Han­ni­jög­gi või­tis Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3 erip­ree­miat

2385
Han­ni­jög­gi di­ri­gent MA­RIELL AREN Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­selt või­de­tud dip­lo­mi­te­ga. Fo­to Anu Kaa­lo

Ani­ja val­la se­ga­koor sai võis­tu­laul­mi­sel kaks pree­miat, koo­ri juht noo­re di­ri­gen­di erip­ree­mia.

Üle-ees­ti­li­ne se­ga­koo­ri­de võis­tu­laul­mi­ne Tul­jak oli Tar­tus Mii­na Här­ma güm­naa­siu­mis eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 4.-5 veeb­rua­ril. Kol­mes ka­te­goo­rias osa­les kok­ku 26 koo­ri. Lau­päe­val võist­les C-ka­te­goo­ria 11 koo­ri seas ka Ani­ja val­la se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi, pü­ha­päe­val B-ka­te­goo­ria 11 koo­ri hul­gas ka Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, kes kaks aas­tat ta­ga­si või­tis C-ka­te­goo­rias esi­ko­ha.
Igas ka­te­goo­rias kuu­lu­ta­ti väl­ja kolm au­hin­na­list koh­ta ning erip­ree­miad. Se­ga­koor Han­ni­jög­gi sai C-ka­te­goo­rias pa­ri­ma ko­hus­tus­li­ku lau­lu erip­ree­mia Kol­ga-Jaa­ni rah­va­vii­si „Kurb lau­lik“ eest. Ani­ja val­la koor päl­vis erip­ree­mia ka sü­ti­ta­va ka­va ja mee­leo­lu­ka esi­ne­mi­se eest. Koo­ri di­ri­gen­ti Ma­riell Are­nit, kes käis võis­tu­laul­mi­sel veel ühe koo­ri laul­ja ja ka­he koori abi­di­ri­gen­di­na, tun­nus­ta­ti noo­re di­ri­gen­di erip­ree­mia­ga.
„See oli meie esi­me­ne suu­rem üle­sas­tu­mi­ne suu­re­ma koo­ri­pub­li­ku ees,“ mär­kis Han­ni­jög­gi di­ri­gent ning li­sas, et kõi­ge roh­kem on koo­ri edus „süü­di“ laul­jad: „Nad ül­la­ta­sid mind vä­ga kül­ma när­vi­ga ja esi­ne­sid nii häs­ti, kui os­ka­vad. Läk­si­me end liht­salt proo­vi­le pa­ne­ma, tun­nus­tus oli vä­ga suur ül­la­tus.“
40 laul­ja­ga Han­ni­jög­gi on te­gut­se­nud kaks ja pool aas­tat, kuid tei­nud Ma­riell Are­ni kin­ni­tu­sel vä­ga pal­ju tööd, eri­ti ti­he oli koo­ri graa­fik jaa­nua­ris, mil li­saks iga­nä­da­las­te­le proo­vi­de­le oli lau­lu­päev ning esi­ne­mi­ne Kum­nas.
„Väga kerge on töötada sel­lis­te ini­mes­te­ga, kes usal­da­vad mi­nu ideid. Nen­de en­tu­siasm on pii­ri­tu,“ kii­tis ta.
Dirigendile jäi Tul­jak sil­ma 2015. aas­tal, kuid siis oli koor lii­ga vä­he te­gut­se­nud, et võist­le­ma min­na: „Mõt­le­sin siis, et ka­he aas­ta pä­rast lä­he­me. Konk­reet­ne mõ­te hak­kas peas are­ne­ma aas­ta ta­ga­si, siis hak­ka­sin kav­va võt­ma lau­le, mis so­bik­sid sin­na kon­kur­si­le. Sü­gi­sel hak­ka­si­me li­saks jõu­lu­ka­va­le ka Tul­ja­kuks val­mis­tu­ma ning jaa­nua­ris käis ko­gu töö võist­lus­lau­lu­de­ga.“
Pea­le ko­hus­tus­li­ku­le lau­lu­le esi­tas Han­ni­jög­gi võis­tu­laul­mi­sel veel Vel­jo Tor­mi­se „Ring­män­gu lau­lu“ ning kaks tra­dit­sio­naa­li His­paa­niast ja Lõu­na-Aaf­ri­kast.
Ma­riell Aren mär­kis, et ma­da­la­mas C-ka­te­goo­rias võist­le­mi­ne oli noo­re­le koo­ri­le õi­ge va­lik, kui­gi mõ­ned­ki kiit­nud, et Han­ni­jög­gi vo­kaa­li k­va­li­teet ja esi­tus­kul­tuur olid pea­ae­gu B-ka­te­goo­ria vää­ri­li­sed. Ta ar­vas siis­ki, et ka ka­he aas­ta pä­rast võist­leb Han­ni­jög­gi C-ka­te­goo­rias ega lä­he üle kõr­ge­mas­se en­ne, kui on saa­vu­ta­nud esi­ko­ha.
Sel­ hooa­jal on Han­ni­jög­gi uus abi­di­ri­gent teat­ri- ja muu­si­kaa­ka­dee­mia tu­deng Ele­ri Kris­tel Kui­met, ku­na He­li Ka­ru on hõi­va­tud lau­lu­peo­koo­ri­de et­te­val­mis­ta­mi­se­ga. Ma­riell Aren kii­tis, et Ele­ri Kris­tel Kui­met on ol­nud tal­le suu­reks abiks, koos mõel­di väl­ja ka Tul­ja­ku võist­lu­sel esi­ta­tud lau­lu­de lii­gu­tu­sed, mis ar­va­ta­vas­ti ta­ga­sid sü­ti­ta­va ka­va ja mee­leo­lu­ka esi­ne­mi­se erip­ree­mia.
Han­ni­jög­gi järg­mi­ne esi­ne­mi­ne on va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­sel 23. veeb­rua­ril Keh­ra koolis.