Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi esi­ta­ti Ida-Har­jus taot­lu­si suu­res ma­hus

22

Ka käe­so­le­val aas­tal tu­li ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­da taot­lus hil­je­malt 1. ap­ril­liks. Val­da­de kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tid vaa­ta­vad need üle, kont­rol­li­vad ning suu­na­vad hin­da­mi­se­le.

Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­ta­tak­se vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mist kü­la­des. Tin­gi­mus on, et taot­le­ja osa­leb pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest vä­he­malt kol­man­di­ku osas, sa­ma pal­ju li­sa­vad vald ja riik.

Taot­lu­si hin­da­vad val­da­des moo­dus­ta­tud hin­da­mis­ko­mis­jo­nid vas­ta­valt üle­rii­gi­li­se­le ju­hen­di­le. Kel­le­le ja mis ma­hus toe­tus eral­da­tak­se ot­sus­ta­vad val­la­va­lit­su­sed.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tus­ra­ha 20 000 eu­rot, na­gu on ol­nud ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. Toe­tu­se saa­mi­seks lae­kus val­la­va­lit­su­se­le 20 taot­lust ko­gu­sum­mas 98 615,06 eu­rot. Vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks esi­ta­ti 8 taot­lust, kok­ku soo­vi­tak­se 28 420,62 eu­rot. Ka­na­li­sat­sioo­nip­ro­jek­te esi­ta­ti 11, neis taot­le­tak­se kok­ku 59 766,56 eu­rot. Üks taot­lus on juur­de­pää­su­tee te­ge­mi­seks, sel­leks kü­si­ti 10 427,88 eu­rot.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak üt­les, et ko­mis­jon käib prae­gu üle vaa­ta­mas osa­sid koh­ti, ku­hu toe­tust taot­le­tak­se. Pä­rast se­da hak­kab hin­da­mis­ko­mis­jon taot­lu­si vas­ta­valt hin­da­mis­ju­hen­di­le ja kri­tee­riu­mi­te­le hin­da­ma ja pin­ge­rit­ta sead­ma.

„Ra­has­ta­mi­sot­su­se saa­me te­ha siis, kui riik on ot­sus­ta­nud ra­ha­jao­tu­se val­da­de lõi­kes,“ sõ­nas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Li­saks te­ma­le kuu­lu­vad hin­da­mis­ko­mis­jo­nis abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu-s­pet­sia­list In­ga Vai­nu ja fi­nant­sist Lii­vi Han­sen.

Kuu­sa­lu vald
Ka Kuu­sa­lu vald toe­tab prog­ram­mi tra­dit­sioo­ni­li­selt 20 000 eu­ro­ga. Kok­ku esi­ta­ti see­kord 44 taot­lust, mil­le ko­gu­sum­ma on 177 355,40 eu­rot. Üks taot­lus on seo­tud juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­se­ga, sel­leks kü­si­tak­se 3843,84 eu­rot. Vee­süs­tee­mi­de jaoks kü­si­tak­se toe­tust 23 pro­jek­ti­ga, taot­lus­te ko­gu­sum­ma on 82 835,33 eu­rot. Ka­na­li­sat­sioo­ni­ga seo­tud taot­lu­si on 20, taot­lus­te ko­gu­sum­ma on 90 676,27 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na-s­pet­sia­list Mar­gus Kirss rää­kis, et hin­da­mi­ne peaks al­ga­ma mais, sel­leks ajaks on taot­lu­sed üle vaa­da­tud ja ka sel­ge, kas tu­leks en­ne pro­jek­ti­de hin­da­ma asu­mist te­ha koht­vaat­lus.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad pea­le te­ma veel val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ning ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va.

Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti hin­nan­gul jõuab pin­ge­rea koos­ta­da juu­ni esi­me­seks poo­leks.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la ee­l­ar­ves on ha­ja­a­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tus­ra­ha 15 000 eu­rot, see on 5000 eu­ro võr­ra roh­kem kui eel­mis­tel aas­ta­tel. Taot­lu­si toe­tu­se saa­mi­seks sai val­la­va­lit­sus 10, nen­de ko­gu­sum­ma on 59 670 eu­rot. Vee­süs­tee­mi­de jaoks esi­ta­ti 4 taot­lust ko­gu­ma­hus 15 324 eu­rot ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 6 taot­lust, kok­ku 44 346 eu­rot, juur­de­pää­su­tee­de jaoks ra­ha ei kü­si­tud.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann lau­sus, et paik­vaat­lu­sed ma­ja­pi­da­mis­tes on plaa­nis te­ha ap­ril­li­kuu jook­sul, see­jä­rel hak­kab ko­mis­jon nõue­te­le vas­ta­vaid taot­lu­si hin­da­ma ja pin­ge­rit­ta sead­ma. Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis on li­saks kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le ka hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, raa­ma­tu­pi­da­mi­s-o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ar­hi­tekt Reet Vii­gi­puu ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Toe­tu­se saa­jad kin­ni­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga juu­nis-juu­lis.

Eelmine artikkelRaasiku valla esimene lisaeelarve
Järgmine artikkelRii­gi toe­tus­ra­ha hu­vi­ha­ri­du­se­le Kuu­sa­lu val­las