Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­ti Lea­de­rist toe­tu­se saa­mi­seks 12 taot­lust

579
Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juh­ti asen­dab iga­päe­vas­tes kü­si­mus­tes pro­jek­ti­koor­di­naa­tor AN­NE­LI PÕLD­RA.

Veeb­rua­ri lõ­pus avas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru, et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest sai taot­le­da ku­ni 20 000 ning ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mest ku­ni 10 000 eu­rot. Te­gu on li­sa­voo­ru­ga va­ra­se­ma­test aas­ta­test al­les ­jää­nud ra­ha ja­ga­mi­seks. Et­te­võt­lu­se meet­mes on sel­leks 123 105 eu­rot, ühis­te­ge­vu­se meet­mes 50 704 eu­rot. Taot­lu­si sai esi­ta­da 2. ap­ril­li­ni.

„Võr­rel­des va­ra­se­ma­te aas­ta­te­ga taot­lu­si vä­ga pal­ju ei tul­nud. Ei os­ka öel­da, kas see võis ol­la seo­tud prae­gu­se erio­lu­kor­ra­ga,“ üt­les Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­tor An­ne­li Põld­ra.

Kok­ku esi­ta­ti tä­na­vus­se voo­ru 12 taot­lust, kum­mas­ki meet­mes 6. Ani­ja val­last esi­ta­ti 3, Raa­si­ku val­last 2 ning Ko­se val­last 7 taot­lust. Et­te­võt­lu­se meet­mest taot­le­tak­se kok­ku 102 000 eu­rot, ühis­te­ge­vu­se meet­mest 60 000 eu­rot. Ani­ja val­last esi­ta­tud taot­lus­test on kaks et­te­võt­lu­se, üks ühis­te­ge­vu­se meet­mes­se, Raa­si­ku val­last mõ­le­mad taot­lu­sed ühis­te­ge­vu­se meet­mes­se.

Erio­lu­kor­ra tõt­tu vii­di taot­lu­se esi­ta­mi­seks va­ja­li­kud nõus­ta­mi­sed lä­bi te­le­fo­ni teel ja vee­bi­põ­hi­selt: „Vä­ga pal­ju oli kor­dus­taot­le­jad, kel olid ju­ba eel­ne­vad ko­ge­mu­sed, sel­le tõt­tu oli liht­sam.“

Ka taot­lus­voo­ru­le eel­ne­nud in­fo­päev kor­ral­da­ti vee­bi­se­mi­na­ri vor­mis. An­ne­li Põld­ra sõ­nul läks see edu­kalt, osa­le­jaid tun­dus ole­vat roh­kem­gi, kui oleks neid ol­nud füü­si­li­selt ko­ha­le kut­su­des.

Prae­gu on käi­mas kont­roll, kas kõik pro­jek­tid on PRIA­le esi­ta­mi­seks kõl­bu­li­kud ning see­jä­rel ha­ka­tak­se kok­ku pa­ne­ma hin­da­mis­ko­mis­jo­ni. Ko­mis­jon peaks töö­le hak­ka­ma mai al­gu­ses, koo­so­le­kud toi­mu­vad tõe­näo­li­selt Sky­pe´i või mõ­ne muu in­ter­ne­ti­kesk­kon­na kau­du. Mai­kuu lõp­pu on pla­nee­ri­tud paik­vaat­lu­sed koh­ta­del. Kui­das se­da erio­lu­kor­ra jät­ku­des te­hak­se, po­le veel ot­sus­ta­tud.

„Osa­sid koh­ti on va­ja kind­las­ti kü­las­ta­da, et te­ha seal hin­da­mi­ne. Ilm­selt pea­me rin­gi sõit­ma eral­di au­to­de­ga, ka­su­ta­ma isi­ku­kait­se­va­hen­deid ning hoid­ma ini­mes­te va­hel ka­he­meet­rist dis­tant­si,“ ar­vas pro­jek­ti­koor­di­naa­tor.

An­ne­li Põld­ra töö­tab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jas märt­si al­gu­sest, mil te­gev­juht Tii­na Ser­go jäi lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le. Pro­jek­ti­koor­di­naa­tor elab Aru­kü­las, ta on EB­Sis õp­pi­nud tu­run­dust ja suh­te­kor­ral­dust, töö­ta­nud kin­nis­va­ra­maak­le­ri­na, tu­run­duss­pet­sia­lis­ti­na ASis YIT Ehi­tus ja brän­di­ju­hi­na If Kind­lus­tu­ses. Lap­se­hool­dus­puh­ku­se ajal alus­tas va­ba­taht­li­ku­na Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi, kus ai­tas ve­da­da ka SA Arc­hi­me­des Eu­roo­pa So­li­daar­sus­kor­pu­se ra­has­ta­tud pro­jek­ti, mil­le­ga ai­da­ti lap­se­puh­ku­sel ol­nud nais­tel te­ha uu­si töi­seid va­li­kuid. Eel­mi­sel aas­tal lä­bis ta tark­va­raa­ren­da­ja koo­li­tu­se. Et­te­pa­ne­ku min­na töö­le Ida-Har­ju Koos­töö­kot­ta te­gi An­ne­li Põld­ra­le Õn­ne­la Met­saorg Män­ni­kä­bi ju­ha­tu­sest: „Esial­gu plaa­ni­sin IT alal jät­ka­ta, kuid pä­rast pe­re­kes­ku­ses noor­te­le nais­te­le mõel­dud pro­jek­ti raa­mes toi­mu­nud coac­hin­gut pa­lu­sin edas­ta­da oma kon­tak­tid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­ju­hi­le.“

Eelmine artikkelAnija Valla Lastaedadele PRIA toetus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses You­Tu­be’i ot­se­kont­sert bän­diõp­pe toe­tu­seks