Hääl­teost­mi­se kaht­lus­tu­sel algatati MAR­GUS SOO­MI suh­tes kri­mi­naa­luu­ri­mi­ne

1232

Möö­du­nud lau­päe­val, 21. ok­toob­ril aval­da­sid Pos­ti­mees-on­li­ne ja DEL­FI uu­di­se, et Kuu­sa­lu val­la re­for­mie­ra­kond­la­sest esi­numb­ri suh­tes al­ga­ta­ti seo­ses hääl­te ost­mi­se­ga kri­mi­naa­luu­ri­mi­ne. Uu­di­se­le oli li­sa­tud pilt Kuu­sa­lu val­las äs­jas­tel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­nud Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja esi­numb­ri Mar­gus Soo­mi va­li­misp­la­ka­tist.

„Kuu­sa­lu val­la vo­li­kok­ku 99 hää­le­ga pää­se­nud Re­for­mi­era­kon­na esi­num­ber Mar­gus Soom os­tis väi­de­ta­valt ko­ha­li­kelt vii­na­ni­na­delt hää­li. Po­lit­sei­le on teh­tud sel­le­ga seo­ses mi­tu aval­dust,“ kir­ju­ta­ti uu­dis­tes.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link kin­ni­tas kri­mi­naa­luu­ri­mi­se al­ga­ta­mist nii on­li­ne-por­taa­li­de­le kui ka Sõ­nu­mi­too­ja­le. Ta üt­les, et uu­ris va­ba­rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­selt, kui­das sel­li­ses olu­kor­ras ta­li­ta­da, ning sai soo­vi­tu­se, et val­la va­li­mis­ko­mis­jon teh­ku oma tööd ja po­lit­sei en­da tööd.

Mai­re Link: „See­ga kin­ni­ta­si­me es­mas­päe­val, 23. ok­toob­ril Mar­gus Soo­mi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks. Kü­si­si­me, mis saab eda­si, ja po­lit­sei­ni­kud sel­gi­ta­sid, et lõp­li­kult ot­sus­tab ko­hus. Kui rik­ku­mi­ne te­hak­se kind­laks, ko­hus mõis­tab ini­me­se süü­di ja mää­rab ka­ris­tu­se, on või­ma­lik, et vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed pea­ta­tak­se ning te­ma ase­mel mää­ra­tak­se vo­li­ko­gus­se asen­dus­lii­ge. Ent sel­le­ni võib min­na aas­ta, ot­su­se­ni või­dak­se jõu­da ka va­rem. Ku­ni ini­mest ei ole süü­di mõis­te­tud, on ta vo­li­ko­gu lii­ge.“
Mar­gus Soom tea­tas es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Mis olu­del ja kel­le mõ­ju­tus­tel on teh­tud aval­du­sed, peab sel­gi­ta­ma juurd­lus. Usun Ees­ti õi­gus­rii­ki ja uu­ri­mi­sor­ga­ni­te tub­li­dus­se. Mit­te kõi­gil maae­la­ni­kel ei ole au­to­sid ja ar­ves­ta­des sü­gi­sest keh­va il­ma pean mo­raal­selt õigeks, kui mi­na või tei­sed kan­di­daa­did tõid ini­me­si va­li­mis­jaos­kon­da­de juur­de. See ei mõ­ju­ta­nud va­li­ja va­ba ta­het. Olen kõi­gi­le aja­kir­ja­ni­ke­le öel­nud, et kui saan ter­ve­maks, an­nan mee­lel­di pi­ke­ma usut­lu­se, kus lah­kan põh­ja­li­ku­malt või­mu­va­he­tu­se int­rii­ge Kuu­sa­lu val­las.“

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Au­den­te­se kä­si­pal­lu­rid tree­ni­vad koos uue peat­ree­ne­ri käe all
Järgmine artikkelVoli­ko­gu­de esi­me­sed is­tun­gid on sel nä­da­lal