Euroo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed

288

Ka Ida-Har­ju va­li­ja­te seas olid kõi­ge po­pu­laar­se­mad kan­di­daa­did MA­RI­NA KAL­JU­RAND ja AND­RUS AN­SIP.

Pü­ha­päev, 26. mai oli Eu­roo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te päev. Eel­hää­le­ta­da sai ko­ha­li­kes va­li­mis­jaos­kon­da­des 20.-22. mai­ni. Ees­tist va­li­ti eu­ro­par­la­men­ti Ma­ri­na Kal­ju­rand ja Sven Mik­ser Sot­siaal­de­mok­raat­li­kust Era­kon­nast, And­rus An­sip ja Ur­mas Paet Re­for­mie­ra­kon­nast, Ya­na Toom Kes­ke­ra­kon­nast ning Jaak Ma­di­son EK­REst. Üldine valimisaktiivsus oli 37,6 protsenti.

Aval­da­me va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas – va­li­ja­telt enim hää­li saa­nud kan­di­daa­ti­de pin­ge­rea ja nei­le an­tud hääl­te ar­vud nii va­li­mi­se­de­li­tel kui ka elekt­roo­ni­li­selt ning va­li­ja­te ee­lis­tu­sed era­kon­da­de kau­pa.

Toi­me­tus uu­ris, kui­das va­li­mi­sed su­ju­sid ja kas käis vaat­le­jaid. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te sõ­nul vä­lis­mai­seid vaat­le­jaid va­li­mis­jaos­kon­da­des­se sis­se ei as­tu­nud. Pü­ha­päe­val kü­las­tas üks vaat­le­ja Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas asu­nud jaos­kon­da ja Lok­sa va­li­mis­jaos­kon­da.

Kõi­ge rah­va­roh­kem oli Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­jaos­kon­da­des, sest eu­ro­par­la­men­di va­li­mis­te­ga sa­maaeg­selt vii­di lä­bi val­lae­la­ni­ke ra­hu­lo­lu-uu­rin­gut. Va­li­mis­jaos­kon­da­des pa­lu­ti li­saks hää­le­ta­mi­se­le täi­ta uu­rin­gu an­keet. Ku­na vas­ta­mi­ne võt­tis ae­ga, oli jaos­kon­da­des pi­de­valt rah­vast. Kuu­sa­lus ai­tas pü­ha­päe­val uu­rin­gut lä­bi viia val­la valimiskomisjoni liige Merle Koppel ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Ere Ui­bo, Kol­ga­kü­las val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Es­ta Nurm­sa­lu.

Kõi­ge enam oli keh­te­tud va­li­mis­se­de­leid see­kord Kuu­sa­lu val­las – kok­ku 8, neist 7 Kuu­sa­lu piir­kon­nast. Osa­del keh­te­tuks tun­nis­ta­tud se­de­li­tel oli num­ber so­di­tud, ühe­le oli numb­ri ase­mel teh­tud rist ning oli ka se­del sel­li­se numb­ri­ga, mi­da ei ol­nud ühel­gi kan­di­daa­dil.

Ani­ja val­las oli kolm keh­te­tut va­li­mis­se­de­lit. Lok­sal tun­nis­tas va­li­mis­ko­mis­jon keh­te­tuks ühe se­de­li.

Eelmine artikkelKehra päeval oli vallamaja välikohvik vihma tõttu fuajees
Järgmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mi esi­ta­tud taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las üle­ta­vad pla­nee­ri­tud toe­tus­sum­mad