Ette­võt­lus- ja kar­jää­ri­päe­val osa­le­sid 220 noort Kuu­sa­lu, Kol­ga, Lok­sa koo­list

95
Kuu­sa­lu et­te­võt­lus- ja kar­jää­ri­päev al­gas esi­ne­ja­te aru­te­lu­ga: Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­gu ju­ha­tu­se esi­mees JAN­NE KER­DO, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja Ees­ti Kau­ban­dus-Töös­tus­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge AND­RES HEIN­VER ning SA Kut­se­ko­da aren­dus­juht AVE UNG­RO.

„Pal­jud güm­naa­siu­mi­õ­pi­la­sed on öel­nud, et ta­ha­vad saa­da in­ves­to­riks. Aga kas tea­te, et Ees­ti pa­ri­mad in­ves­to­rid on alus­ta­nud suh­te­li­selt liht­sa­telt po­sit­sioo­ni­delt? In­ves­tee­rin­gu­va­li­ku­te te­ge­mi­seks on va­ja laia sil­ma­rin­gi,“ lau­sus SA Kut­se­ko­da os­kus­te süs­tee­mi aren­dus­juht Ave Ung­ro Kuu­sa­lu kesk­koo­lis nel­ja­päe­val, 21. mail toi­mu­nud et­te­võt­lus- ja kar­jää­ri­päe­val 8.-12. klas­si noor­te­le.

„Kui ei os­ka pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist va­li­kut te­ha, et kus koo­lis või mis alal eda­si õp­pi­da ja amet va­li­da, võt­ke sil­ma­rin­gi laien­da­mi­seks va­heaas­ta, et min­na seik­le­ma. Ol­ge ava­tud ja tund­ke hu­vi. Kü­si­ge, miks as­jad on nii või naa, sii­ras kü­si­mi­ne on vä­ga hea, ru­ma­laid kü­si­mu­si po­le ole­mas. Õp­pi­mi­ne on va­ja­lik ja nõuab pin­gu­tust. Ise­gi, kui hil­jem sel­gub, et va­li­tud tee po­le õi­ge, soo­vi­tan pin­gu­ta­da lõ­pu­ni, mit­te jät­ta õpin­guid poo­le­li,“ too­ni­tas Ees­ti Kau­ban­dus-Töös­tus­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge, Ku­li­naa­ria OÜ juht, Kol­ga ela­nik And­res Hein­ver, kes ko­ha­li­ku po­lii­ti­ku­na on va­li­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se.

Kuu­sa­lu koo­li au­las oli et­te­võt­ja­te ja Kut­se­ko­ja esin­da­ja pa­neel­dis­kus­sioo­ni kuu­la­mas 220 noort – Kuu­sa­lu kesk­koo­li 9.-12. klas­si, Kol­ga koo­li 8. ja 9. klas­si ning Lok­sa güm­naa­siu­mi 9.-11. klas­si õpi­la­sed.

Aru­te­lu juh­tis Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) ju­ha­tu­se esi­mees Jan­ne Ker­do, kes on sa­mu­ti Kol­ga ela­nik.

Aru­te­lu­le eel­nes Ave Ung­ro esit­lus kar­jää­ri­va­li­ku tee­mal. Ta soo­vi­tas noor­tel mõel­da, kui kaua nad on val­mis eda­si õp­pi­ma, kui­võrd ak­tiiv­set tööd soo­vivad tu­le­vi­kus te­ha ning kus töö­ta­da, kas kon­to­ris, ava­li­kus si­se­ruu­mis, vä­lis­kesk­kon­nas. Kind­las­ti tu­leks ana­lüü­si­da, kes loo­mult oled, kas loo­ja, vas­tu­ta­ja, toe­ta­ja, ju­hen­da­ja, teh­nik-kä­si­töö­li­ne, ana­lüü­tik-prob­lee­mi­de la­hen­da­ja, klien­di­tee­nin­da­ja, ad­mi­nist­ree­ri­ja, kaits­ja-kont­rol­li­ja. Ta tõi näi­teid nii-öel­da kuu­ma­dest ame­ti­test, ku­hu on kind­las­ti juur­de va­ja töö­ta­jaid: pe­rearst, lo­go­peed, lao­töö­ta­ja, tark­va­raa­ren­da­ja, in­se­ner, uuri­mis- ja aren­dus­töö­ta­ja, kee­vi­ta­ja. Edu­ka­le kar­jää­ri­le ai­ta­vad kaa­sa „kuu­mad“ os­ku­sed: muu­tus­te­ga ko­ha­ne­mi­ne, ana­lüü­sios­kus, mees­kon­na­töö- ja koos­tööos­kus, te­ge­vus­te al­ga­ta­mi­ne, õp­pi­mis- ja suht­le­mi­sos­kus, ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­ne, prob­lee­mi la­hen­da­mi­ne, kee­leos­kus ning loov ja uuen­dus­lik te­gut­se­mi­ne.
Esi­ne­jad kõ­ne­le­sid ka oma noor­põl­ve­va­li­ku­test ja eda­si­sest töö­teest. Ave Ung­ro tõ­des, et läks üli­koo­li õp­pi­ma his­paa­nia keelt, sest oli tol ajal kõi­ge po­pu­laar­sem eria­la. See oli va­le va­lik, ta pi­di oma kar­jää­ri muut­ma, kuid sa­mas on his­paa­nia kee­le os­kus tul­nud uutes ame­ti­tes ka­suks.

Pä­rast aru­te­lu oli saa­li fua­jees ning tei­se kor­ru­se ko­ri­do­ri­des et­te­võt­lus- ja kar­jää­ri­mess.
Ko­ha­li­kest et­te­võ­te­test olid esin­da­tud Bal­ti Spoon, Ha­ra Sa­dam, E20 Ser­vi­ce, Würth, Kiiu Ko­da ja Kiiu Park, Kee­rud Ke­raa­mi­ka ning Kuu­sa­lu Hoo­le­la.

Bal­ti Spoo­ni per­so­na­lio­sa­kon­na töö­ta­jad He­li­na Peet ja Ene­li Sepp är­gi­ta­sid noo­ri õp­pi­ma eda­si in­se­ne­ri­deks, vä­ga on et­te­võt­tes­se va­ja ka pui­duas­ja­tund­jaid.

Ha­ra Sa­da­ma ope­ra­tiiv­juht Elis Eel­mäe kut­sus su­veks sa­da­mas­se töö­le, tööd saak­sid 6-8 noort.

Kuu­sa­lu Hoo­le­last Kaie Us­tav ja Tag­ni Jõe­leht tut­vus­ta­sid su­vep­ro­jek­ti „Noor­te ja eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ühis­te­ge­vu­sed 2024“ ja kut­su­sid noo­ri osa­le­ma.

Nor­dic Hou­ses ju­ha­tu­se lii­ge Ar­go Saul te­gi rek­laa­mi Kiiu Ko­ja­le ja Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gi­le. E20 Ser­vi­ce ja SR Veod juht Siim Kom­post õpe­tas au­to­ra­tast va­he­ta­ma, ka­su­ta­des Würt­hi töö­riis­tu, ka au­hin­nad olid Würt­hilt, ning Ste­ven Ka­se ju­hen­das elekt­ris­ten­dil voo­lu ühen­da­mist. Kee­rud Ke­raa­mi­ka loo­ja Triin Põll­maa näi­tas oma kä­si­tööd ja tut­vus­tas mik­ro-mak­ro et­te­võt­lust.

Kau­ge­malt olid mes­sil ko­hal Ees­ti-si­se­seid õpi­las­va­he­tu­si kor­ral­da­va Ve­ni­Vi­di­Vi­ci, tu­den­gi­te­le Amee­ri­kas raa­ma­tu­­­müü­ki va­hen­da­va South­western Ven­tu­res OÜ, in­ter­dist­sip­li­naar­se ha­ri­dus- ja koos­tööp­ro­jek­ti So­la­ri­de, noor­tein­fo­por­taa­li Tee­viit ning Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­li, Ter­vis­hoiu Kõrg­koo­li, Si­se­kait­sea­ka­dee­mia ja Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li esin­da­jad.

Järg­ne­sid töö­toad, ku­hu noo­red said end eel­ne­valt kir­ja pan­na. Igaü­hel oli või­ma­lus osa­le­da ka­hes töö­toas.

Töö­tu­kas­sa töö­tu­ba­des rää­gi­ti va­li­ku­või­ma­lus­test pä­rast põ­hi­koo­li ja kesk­koo­li ning sis­seas­tu­mis­vest­lus­test güm­naa­siu­mi, kut­se­koo­li või üli­koo­li. Tee­vii­da esin­da­jad tut­vus­ta­sid oma in­fo­por­taa­li või­ma­lu­si. Tal­lin­na Tee­nin­dus­koo­li õpi­la­sed te­gid pa­ra­fii­ni­hool­dust kä­te­le ja vas­ta­sid kü­si­mus­te­le õp­pi­mis­või­ma­lus­te koh­ta oma koo­lis. Ter­vis­hoiu­kõrg­koo­li esin­dus kõ­ne­les äm­mae­man­da eria­last, ka noor­te ter­vis­hoiu­tee­ma­del ja kut­se­va­li­kust.

Si­se­kait­sea­ka­dee­mia ka­de­tid tut­vus­ta­sid vor­mi ja va­rus­tust ning and­sid eri­ne­vaid üle­san­deid la­hen­da­da.

Moe­di­sai­ner Me­ri­ly Mi­ki­ver rää­kis, kui­das loo­vus kar­jää­riks pöö­ra­ta. Ju­rist Ree­li­ka Ro­hi kõ­ne­les, miks õp­pi­da õi­gus­tea­dust. Koo­li au­las oli töö­tu­ba „Mi­da ma nen­de äre­vu­se ja st­res­si­ga teen?“, sel­gi­tu­si ja­ga­sid peaa­si.ee nõus­ta­jad.

Nu­ti­te­le­fo­ni vi­deok­li­pi töö­toas ju­hen­das Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li vi­deoõ­pe­ta­ja MA­RIA TYU­TI­NA.

Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­li vi­deo­õ­pe­ta­ja Ma­ria Tyu­ti­na ju­hen­das nu­ti­te­le­fo­ni äpi Cap­Cut abil vi­deok­lip­pi te­ge­ma.

Et­te­võt­lus- ja kar­jää­ri­päe­va üks pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu kesk­koo­li aren­dus­juht Kree­te Tam­ma­ru: „Noor­te ta­ga­si­si­de oli vä­ga po­si­tiiv­ne ja too­di väl­ja, et kind­las­ti võiks sa­mas for­maa­dis jät­ka­ta. Sar­na­se for­maa­di­ga et­te­võt­lus­päev toi­mus meie koo­lis kol­man­dat kor­da. Kuu­sa­lu kesk­kool on jää­nud toi­mu­mis­ko­haks eel­kõi­ge ruu­mi­de ma­hu­ta­vu­se tõt­tu, li­gi 180 osa­le­jat on meie koo­li õpi­la­sed. Kor­ral­da­me et­te­võt­lus­päe­va koos Kol­ga ja Lok­sa koo­li, Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se ning KuE­Li­ga, meil on aas­ta­te­ga väl­ja ku­ju­ne­nud vä­ga hea koos­töö. Õpi­las­te kii­du­sõ­nad an­na­vad in­du juur­de, rõõm on nei­le pak­ku­da pi­sut teist­su­gust koo­li­päe­va.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la ja Eu­roo­pa 2025. aas­ta spor­di­pea­lin­na ju­hid aru­ta­sid koos­töö­või­ma­lu­si
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la must­kat­te­ga tee­de au­gud la­pib OÜ Üle