Et­te­pa­ne­k tõs­ta Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja abi­de pal­ka

763
Anija vald.

Keh­ra Las­te­ta­re, Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed taot­le­vad õpe­ta­ja­te abi­de pal­ga tõst­mist vä­he­malt 700 eu­ro­ni.

Ani­ja val­la las­teae­da­de kol­me ma­ja hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed Kat­rin Roo­me­re, Eve Roht­la ja Rii­vo Luik saat­sid val­la­vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se, mil­les te­gid et­te­pa­ne­ku tõs­ta Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja abi­de töö­ta­su ala­tes 1. sep­temb­rist vä­he­malt 660 ja ala­tes tu­le­va aas­ta 1. jaa­nua­rist vä­he­malt 700 eu­ro­ni. Prae­gu on õpe­ta­ja abi­de palk 630 eu­rot kuus.

„Tee­ma tõu­sis las­teae­da­de hoo­le­ko­gu is­tun­gil. Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te loo­tis, et saab tä­na­vu tõs­ta õpe­ta­jaa­bi­de pal­ka 7 prot­sen­ti, kuid ee­lar­ve­ga ei eral­da­tud sel­leks pii­sa­valt ra­ha. Kui­gi kir­ju­ta­si­me kir­ja­le al­la kol­me­ke­si, taot­le­me pal­ga­tõu­su ka Aeg­vii­du las­teaia õpe­ta­ja abi­de­le,“ üt­les Le­pat­rii­nu las­teaia­ma­ja hoo­le­ko­gu esi­mees Kat­rin Roo­me­re.

Vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le teh­tud et­te­pa­ne­kut põh­jen­da­tak­se õpe­ta­ja abi rol­li ja vas­tu­tu­se suu­re­ne­mi­se­ga – va­ra­se­mast söö­gi- ja ko­ris­ta­ja­tä­dist on saa­nud õpe­ta­ja abi­li­ne, kes li­saks rüh­ma puh­tu­se, kor­ra ja toi­du eest vas­tu­ta­mi­se­le osa­leb ka õp­pe­kas­va­tus­töös, õp­pe­käi­ku­del ja muu­del üri­tus­tel. Pöör­du­mi­se­le al­la­kir­ju­ta­nud mär­gi­vad, et sa­ge­li tu­leb õpe­ta­ja abil te­ha ka tu­gii­si­ku tööd, sest las­teae­da­des on üha roh­kem eri­va­ja­du­se­ga ning käi­tu­mis­häi­re­te­ga lap­si, kes va­ja­vad roh­kem tä­he­le­pa­nu ja eri­koht­le­mist. Nad li­sa­vad, et Ees­ti mit­mes las­teaias on töö­le võe­tud li­saks veel ko­ris­ta­jad, et õpe­ta­ja abid saak­sid rüh­mas roh­kem õpe­ta­jat abis­ta­da.

„Sa­ge­li on va­ja õpe­ta­ja abil asen­da­da õpe­ta­jat – kui asu­tu­ses on pal­ju hai­geid või õpe­ta­jad on koo­li­tu­sel või koo­so­le­kul. See­ga on õpe­ta­ja abi las­teaia­rüh­mas asen­da­ma­tu ini­me­ne. Il­ma te­ma­ta rüh­mas töö ei toi­miks,“ kir­ju­ta­vad hoo­le­ko­gu­de ju­hid.

Nad sel­gi­ta­vad, et õpe­ta­ja abi­de pal­ga­tõu­su tin­gib ühest kül­jest kas­vav alam­palk, sa­mas lii­gub õpe­ta­ja töö­ta­su kii­res­ti eest ära. Sel­le tõt­tu on Ani­ja val­la las­teae­da­des ma­gist­ri­kraa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja töö­ta­su ju­ba poo­le suu­rem kui õpe­ta­ja abil: „630eu­ro­se bru­to­töö­ta­su juu­res on õpe­ta­ja abi­sid nen­de ras­kes töös üha kee­ru­li­sem mo­ti­vee­ri­da ning sel­le­ga seo­ses te­kib oht, et kan­na­ta­ma võib ha­ka­ta töö kva­li­teet.“

Hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed on se­da meelt, et kõrg­ha­ri­du­se­ga õpe­ta­ja töö­ta­su peab­ki ole­ma abi omast kõr­gem, ku­na õpe­ta­ja vas­tu­tus on suu­rem ja pe­da­goo­gi­li­ne töö rüh­mas käib te­ma kui pro­fes­sio­naa­li suu­na­mi­sel, kuid prae­gu­ne pal­ga­va­he on lii­ga suur.

„Leia­me, et õpe­ta­ja abi­de palk peab tõus­ma, see on vää­ri­ku­se kü­si­mus ja lu­gu­pi­da­mi­se väl­jen­dus,“ kir­ju­ta­sid Kat­rin Roo­me­re, Eve Roht­la ja Rii­vo Luik pöör­du­mi­ses vo­li­ko­gu­le ja val­la­va­lit­su­se­le.

Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te tõ­des sa­mu­ti, et tal on üha suu­re­ma töö­koor­mu­se ja vas­tu­tu­se­ga õpe­ta­ja abi­sid ras­ke mo­ti­vee­ri­da, kui töö­ta­su on se­da­võrd ma­dal. 2017. aas­ta al­gu­ses tõs­tis val­la­vo­li­ko­gu las­te­aia­õ­pe­ta­ja­te abi­de pal­ka 102 eu­ro võr­ra – 586 eu­ro­ni. Kuid sa­mast sü­gi­sest on õpe­ta­ja­te kesk­mi­selt 700eu­rost pal­ka rii­gi toel igal aas­tal tõs­te­tud ning sel­le aas­ta al­gu­sest on see Ani­ja val­las 1125-1275 eu­rot.

„Mi­nu mee­lest po­le õig­la­ne, et abi palk on meie las­teae­da­des jää­nud õpe­ta­ja omast poo­le väik­se­maks. Õpe­ta­ja­te ja nen­de abi­de töö­ta­su ja sel­le kasv tu­leks oma­va­hel si­du­da, mui­du lä­heb va­he jär­jest suu­re­maks,“ ar­vas di­rek­tor.

Ani­ja val­la las­teae­da­des on õpe­ta­ja abi­de ame­ti­koh­ti kok­ku 19. Nen­de pal­ga tõst­mi­ne ala­tes 1. sep­temb­rist 660 eu­ro­ni eel­dab val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest li­sa­ra­ha 3050,64 eu­rot ning 2020. aas­tal 700 eu­ro­ni tä­hen­dab täien­da­vat ku­lu 21 354,48 eu­rot.

Val­la­va­lit­sus aru­tas hoo­le­ko­gu esi­mees­te kir­ja möö­du­nud nä­da­lal. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et tee­ma juur­de naas­tak­se siis, kui ha­ka­tak­se koos­ta­ma val­la tä­na­vust li­sa­eel­ar­vet, tõe­näo­li­selt tei­sel poo­l­aas­tal.

„2020. aas­ta ee­lar­vet me veel ei pla­nee­ri, aga ku­na pal­ga­tõu­su soo­vi­tak­se ala­tes uuest õp­peaas­tast ehk sep­temb­rist, sel­gub li­saee­lar­ve te­ge­mi­sel, kas see on või­ma­lik,“ sõ­nas ta.
Raa­si­ku ja Ko­se val­la las­teae­da­des on õpe­ta­ja abi­de töö­ta­su 700 eu­rot, Lok­sa lin­nas 540, Kuu­sa­lu val­las 580 ja assistentidel 640 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list-vo­li­ko­gu sek­re­tär on KRIS­TII­NA KA­RI
Järgmine artikkelAru­kü­la ÜVK kae­vi­ku­tes­se pan­nak­se mul­ti­to­ru val­gus­kaab­li jaoks