Elekt­ri­le­vi sel­gi­tab tor­mi Bir­git elekt­ri­kat­kes­tu­si Ju­min­da pool­saa­rel

185

Möö­du­nud es­mas­päe­val, 12. det­semb­ril ja tei­si­päe­va, 13. det­semb­ri öö­sel möl­la­nud tor­mi tõt­tu jäid osad kü­lad elekt­ri­ta. Kõi­ge pi­ke­malt oli elek­ter ära Kuu­sa­lu val­las Ju­min­da pool­saa­re kü­la­des, kus elek­ter ka­dus es­mas­päe­val kel­la 17 pai­ku, pool­saa­re kü­la­des saa­di elek­ter ta­ga­si sü­daöö­sel vas­tu kol­ma­päe­va, kuid poo­ltes külades oli kol­ma­päe­val kel­la 10-13 taas voo­lu­kat­kes­tus. Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus sel­gi­tust OÜ-lt Elekt­ri­le­vi. Et­te­võt­te kom­mu­ni­kat­sioo­ni- ja tu­run­dus­juht Kris­ti Rei­land sel­gi­tas: „Rik­ke­bri­gaad alus­tas Ju­min­da pool­saa­rel ri­ke­te ot­si­mi­se­ga es­mas­päe­va õh­tul, nen­de tu­vas­ta­mi­se ja kõr­val­da­mi­se­ga te­ge­le­ti jär­jest ka­hes va­he­tu­ses. Töid aeg­lus­ta­sid rikete roh­kus ja ras­ked il­mas­ti­ku­olud, ko­ha­ti lä­bi­ma­tud teed. Tor­mi käi­gus oli vi­ga saa­nud ka tei­ne liin, mis ei või­mal­da­nud elekt­ri­va­rus­tust üm­ber lü­li­ta­da.“ Ta rõ­hu­tas, et ise ei to­hi min­na rik­keid ot­si­ma ega puid lii­ni­delt ee­mal­da­ma, sest see on eluoht­lik: „Pa­lu­me elekt­ri­kat­kes­tus­test tea­da an­da in­ter­ne­tis ra­ken­du­se MA­RU kau­du, see või­mal­dab elekt­ri­ri­ke­te kor­ral kii­re­mat in­fo­va­he­tust.“

Eelmine artikkelTee­hool­da­jad tee­vad rii­gi­tee­del tor­mi­järg­set jä­rel­hool­dust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta ko­gu­kon­nae­den­da­ja va­li­tak­se rah­va­hää­le­tu­se­ga