Elekt­ri­hin­na hü­vi­ta­mi­sest

76

Va­ba­rii­gi va­lit­sus on ot­sus­ta­nud maks­ta ener­gia kal­li­ne­mi­se lee­ven­da­mi­seks hü­vi­tist, sis­se­tu­le­ku piir on tõs­te­tud 1126 eu­ro­ni – kui sis­se­tu­lek jääb sel­lest ma­da­la­maks, on või­ma­lik taot­le­da toe­tust 80 prot­sen­di ula­tu­ses ar­ve­te ko­gu­mak­su­mu­sest. Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku val­la­ma­jast öel­di, et taot­lu­si ha­ka­tak­se vas­tu võt­ma jaa­nua­ris ning täp­se­ma ja kii­re­ma in­fo saa­mi­seks soo­vi­ta­tak­se jäl­gi­da val­da­de vee­bi­leh­te ja Fa­ce­boo­ki. Kas tal on õi­gus toe­tu­se­le, saab igaüks kont­rol­li­da ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel aval­da­tud kal­ku­laa­to­ri abil. Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da ta­ga­siu­la­tu­valt nel­ja kuu ener­gia­tar­bi­mi­se eest. Val­la­ma­ja­des soo­vi­ta­tak­se, et tin­gi­mus­te­le vas­ta­vad taot­le­jad võik­sid ju­ba nüüd üle vaa­da­ta, kas on ole­mas sep­temb­ri, ok­toob­ri ja no­vemb­ri tar­bi­mi­se eest esi­ta­tud ener­giaar­ved ning hoi­da al­les ka det­semb­ri­kuu ar­ve.

Eelmine artikkelAru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond päl­vis kaa­sa­kis­ku­vas fi­naal­män­gus Ees­ti ka­ri­ka
Järgmine artikkelMees­kä­si­pal­lu­rid tõid Keh­ras­se Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te pronks­me­da­li