Mees­kä­si­pal­lu­rid tõid Keh­ras­se Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te pronks­me­da­li

32
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha saa­nud HC Keh­ra Ho­ri­zon Pulp &Pa­per: ta­ga­reas DMÕT­RO JAN­KOVS­KI, DA­VID MAM­PO­RIA, AN­TON BO­ROVS­KI, SIIM NOR­MAK, MI­KO­LA NAUM, SIG­MAR SEER­MANN, MAK­SIM MC­CAU­LEY, SER­GIO-SIL­VER KREE­GI­MAA, tree­ner MART RAUD­SEPP, esi­reas IND­REK NOR­MAK, DA­NIL GUM­JA­NOV, AL­VAR SOIK­KA, KE­RET KIP­PA­RI, TA­NEL VIKS ja K­RIS­TO­FER LIE­DE­MANN. Võist­kon­da kuu­lu­sid ka Ste­ve Luks, Mih­kel Parm ja Kent-Ch­ris­ter ­Benst­röm, tree­ner Jaan Kau­ge ja män­giv tree­ner Ja­nar Mä­gi. Fo­to He­lin Pot­ter, Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri kä­si­pal­li­mees­kon­na peat­ree­ne­ri Mart Raud­se­pa sõ­nul leid­sid hoo­lea­lu­sed ras­keks ku­ju­ne­nud hooa­ja al­gu­se jä­rel ko­du­saa­lis pee­tud ka­ri­ka­võist­lus­te tur­nii­riks pa­re­ma koos­kõ­la.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kao­tas pool­fi­naa­lis Põl­va Ser­vi­ti­le 25:28 ja alis­tas 3.-4. ko­ha mat­šis HC Tal­lin­na 28:24.

Keh­ra mees­kond jõu­dis maits­ta esi­me­si noo­ren­dus­kuu­ri vil­ju. Mart Raud­sepp tun­nis­tas, et on het­ke­ti ka mõel­nud, kas ik­ka oli õi­ge alus­ta­da mees­kon­na üle­se­hi­ta­mist ja jä­rel­kas­vu edu­ta­mist.

Sa­mas on vii­ma­sed või­dud nii ka­ri­ka­võist­lus­tel kui ka Bal­ti lii­gas näi­da­nud, et hoo­lea­lu­sed on vas­tu­tu­se võt­nud ja pin­gu­ta­vad koos­töö pa­ran­da­mi­se heaks.

„Ka­ri­ka­võist­lus­te kol­mas koht oli mi­nu sil­mis na­gu tur­nii­ri võit, see an­dis vä­ga pal­ju emot­sioo­ne,” lau­sus Mart Raud­sepp. „Kui või­dud tu­le­vad, fän­nid mees­konda usal­da­vad ja trum­me ta­gu­des kaa­sa ela­vad, siis ole­me õi­gel teel. Pal­jud on öel­nud, et meie mees­kon­na män­gu on nau­di­tav vaa­da­ta.”

Kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri nel­ja nais­kon­na ja nel­ja mees­kon­na osa­võ­tul kor­ral­da­ti esi­mest kor­da. Keh­ra­las­te et­te­võt­lik­kus päl­vis kä­si­pal­li ko­gu­kon­na heaks­kii­du.

HC Keh­ra te­gev­juht Ja­nar Mä­gi ni­me­tas abi­li­sed: vi­deo And­rus Olesk, Mat­tias Olesk, Tris­tan Põ­der, Ta­vo ­Neio ja Joo­nas Kuusk­la, fo­tod Ivar Neio, uni­ver­saa­lid-kaa­sa­mõt­le­ja­d Ind­rek Lill­soo­ ja Priit Pa­jus, kes oli ka au­ta­sus­ta­ja, kaa­sa­mõt­le­ja Re­ne Kaa­lo, mul­ti­ta­len­did Sir­le Si­rel, Peep Kask, Karl Jo­han­nes Kask ja Hend­rik Lill­soo, pi­le­ti­müük ja saal El­vi Lill­soo, stuu­dio­kü­la­li­sed Paul Luš­kov ja Taa­vi Ti­bar, kom­men­taa­to­rid-stuu­dio­kü­la­li­sed Mih­kel Jü­ris­son ja Kau­po Lii­va, stuu­dio­kü­la­li­ne ja au­ta­sus­ta­ja Mar­gus Nõl­vak, val­gus­tus Tiit Pa­jus.

Ja­nar Mä­gi sõ­nul ai­ta­sid kä­si­pal­li­fes­ti­va­li­ õn­nes­tu­mi­se­le kaa­sa nii saa­lis kui ka ek­raa­ni ta­ga­kaa­sa ela­nud fän­nid, ko­ha­li­kud et­te­võt­ted ja spor­dik­lu­bi Keh­ra kä­si­pall toe­ta­jad.

Ja­nar Mä­gi kor­ral­das suu­rü­ri­tust esi­mest kor­da: „Olen vä­ga õn­ne­lik, et sain kaa­sa­ta nii pal­ju teo­tah­te­li­si ja an­de­kaid ko­ha­lik­ke ini­me­si. Tä­nan kõi­ki, kes olid nõus pa­nus­ta­ma nä­da­la ja­gu va­ba ae­ga et­te­võt­mi­se õn­nes­tu­mis­se. Ku­na ena­mik meist on seo­tud kä­si­pal­li­ga, siis te­gi­me kõi­ke just­kui iseen­da­le. Tu­le­mu­seks pal­ju häid mõt­teid ja vä­ga heal ta­se­mel teos­tus.”

Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du pea­sek­re­tä­ri Pir­je Oras­so­ni sõ­nul läks keh­ra­las­te kor­ral­da­tud fi­naal­tur­niir Ees­ti kä­si­pal­li aja­luk­ku: „Kä­si­pal­lik­lu­bid, toe­ta­jad ja pub­lik võt­sid tur­nii­ri vä­ga häs­ti vas­tu. Olen vä­ga ra­hul, et Ja­nar Mä­gi se­da kor­ral­da­da võt­tis.”