Aru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond päl­vis kaa­sa­kis­ku­vas fi­naal­män­gus Ees­ti ka­ri­ka

151
Ees­ti ka­ri­ka võit­nud Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond: ta­ga­reas tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, MA­RIE-HE­LEN VIL­BERG, ANE­LI AA­VIK, ME­RI­LI SA­MU­LI, KAR­MEN VAIK­SAAR, CA­RO­LY ARU­VEL, IN­NA BA­RA­NO­VA, SAND­RA PAR­VE, ANE­TE VA­RE, JA­NE­LI LAA­SIK, LIN­DA VES­KI ja tree­ner TAA­VI TI­BAR, esi­reas ELII­SA­BET PÕLD­VER, KER­TU SAS­SIAD, AN­NA­BEL AA­VIK, ALEK­SAND­RA- JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA MAAR­JA TREI­MAN, KIM-LY HOANG ja AN­NI­KA KA­RI, pil­dilt puu­dub Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru. Fo­to He­lin Pot­ter, Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Au­gus­tis loo­dud Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond lei­dis lü­hi­ke­se aja­ga või­du­soo­ne.

Üle­möö­du­nud lau­päe­val Keh­ra spor­di­hoo­nes pee­tud Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­mäng oli uus­tul­nu­ka jaoks esi­me­ne kaa­lu­kas proo­vi­ki­vi. Au­gus­tis peat­ree­ner Taa­vi Ti­ba­ri tak­ti­ke­pi all koos­töö har­ju­ta­mist alus­ta­nud täis­kas­va­nud kä­si­pal­lu­rid ee­sot­sas Ees­ti koon­di­se liik­me­te Maar­ja Trei­ma­ni, Lin­da Ves­ki ja Kim-Ly Hoan­giga ning Aru­kü­la spor­di­k­lu­bi tree­ne­ri And­rus Ro­gen­bau­mi kas­van­di­kud olid Ees­ti karikavõistluste eelturniiril kahest naiskonnast jagu saanud ja ühega viigistanud. Kon­ku­ren­ti­de män­gu­ta­se oli tut­tav.

15-16aas­ta­sed neiud, kes on lõpetanud Aruküla põhikooli, võit­sid ea­kaas­las­te seas üle­rii­gi­li­si täht­said tur­nii­re ja tal­le­ta­sid ene­se­kind­lust. Täis­kas­va­nu­te tiit­li­võist­lus­te esi­ko­ha­heit­lu­se­le läk­sid aga esi­mest kor­da.

Maast ma­da­last kä­si­pal­li­ga te­ge­le­nud Ca­ro­ly Aru­vel mee­nu­tas, et su­vel esi­mest kor­da nais­kon­na moo­dus­ta­mi­sest kuul­des tek­kis väi­ke kar­tus: „Mõt­le­si­me, et lä­he­me sin­na ai­nult oma tüd­ru­ku­te­ga. Kui sai­me tea­da, et meist­ri­lii­gas ja Ees­ti koon­di­ses män­gi­nud nai­sed tu­le­vad meie­ga sa­mas­se võist­kon­da, siis mõist­si­me, et koos abi­väe­ga saa­me hak­ka­ma.”

Tei­ne ka­ri­ka­võist­lus­te fi­na­list Re­val-Sport/Mel­la on aas­taid loor­be­reid lõi­ga­nud. Aru­kü­la/Mist­ra män­gi­jaid jul­gus­tas tead­mi­ne, et ühe oma­va­he­li­se mat­ši olid nad võit­nud.

Pea­lin­na nais­kond haa­ras juh­toh­jad ja asus kol­me vä­ra­va­ga juh­ti­ma. Tei­sel poo­la­jal pi­did kaks Aru­kü­la/Mist­ra põ­hi­koos­sei­su lii­get, Kim-Ly Hoang ja Ja­ne­li Laa­sik, vi­gas­tu­se tõt­tu va­he­tus­män­gi­ja­te pin­gil is­tu­ma, üle­jää­nud võist­kon­na­liik­med suut­sid end aga roh­kem kok­ku võt­ta. Vä­ra­va­vaht Lin­da Ves­ki te­gi suu­re­pä­rast tõr­je­tööd ja Maar­ja Trei­ma­ni täp­ne 7 meet­ri ka­ris­tus­vi­se 20 se­kun­dit en­ne koh­tu­mi­se lõp­pu kind­lus­tas või­du 23:22.

Taa­vi Ti­bar tun­dis hoo­le­alus­te võit­lus­vai­mu üle uh­kust: „Võr­rel­des võist­kon­na fii­lin­gut esi­me­ses män­gus Re­val-Sport/Mel­la vas­tu ja fi­naa­li ajal va­lit­se­nud suh­tu­mist, siis need eri­ne­sid na­gu öö ja päev. Kõik, kes läk­sid väl­ja­ku­le, and­sid en­dast mak­si­mu­mi. Kim jäi tei­sel poo­la­jal pin­gi­le, Ja­ne­li te­gi sel­ja­le hai­get. Maar­ja ja tei­sed va­ne­mad män­gi­jad ve­da­sid, noo­re­mad pa­nid õla al­la ja tu­le­mus näi­tab, et ühes­koos saa­di hak­ka­ma. Kett on nii tu­gev kui on nõr­gim lü­li. Võrd­se män­gu lõ­pus te­kib väi­ke lo­te­rii, see­kord tõm­ba­si­me meie pi­ke­ma kõr­re.”

Võit­lus­vaim oli või­du võ­ti
And­rus Ro­gen­baum pi­das olu­li­seks, et spor­dik­lu­bi jä­rel­kasv on täis­kas­va­nud kä­si­pal­lu­ri­te­ga häs­ti kok­ku su­la­nud: „Sel­ge see, et tul­la 15-16aas­ta­se­na Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te võit­jaks on su­per! Võit­lus­vaim oli või­du võ­ti.”

Taa­vi Ti­bar peab noo­ri sport­la­si ut­si­ta­des ja õpe­ta­des kõi­ge täht­sa­maks, et nad har­juk­sid võit­le­ma: „Võib pan­na tä­he­le, et va­hel on see nen­de jaoks ras­ke. Mel­la kä­si­pal­lu­rid te­gut­se­sid ag­res­siiv­selt, sa­ma­moo­di oli tar­vis pan­na meie võist­kon­na tüd­ru­kud män­gi­ma. Töö on al­les ala­nud, teh­ni­li­si as­ju tu­leb veel hoo­le­ga lih­vi­da. Os­kus­te õp­pi­mi­ne ja koos­töö har­ju­ta­mi­ne võ­ta­vad ae­ga.”

And­rus Ro­gen­baum tõs­tis esi­le värs­keid tuu­li tree­nin­gu­tel ja uu­si har­ju­tu­si: „Tüd­ru­kud võt­sid kõik Taa­vi pa­ku­tu häs­ti vas­tu ja tä­nu sel­le­le ole­me lü­hi­ke­se aja­ga nii kau­ge­le jõud­nud.”
16aas­ta­ne Ca­ro­ly Aru­vel on tree­ne­rilt pal­ju õp­pi­nud: „Taa­vi on su­per!”

Taa­vi Ti­bar usub hoo­lea­lus­te aren­gueel­dus­tes­se: „Noor­te os­ku­sed aja jook­sul kind­las­ti pa­ra­ne­vad. Rõ­hu­tan – kui lä­he­me pin­gu­ta­ma ja an­na­me en­dast sa­da prot­sen­ti, siis ei saa kee­gi mi­da­gi muud öel­da.”

Jä­rel­kasv on viie kuu jook­sul võt­nud Ees­ti koon­di­se liik­me­telt ees­ku­ju, mis suu­nas tu­leks pür­gi­da, et pa­re­maks kä­si­pal­lu­riks kas­va­da.

Taa­vi Ti­ba­ri mee­lest on nais­kond as­tu­nud sam­mu võr­ra kau­ge­ma­le, kui ta ühis­te­ge­vu­se star­dis loo­tis: „Kui oleks en­ne fi­naal­män­gu öel­dud, et me ei saa Ki­mi ja Ja­ne­lit ka­su­ta­da, po­leks us­ku­nud, et lä­he­me ka­ri­ka­ga ko­ju. Jä­re­li­kult on noo­red tei­nud oo­da­tust suu­re­ma aren­gu.”

Ko­gu­kon­na toe­tust kä­si­pal­li­le peab And­rus Ro­gen­baum vä­ga olu­li­seks: „Oli väi­ke kar­tus, kui­das põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud ja pea­lin­na õp­pi­ma läi­nud tüd­ru­kud suu­da­vad õp­pi­mist tree­nin­gu­te­ga si­du­da. Õn­neks läks kõik häs­ti. Sai­me nen­de koo­li ja tren­ni tu­le­ku-mi­ne­ku lo­gis­ti­ka klap­pi­ma. Tüd­ru­kud suht­le­vad oma­va­hel ti­he­dalt ja hoia­vad kok­ku. Ar­van, et nais­kon­na ka­ri­ka­võit on ko­gu­kon­na­le suur kor­da­mi­nek. Meie püüd­lu­si toe­ta­vad klu­bi juht Avo Möls ja Mist­ra te­gev­juht Priit Tamm.“

Tal­lin­na töös­tus­ha­ri­dus­kes­ku­ses in­fo­teh­no­loo­giat õp­piv Ca­ro­ly Aru­vel tu­leb va­hel koo­li­tun­di­dest va­rem ära, et jõu­da kell 17.30 al­ga­vas­se tree­nin­gus­se. Ta usub nais­kon­na aren­gus­se: „Fi­naa­lis kao­tus­sei­su jää­des in­nus­ta­si­me üks­teist: “Me saa­me, me saa­me!” Me ei an­na ku­na­gi al­la!”

Maar­ja Trei­ma­ni sõ­nul on Aru­kü­la spor­dik­lu­bi kas­van­di­kud hak­ka­mist täis: „On veel pal­ju te­ha, et tüd­ru­kud saak­sid ene­se­kind­la­maks, aga kok­ku­võt­tes on nad ol­nud tub­lid. Ju­ba jul­ge­vad võt­ta üle­san­deid ja suu­da­vad neid ka täi­ta.”

Maar­ja Trei­man­ni jaoks oli fi­naal vii­ma­ne mäng en­ne lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le mi­ne­kut: „Teen väi­ke­se pau­si ja siis tu­len kä­si­pal­li ta­ga­si.”

Taa­vi Ti­bar ole­tas, et hoo­aja tei­ne pool ku­ju­neb nais­kon­na­le ras­ke­maks: „Noo­red pea­vad hak­ka­ma roh­kem vas­tu­tust võt­ma. Kõik, kes fi­naal­män­gus väl­ja­ku­le läk­sid, said aru, et see on nen­de õi­ge koht ja siit on hea eda­si min­na.”

Teel fi­naa­li alis­tas Aru­kü­la/Mist­ra HC Keh­ra nais­kon­na 30:23. 3.-4. ko­ha koh­tu­mi­ses jäi HC Keh­ra al­la HC Ta­ba­sa­lu/Au­den­te­se esin­du­se­le 32:41.

HC Keh­ra eest män­gi­sid Li­li-Mar­leen Püi, Ka­ri­na Me­re, Ma­ri-Liis Mau­rer, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Ka­ro­lii­ne Viiard, Me­ri­li Hein­la, Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Ka­ri­na Adis­so­va, Ma­ri­li Al­le, No­ra Rand­mäe, Kris­tin Ta­sa­ne, Ali­na Kru­tit­šen­ko, Ca­ro­la Ots­pe­re, Ka­ta­ri­na Üb­ner, Ali­na Ba­li, An­ge­li­ca Pal­mi, Stel­la Je­pi­selg, Ka­ri­na Kuul, Li­li Mar­leen Va­der, Hee­te Kuusk­la ja Vla­da No­vi­ko­va, peat­ree­ner on Too­mas Hein­la, tree­ner Ind­rek Lill­soo.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la jõu­lu­preemiad amet­ni­ke­le
Järgmine artikkelElekt­ri­hin­na hü­vi­ta­mi­sest