Ela­ni­ke ra­hu­lo­lu ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga

409
Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ja Maail­ma­pan­ga kü­sit­lu­se tu­le­mu­sed ela­ni­ke ra­hu­lo­lu koh­ta oma­va­lit­sus­te kau­pa.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium aval­das es­mas­päe­val, 6. juu­nil kok­ku­võt­te koos­töös Maail­ma­pan­ga­ga 2021. aas­ta juu­nist ok­toob­ri­ni lä­bi vii­dud ra­hu­lo­lu-uu­rin­gust. Vee­bi­põ­hi­se­le kü­sit­lu­se­le vas­ta­sid Ees­ti 76 oma­va­lit­su­sest kok­ku 7219 ini­mest. Kü­si­mu­sed puu­du­ta­sid ela­ni­ke ra­hu­lo­lu oma elu­kesk­kon­na­ga, ko­ha­li­ke ava­li­ke tee­nus­te ja oma­va­lit­su­se kui ame­tia­su­tu­se­ga. Kü­sit­lu­ses pa­lu­ti aval­da­da ar­va­must ka oma ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se rea­gee­ri­mis­või­me­ku­se­le, po­lii­ti­ka­ku­jun­da­ja­te tõ­hu­su­se­le, ning pan­na olu­li­su­se jär­gi pin­ge­rit­ta 16 ko­ha­lik­ku tee­nust ala­tes alus­ha­ri­du­sest ku­ni jäät­me­käit­lu­se­ni.

Kõi­gist vas­ta­nu­test olid 62 prot­sen­ti oma ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kui elu­ko­ha­ga ra­hul või vä­ga ra­hul.

Ida-Har­just on kõi­ge enam ra­hul või vä­ga ra­hul Ani­ja val­la ela­ni­kud – 67 prot­sen­ti. Ani­ja vald on ra­hu­lo­lu jär­gi sea­tud pin­ge­reas Ees­ti 76 oma­va­lit­su­sest 23. ko­ha­l.

Raa­si­ku val­la ela­ni­kest on oma­va­lit­su­se kui elu­ko­ha­ga ra­hul või vä­ga ra­hul 65 prot­sen­ti, mis an­nab pin­ge­reas 31. ko­ha.

Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kest on oma­va­lit­su­se kui elu­ko­ha­ga ra­hul või vä­ga ra­hul 51 prot­sen­ti – pin­ge­reas 62. koht.

Lok­sa lin­na ela­ni­kest on ra­hul või väga ra­hul 43 prot­sen­ti – pin­ge­reas 70. koht.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi es­mas­päe­val aval­da­tud and­me­tes on ra­hu­lo­lu-hin­nan­gu tu­le­mu­si kõr­vu­ta­tud ka oma­va­lit­sus­te tee­nus­te kesk­mi­se ta­se­me­ga, mil­le ra­han­dus­mi­nis­tee­rium sel­gi­tas väl­ja 2020. aas­tal 16 vald­kon­na koh­ta skaa­lal 0-9.

Tee­nus­te kesk­mi­ne ta­se on Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­test kõr­geim 2020. aas­ta and­me­te põh­jal Ani­ja val­lal – 3,93. Kuu­sa­lu val­la tee­nus­te ta­se­me kesk­mi­ne hin­ne on 3,88 ning Raa­si­ku val­lal 3,80 ja Lok­sa lin­nal 3,47.

Maail­ma­pan­ga kon­sul­tant Ro­bert Li­pins­ki kom­men­tee­rib uu­rin­gu kok­ku­võt­tes, et ül­di­ne tee­nus­te kva­li­teet on seo­tud reeg­li­na ini­mes­te ra­hu­l­olu­ga, see tä­hen­dab, et kõr­ge tee­nus­ta­se­me­ga oma­va­lit­sus­tes ela­vad ra­hu­lo­le­va­mad ela­ni­kud. Sa­mas on näi­teid, kus muud ko­ha­li­kud ee­li­sed kaa­lu­vad ma­da­la­ma tee­nus­ta­se­me üle ja suu­ren­da­vad ela­ni­ke ra­hu­lo­lu. See­vas­tu on ka näi­teid, kus kõr­ge tee­nus­ta­se­me kor­ral jääb ra­hu­lo­lu ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga al­la rii­gi kesk­mi­se.

Kok­ku­võt­tes on ra­hu­lo­lu kõr­vu­ta­tud veel oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke kesk­mi­se sis­se­tu­le­ku ja töö­tu­se mää­ra­ga. Suu­ri­ma kesk­mi­se sis­se­tu­le­ku­ga val­da­de seas on ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vald – 1225-1711 eu­ro­ne kesk­mi­ne palk. Ani­ja val­la ela­ni­ke kesk­mi­ne palk jääb va­he­mik­ku 1111-1208 eu­rot, Lok­sa ela­ni­kel 925-1066 eu­rot.

Töö­tu­se määr on Lok­sal va­he­mi­kus 2,9-4,9 prot­sen­ti ning Kuu­sa­lu, Ani­ja ja Raa­si­ku val­las 1,4-1,9 prot­sen­ti.

Ro­bert Li­pins­ki teeb jä­rel­du­se, et ini­me­se ra­hu­lo­lus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kui elu­ko­ha­ga män­gi­vad rol­li 4 võt­me­te­gu­rit: ko­ha­li­ke ava­li­ke tee­nus­te kesk­mi­ne kva­li­teet ja töö­tu­se määr ning ini­mes­te tööa­la­ne staa­tus ja leib­kon­na sis­se­tu­lek. Tööa­la­se staa­tu­se koh­ta on täp­sus­ta­tud, et füü­si­li­sest isi­kust et­te­võt­jad on Ees­tis kesk­mi­selt oma­va­lit­su­se­ga vä­hem ra­hul (55,8 prot­sen­ti) kui pal­ga­töö­ta­jad (64,1 prot­sen­ti) või pen­sio­nä­rid (60,7 prot­sen­ti).
Täp­se­ma in­fo leiab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt.

Eelmine artikkelJaa­nus Kal­las­te edu­kas üm­ber Har­ku jär­ve jook­sul ja 10 ki­lo­meet­ri maan­tee­jook­su Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel
Järgmine artikkelKAI­SA LIN­NO: „Kuu­sa­lu on jät­ku­valt va­baü­hen­dus­te vald.“