Ela­ni­kelt kü­si­tak­se ideid Keh­ra kes­ku­se ka­van­da­mi­se koh­ta

439

Ani­ja val­la­va­lit­sus oo­tab 30. ok­toob­rist 30. no­vemb­ri­ni kõi­gi ideid, mi­da ja ku­hu Keh­ra lin­na kes­ku­ses pla­nee­ri­da.

„Val­la­vo­li­ko­gus sai äs­ja heaks­kii­du Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­se aren­da­mi­ne lin­na­väl­ja­kuks, kuid soo­vi­me, et ko­gu Keh­ra oleks lin­na­na kor­ra­lik Ani­ja val­la kes­kus. See­tõt­tu kü­si­me ini­mes­telt ideid-ar­va­mu­si, kui­das lin­na kes­ko­sa ka­van­da­da, näi­teks ku­hu pla­nee­ri­da tu­ru­hoo­ne, mi­da te­ha va­na kat­la­ma­ja­ga, kus peak­sid ole­ma puh­kea­lad või kõn­ni­teed,“ üt­les val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Val­la­va­lit­sus loo­dab idee­kor­je­ga saa­da in­fot ko­ha­li­ke ela­ni­ke soo­vi­dest, ini­mes­te­le on see te­ma sõ­nul hea või­ma­lus an­da tea­da, mil­li­se­na nad ta­hak­sid Keh­ra lin­na nä­ha.

Et­te­pa­ne­kuid saab esi­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­sus­te geoin­fo­süs­tee­mis EVALD, kus on ala­tes 30. ok­toob­rist kuu ae­ga ava­tud tee­ma „Keh­ra lin­na kes­ku­se idee­kor­je“. Õi­ge ko­ha leid­mi­se hõl­bus­ta­mi­seks on Ani­ja val­la ko­du­le­hel ala­tes idee­kor­je al­gus­päe­vast vas­tav bän­ner. Aren­dus­juht sel­gi­tas, et EVALD kesk­kon­na kaar­di­ra­ken­du­ses ak­ti­vee­ri­tak­se Keh­ra linn sel­li­selt, et igaü­hel on või­ma­lus kaar­di­töö­riis­ta­de abil mär­ki­da ära ko­had või piir­kon­nad, mil­le koh­ta ta soo­vib et­te­pa­ne­kuid te­ha ning sa­mas kesk­kon­nas on väl­jad, ku­hu oma et­te­pa­ne­kud kir­ju­ta­da ning neid põh­jen­da­da.

Ideid saab esi­ta­da geoin­fo­süs­tee­mi ID-kaar­di­ga või mo­biil-ID­ga sis­se lo­gi­des või ano­nüüm­selt: „Et­te­pa­ne­kuid saa­vad esi­ta­da kõik igas va­nu­ses ini­me­sed, ka need, kes po­le Ani­ja val­la ela­ni­kud, peaa­si, et on Keh­ra lin­na tu­le­vi­kust hu­vi­ta­tud. Sis­se lo­gi­nud ini­mes­te et­te­pa­ne­kud lä­he­vad au­to­maat­selt seal­sa­mas kesk­kon­nas kõi­gi­le näh­ta­va­le idee­kor­je ni­me­kir­ja. Sin­na li­sa­tak­se ka ano­nüüm­selt esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid, kuid need vaa­tab eel­ne­valt üle val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu, kes hoiab ID-kaar­di või mo­biil-ID­ga sis­se lo­gi­nuid kur­sis, mis nen­de et­te­pa­ne­ku­test eda­si saab või täp­sus­tab va­ja­du­sel mõnd esi­ta­tud et­te­pa­ne­kut.“

Det­semb­ris hak­kab val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­kuid ana­lüü­si­ma ning võ­tab neid edas­pi­di ar­ves­se val­la in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­sel.

„Kut­su­me kõi­ki ak­tiiv­selt kaa­sa mõt­le­ma ja osa­le­ma, sest teie et­te­pa­ne­kud an­na­vad val­la­va­lit­su­se­le olu­list in­fot, mi­da ja mis jär­je­kor­ras võiks Keh­ras ha­ka­ta edas­pi­di te­ge­ma. Kõi­ke kind­las­ti lä­hia­jal te­ha ei jõua, lin­na aren­da­mi­ne on pi­ke­maa­ja­li­sem prot­sess, aga kui meil on täp­selt tea­da, mi­da ela­ni­kud soo­vi­vad, saa­me ha­ka­ta samm-sam­mult ees­mär­gi poo­le lii­ku­ma,“ sõ­nas In­geld­rin Aug.

Eelmine artikkelAni­ja val­la tei­ne li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelSada aas­tat maa­re­for­mist