Ekst­rö­mi Mar­sil osa­le­nu­te arv kas­vab iga aas­ta­ga – tä­na­vu käis Kolga mat­ka­ra­da­del 2500 ini­mest

2412
Sõjaajaloo klubi Front Line Eesti näidislahingust Kolga mõisa õunaaias võtsid Kuusalu valla meestest osa PEETER KIVIMÄE, JAANUS NIILSON, AIVAR SIMSON ja VELJO LAUREND.

Es­ma­kord­selt olid Ekst­rö­mi Mar­si ajal Kol­ga mõi­sas näi­tu­sed, töö­toad, ta­lu­kau­pa­de laat ja fil­mi­sean­sid.

„Ela­gu va­ba Ees­ti!“ hüüd­sid Front Li­ne Ees­ti me­hed möö­du­nud lau­päe­va, 27. jaa­nua­ri hom­mi­kul Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne ta­ga, kui po­see­ri­sid fil­mi­ja­te­le ja fo­tog­raa­fi­de­le pä­rast mõi­sa õu­naaias pee­tud näi­dis­la­hin­gut.

Ekst­rö­mi Mar­si­le ko­gu­ne­nud rah­vas sai taas en­ne mat­ka­ra­ja­le mi­ne­kut jäl­gi­da üht epi­soo­di Va­ba­dus­sõ­jast.

Mar­si­ga tä­his­ta­tak­se Soo­me va­ba­taht­li­ke võit­le­ja­te osa­le­mist Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas – ma­jor Mar­tin Ekst­röm juh­tis 99 aas­tat ta­ga­si va­ba­taht­li­ke soom­las­te ük­sust, kes võt­tis osa Valk­last al­gu­se saa­nud üld­pea­le­tun­gist Vi­ru rin­del ja ai­tas vas­ta­se su­ru­da Nar­va jõe ta­ha.

Eks­trö­mi Marss toi­mus see­kord nel­jan­dat kor­da, näi­dis­la­hing oli kol­man­dat kor­da. Esi­me­ne marss ehk rah­va­matk teh­ti 2015. aas­tal, näi­dis­la­hin­gu­ga alus­ta­ti Valk­las 2016. aas­tal.

Mul­lu pau­gu­ta­sid Front Li­ne Ees­ti võit­le­jad pauk­pad­ru­ni­te ja -gra­naa­ti­de­ga sa­mu­ti Kol­ga mõi­sa juu­res, ku­na Ekst­rö­mi-mees­te teed jär­gi­nud Valk­la-Ha­ra mars­ruu­di ase­mel ot­sus­ta­ti te­ha start ja fi­niš Kol­ka ning mat­ka­ra­jad kol­me eri pik­ku­se­ga. Ka nüüd sai Kol­gas va­li­da kol­me ra­ja va­hel: 7, 17 või 30 ki­lo­meet­rit. En­ne näi­dis­la­hin­gut män­gis mõi­sa rõ­dul Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kes ül­la­tas mat­ka­jaid pil­li­lu­gu­de­ga ka ra­jal.

Ekströmi Marsi algataja ja peakorraldaja ERKI VAIKRE.
Ekströmi Marsi algataja ja peakorraldaja ERKI VAIKRE.

Pea­kor­ral­da­ja, idee au­tor ja eest­ve­da­ja, el­lu­jää­mi­sinst­ruk­tor ning kait­se­liit­la­ne Er­ki Vaik­re tõ­des, et marss on muu­tu­nud suu­reks üri­tu­seks isee­ne­sest, ku­na rah­vas soo­vib, ai­nuük­si va­ba­taht­lik­ke abi­li­si oli tä­na­vu 120 rin­gis: „Ini­mes­tel on in­du kaa­sa ai­da­ta, tul­la ko­du­dest väl­ja, mat­ka­ta. Tee­me nii kaua, kui se­da in­du jät­kub ning Ekst­rö­mi Marss po­le ku­ju­ne­nud kom­merts­li­kuks. Mul­le läk­sid hin­ge Sae lam­ba­ta­lu pe­re­nai­se sõ­nad. Kui kü­si­sin, kas laa­dal oma kau­pa õn­nes­tus müüa, üt­les ta, et tu­li ko­ha­le, ku­na on suu­re­pä­ra­ne üri­tus ja ta­hab kaa­sa te­ha ning boo­nus on, et ka os­te­ti.“

Er­ki Vaik­re mee­nu­tas, et ne­li aas­tat ta­ga­si alus­ta­ti väi­ke­se selts­kon­na­ga ja loo­de­ti, et 50 ini­mest tu­leb, aga mat­ka­jaid ko­gu­nes 124. Aas­ta hil­jem ar­ves­ta­ti paa­ri­sa­ja­ga, tu­li 460. Mul­lu ko­gu­nes 1650 ja nüüd oli rah­vast veel li­gi tu­han­de ja­gu roh­kem. Põl­lu­le teh­tud aju­ti­ses park­las loen­da­ti tipp­het­kel 1300 au­tot. Li­saks mi­tu suurt bus­si, mil­le­ga saa­bu­sid NA­TO võit­le­jad Ta­palt.

Te­maa­ti­li­sed kos­tüü­mid ja ra­jad kau­nis loo­du­ses
Ka see­kord pa­lu­ti mat­ka­ja­tel tul­la Va­ba­dus­sõ­ja-aeg­se riie­tu­se­ga ning osad olid­ki va­nad mund­rid väl­ja ot­si­nud. Taas pil­dis­ta­ti ehe­da­maid kos­tüü­mi­kand­jaid ja va­li­ti pa­rim. Fo­to­de jär­gi oli kor­ral­da­ja­te üks­meel­ne ot­sus Er­ki Vaik­re sõ­nul, et pree­mia lä­heb ka­he­le nai­se­le, kes kand­sid sõ­jaaeg­se me­dit­sii­ni­tee­nis­tu­se rõi­vaid, kaa­sas olid neil pu­na­se ris­ti­ga pau­nad. Tut­ta­va­te kau­du sel­gi­ta­ti väl­ja, et või­du­kos­tüü­me kand­sid nais­ko­du­kaits­jad An­ne­li ja Ül­le Saa­re­maa ring­kon­nast.

„Võit­ja­te pe­re­kon­na­ni­me­sid veel ei tea, aga need uu­ri­me ka väl­ja,“ lu­bas pea­kor­ral­da­ja. „Ku­na osa­le­ja­te arv on läi­nud suu­reks, pal­ju on vä­lis­maa­la­si, siis ot­sus­ta­si­me, et jät­ka­me kos­tüü­mi­võist­lu­se­ga, aga järg­mi­sel kor­ral pa­lu­me te­ha en­dast pilt, kui kos­tüüm on sel­ga pan­dud, ja en­ne ra­ja­le mi­ne­kut koos ni­me­ga mei­le saa­ta.“

Va­nu mund­reid kand­sid ka eru­sõ­ja­väe­la­sed Soo­mest ja Root­sist. Üks grupp soom­la­si pa­lus Front Li­ne Ees­ti mees­telt püs­se oma sa­ja aas­ta va­nus­te kos­tüü­mi­de juur­de, et matk oleks eri­ti tõet­ruu.
Le­pi­ti kok­ku, et soom­la­sed osa­le­vad tu­le­val kor­ral näi­dis­la­hin­gus koos Front Li­ne Ees­ti­ga. Ja mis kõi­ge uh­kem, soom­la­sed lu­ba­sid, kui saaks ümb­rus­kon­nast ren­ti­da ho­bu­seid, teek­sid nad järg­mi­sel kor­ral kaa­sa rat­sa­väe­las­te­na.

Lau­päe­vaõh­tu­ne „Ak­tuaal­ne kaa­me­ra“ näi­tas, kui­das Ekst­rö­mi Mar­sil käi­sid ka NA­TO võit­le­jad – üle 150 taan­la­se ning grupp brit­te Ta­palt ot­sus­ta­sid puh­ke­päe­va vee­ta sel üri­tu­sel. Elu­kut­se­li­sed sõ­ja­väe­la­sed lä­bi­sid 30ki­lo­meet­ri­se ra­ja ning tut­vu­sid Kol­ga mõi­sas pa­ku­ta­va­ga.

Er­ki Vaik­re: „Rah­vast oli nii pal­ju, et kõi­ki oma tut­ta­vaid­ki ei õn­nes­tu­nud ko­ha­ta. Hea oli see, et pol­nud ühiss­tar­ti, ra­da­de­le ha­ka­ti mi­ne­ma, kui näi­dis­la­hing lõp­pes. Ra­jad olid ava­tud kel­la nel­ja­ni pä­rast­lõu­nal, osad mat­ka­jad tu­lid ko­ha­le ja läk­sid ra­ja­le hil­jem.“

Ta üt­les, et täp­selt küll ei tea kin­ni­ta­da, aga Ekst­rö­mi Marss võib ol­la üks suu­ri­maid sel­lis­test rah­va­mat­ka­dest, mil­lel po­le ideo­loo­gi­list ega muud kind­lat suu­nit­lust.

„Ilm soo­sis mat­ka­jaid, õn­neks ei ol­nud pak­su lund, mis oleks tei­nud rän­na­ku olu­li­selt ras­ke­maks,“ mär­kis ta. „Meie mat­ka ees­märk on, et tun­taks rõõ­mu kau­nist loo­du­sest, saa­daks häid emot­sioo­ne, mit­te ei võis­tel­da teis­te­ga. Igaüks va­lib so­bi­va tem­po.“

Nor­dic Hou­se­se si­ni­must­val­ged pe­sa­kas­tid
Kõi­ge suu­rem töö­tu­ba oli Kol­gas puit­ma­ju val­mis­ta­va fir­ma Nor­dic Hou­ses Kol­ga tseh­his, kus meis­ter­da­ti pe­sa­kas­te kuld­nok­ka­de­le ning ti­has­te­le. Ma­ter­jal oli et­te­võt­telt ja val­mis pe­sa­kas­ti sai ta­su­ta kaa­sa võt­ta. Kok­ku val­mis­ta­ti sa­da lin­nu­pe­sa­kas­ti, mil­lest osad vär­vi­ti si­ni­must­val­geks. Kõik ju­hen­da­jad te­gut­se­sid va­ba­taht­li­kult.

Ap­pi pa­lu­tud or­ni­to­loog Thea Perm Tal­lin­na Lin­nuk­lu­bist üt­les, et lin­nud näe­vad vär­ve roh­kem ja teist­moo­di: „Eks­pe­ri­men­tee­ri­me, tee­me vär­vi­li­si pe­sa­kas­te ja ka ta­va­li­si ning vaa­ta­me ke­va­del, kus lin­nud pa­re­mi­ni pe­sit­se­ma hak­ka­vad.“

Nor­dic Hou­se­se töö­ta­jad olid ka ra­jal – pak­ku­sid Män­ni­väl­ja ela­mua­ren­du­se juu­res kõi­ge pi­ke­malt mat­kalt tu­li­jai­le lõk­kel küp­se­ta­tud kar­tu­lit, pan­nil gril­li­tud vors­ti ja kuu­ma teed.

Et­te­võt­te juht Ar­go Saul: „Ekst­rö­mi Marss so­bib kok­ku meie väär­tus­te­ga ja soo­vi­me ka edas­pi­di või­ma­lus­te pii­res pa­nus­ta­da. Ko­gu see üri­tus tu­gi­neb ko­da­ni­kual­ga­tu­se­le, va­ba­taht­li­ke töö­le ja toe­ta­ja­te abi­le, te­gu on tä­he­le­pa­nu­väär­se et­te­võt­mi­se­ga ning ot­sus se­da toe­ta­da tu­li ker­gelt.“

Päe­va jook­sul võis eri pai­ka­des lei­da Nor­dic Hou­se­se lo­go­ga ese­meid. Neid pa­lu­ti pil­dis­ta­da ja pos­ti­ta­da fir­ma Fa­ce­boo­ki le­he­le. Võitis Triinu Atla foto, lo­go­ja­hi võit­ja sai kin­gi­ko­ti.

Taas oli Ekst­rö­mi Mar­sil ka sel­fie­võist­lus, parimaks hinnati Ja­ni­ka Pa­ju­la pilt. Väl­ja an­ti veel erip­ree­mia „Unt­sus en­del“ ehk näs­su läi­nud sel­fie eest, pree­mia läks Mer­li Rein­man­ni­le.

Eelmine artikkelOmni­va plaa­nib vä­hen­da­da kir­ja­kas­te
Järgmine artikkelAni­ja va­pi-li­pu ka­van­deid muu­de­tak­se veel