Ees­ti meis­ter jiu-jit­sus TÕLL SIM­SON Tam­mis­pealt ko­lib Soo­me

2338
Tree­ner MAR­TIN AED­MA ja TÕLL SIM­SON tä­na­vu ke­va­del Lis­sa­bo­nis. Mar­tin Aed­ma või­tis Lis­sa­bo­nis toi­mu­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel mus­ta­de vöö­de ka­te­goo­rias pronks­me­da­li.

„Lä­hen tree­ner MAR­TIN AED­MA­LE va­sal­liks,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­last pä­rit võit­luss­port­la­ne TÕLL SIM­SON.

Li­gi kuu ae­ga ta­ga­si kor­ral­das Tõll Sim­son Tar­tus A.Le­Coq Sport Spor­di­ma­jas Bra­sii­lia jiu-jit­su kuue­tun­ni­se se­mi­na­ri „Head ae­ga Ees­ti“. Hu­vi­li­si ko­gu­nes paar­küm­mend. Eel­ne­valt said nad Fa­ce­boo­kis hää­le­ta­da, mil­li­seid teh­ni­kaid soo­vi­sid har­ju­ta­da.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val oli Tõll Sim­so­nil Tar­tus Di­gi­mee­dia müü­gio­sa­kon­na ju­hi­na vii­ma­ne töö­päev. Soo­me sõi­dab ela­ma ja tree­ni­ma järg­mi­sel es­mas­päe­val.

Ta kom­men­tee­rib, et ot­sus­tas täie­li­kult pü­hen­du­da jiu-jit­su­le: „Käi­sin täis­ko­ha­ga tööl ja tree­ni­sin kaks kor­da päe­vas. Hom­mi­kul kell 7 trenn, siis töö­le, sealt jäl­le tren­ni, töö­ta­sin ka tree­ne­ri­na, siis kel­la 22 ajal ko­ju – päe­vad ku­ju­ne­sid pik­ka­deks. Vii­ma­ne pool aas­tat oli eri­ti in­ten­siiv­ne, tund­sin, et pean mi­da­gi muut­ma. Fo­kus­see­rin end edas­pi­di tree­ni­mi­se­le ja võist­le­mi­se­le. Mul­le meel­dib poo­dium ja ta­han proo­vi­da, kui kau­ge­le suu­dan oma sport­las­kar­jää­ri­ga min­na.“

Tä­na­vu mais sai Tõll Sim­son Bra­sii­lia jiu-jit­sus teist kor­da Ees­ti meist­riks – ku­ni 76 ki­lo­gram­mi kaa­lu­va­te sport­las­te ka­te­goo­rias.

En­ne jaa­ni­päe­va an­dis tree­ner Mar­tin Aed­ma tal­le lil­la vöö – see an­tak­se, kui õpe­ta­ja hin­dab oma õpi­la­se os­ku­sed järg­mi­se ta­se­me vää­ri­li­seks. Lil­la vöö tä­hen­dab ti­he­da­mat kon­ku­rent­si ning suu­re­mat vas­tu­tust te­ha head ja kva­li­teet­set jiu-jit­sut, se­da teis­te­ga ja­ga­da, ol­la ees­ku­ju­lik nii füü­si­li­selt kui ka vaim­selt.

Möö­du­nud su­vel tree­nis Tõll Sim­son USAs Los An­ge­le­ses, ra­ha sel­leks ko­gus in­ter­ne­tis sport­las­te ühis­ra­has­tusp­lat­vor­mi Star­di­paik abil. Pä­rast ta­ga­si­tu­le­kut on võis­tel­nud Lon­do­nis, Ber­lii­nis, Lis­sa­bo­nis, Roo­mas, ka Lä­tis ja Soo­mes. Saa­nud pronks­me­da­leid, Ber­lii­nis hõ­be­me­da­li.

„Star­di­pai­ga kau­du toe­ta­sid mind ra­ha­li­selt li­gi sa­da ini­mest. See oli vä­ga suur pa­nus, ins­pi­ree­riv. Olin Amee­ri­kas kok­ku­hoid­lik, Star­di­pai­ga toe­tu­se abil sain len­na­ta ka Lis­sa­bo­ni ja Roo­ma võist­le­ma. USAs ja ka mu­jal olen ko­ha­nud ini­me­si, kes pin­gu­ta­vad oma ees­mär­gi ni­mel. Nad on tei­nud võist­lus­tel suu­ri te­gu­sid, ta­han ka te­ha.“

Lis­sa­bo­nis võist­les ka Ees­ti esi­me­ne mus­ta vöö oma­nik, tree­ner ja sport­la­ne Mar­tin Aed­ma, kel on Soo­mes oma jiu-jit­su klu­bi.

Tõll Sim­son: „Mar­tin on mu ees­ku­ju, õpe­tas mind Tar­tus. Soo­mes on ta töö­ta­nud paar aas­tat. Star­di­pai­ga tut­vus­ta­vas vi­deos üt­les ta, et mi­nus on po­tent­siaa­li, on pü­hen­du­mis­ta­het ja suu­dan jõu­da kau­ge­le. Hak­kan Soo­mes te­ma käe all tree­ni­ma ja sa­mas ai­tan tei­si ju­hen­da­da. Jiu-jit­sus ei võis­tel­da rii­ki­de esin­da­ja­te­na. Se­ni esin­da­sin Tar­tu klu­bi Võim­la, mis kuu­lub SBG Es­to­nia al­la. Soo­mes hak­kan võist­le­ma klu­bi FX Jiu-Jit­su ni­me all. Oma va­na klu­bi ni­me ja li­pud jä­tan ki­mo­no pea­le. Kind­las­ti jään oma Ees­ti klu­bi­ga koos­tööd te­ge­ma.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku hal­dus­ju­hi kor­dus­kon­kurss
Järgmine artikkelKehras rüüstati liiklusmärke ja prügikaste