Kivi­loo ku­na­gi­se koo­li­ma­ja tu­le­vik on en­di­selt lah­ti­ne

222

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 8. no­vemb­ri is­tun­gil rää­gi­ti taas Ki­vi­loo en­di­se koo­li­ma­ja­ga seon­du­vast.

Tä­na­vu juu­nis an­dis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu nõu­so­le­ku pan­na Koo­li­ma­ja kin­nis­tu alg­hin­na­ga 150 000 eu­rot ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le. Kü­la­rah­vas ja MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus soo­vi­sid, et va­rem kü­la­kes­ku­se­na ka­su­ta­tud ku­na­gi­ne mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja, mil­le­le 1920nda­te lõ­pus teh­ti juur­de­ehi­tus koo­li jaoks, jääks kü­la­selt­si ka­su­tus­se.

Su­vel käis val­la­va­nem Raul Siem kü­la­rah­va­ga ka­hel kor­ral koh­tu­mas, le­pi­ti kok­ku, et kü­la­selts koos­tab te­ge­vusp­laa­ni, kui­das hoo­ne­le elu sis­se pu­hu­da. Ku­na se­da ei esi­ta­tud, pa­ni val­la­va­lit­sus sep­temb­ri al­gu­ses Ki­vi­loo koo­li­ma­ja in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas os­ta.ee oks­jo­ni­le.

Oks­jon lõp­pes 26. sep­temb­ril, üh­te­gi pak­ku­mist ei esi­ta­tud. Järg­mi­sel päe­val oli val­la­ma­jas val­la­va­lit­su­se, vo­li­ko­gu liik­me­te ja kü­la esin­da­ja­te koh­tu­mi­ne. Kü­la esin­da­sid su­vel va­li­tud uus kü­la­va­nem Re­ne Tru­ber ja kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Er­vin San­der.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­ku­ti sõ­nul le­pi­ti koh­tu­mi­sel kok­ku, et 23. ok­toob­riks esi­tab kü­la­selts te­ge­vus­ka­va, mi­da plaa­ni­vad en­di­ses koo­li­ma­jas ha­ka­ta te­ge­ma.

„Olek­si­me se­da ka­va tut­vus­ta­nud ko­mis­jo­ni­des ja see­jä­rel vo­li­ko­gu­le, kuid 23. ok­toob­riks te­ge­vus­ka­va ei lae­ku­nud,“ tõ­des Maar­ja Si­kut 8. no­vemb­ril vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Ta rää­kis, et küll aga on vo­li­ko­gu saa­nud kaks pöör­du­mist. Üks on Pi­ri­ta kloost­ri sõp­ra­delt, tei­ne MTÜlt Pal­ve­rän­nu­tee, kes on ka­su­ta­nud Ki­vi­loo en­dist koo­li­hoo­net mat­ka­de ajal öö­bi­mis­pai­ga­na. Pöör­du­mis­tes pa­lu­tak­se Ki­vi­loo mõi­sa en­dist va­lit­se­ja­ma­ja mit­te müüa, vaid jät­ta kü­la­selt­si ka­su­tus­se.

„Kah­juks ei ole meie­ni jõud­nud ka­va, mi­da seal siis plaa­ni­tak­se te­ge­ma ha­ka­ta, prae­gu jä­tan sel­le kü­si­mu­se õh­ku,“ lau­sus vo­li­ko­gu esi­mees.

Maar­ja Si­kut sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vo­li­ko­gu on ot­sus­ta­nud Ki­vi­loo en­di­se koo­li­ma­ja müüa ning se­da ot­sust po­le muu­de­tud: „Kel­lel­gi po­le taht­mist vä­gi­si müüa mi­da­gi, kus ini­me­sed te­gut­se­vad. Kü­si­mus on, kas ik­ka te­gut­se­vad, kui vii­ma­sed 15 aas­tat po­le Ki­vi­loo koo­li­ma­jas mi­da­gi teh­tud. Va­he­peal oli tun­ne, et kü­lal on sel­le­ga min­gi plaan, ümar­lauas pa­ku­ti väl­ja eri­ne­vaid te­ge­vus­või­ma­lu­si, kuid mei­le konk­reet­set te­ge­vus­ka­va esi­ta­tud ei ole. Val­la­va­ral ei saa las­ta la­gu­ne­da, val­la­va­lit­su­se ko­hus on va­lit­se­da val­la­le kuu­lu­vat va­ra hea­pe­re­me­he­li­kult.“

Vo­li­ko­gu esi­me­he sõ­nul sai koh­tu­mi­sel kü­lae­sin­da­ja­te­ga väl­ja pa­ku­tud, et kü­la­rah­va koos­käi­mis­ko­haks ja kü­la-ü­ri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks ra­ja­tak­se väik­sem hoo­ne, näi­teks na­gu on õue­pa­vil­jon Raa­si­ku rah­va­ma­ja juu­res.

Ki­vi­loo kü­la­va­nem Re­ne Tru­ber põh­jen­das, et vo­li­ko­gu­le ei ole te­ge­vus­ka­va esi­ta­tud, sest aru­te­lud on ol­nud pi­kad.

„Käesoleva aas­ta­ga lõ­peb Ki­vi­loo kü­la aren­gu­ka­va. Ot­sus­ta­si­me, et ei hak­ka koo­li­ma­ja koh­ta eral­di te­ge­vus­ka­va koos­ta­ma, vaid li­sa­me kü­la uu­de aren­gu­ka­vas­se. Ku­na koo­li­ma­ja oli ju­ba müü­gis, taht­si­me ära oo­da­ta oks­jo­ni tu­le­mu­se, et me ei peaks aren­gu­ka­va hak­ka­ma üm­ber te­ge­ma, kui koo­li­ma­ja leiab ost­ja,“ üt­les Re­ne Tru­ber ja li­sas, et soov on kü­la aren­gu­ka­va või­ma­li­kult kii­res­ti kok­ku saa­da ja esi­ta­da vo­li­ko­gu­le en­ne det­semb­ri­kuu is­tun­git.

Kü­la­va­nem üt­les veel, et koh­tu­mi­sel val­la­ma­jas teh­ti nei­le et­te­pa­nek kaa­lu­da kü­la­selt­si te­ge­vus­ko­ha­na ka muid va­rian­te: „Ole­me kaa­lu­nud. Kui vald vä­ga ta­hab se­da hoo­net müüa ja müü­gi­tu­lu on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud, mi­da meil vaiel­da. Kuid kü­la­rah­vas on pai­gu­ta­nud koo­li­ma­ja pro­jek­ti­toe­tus­te­ga teh­tud re­mon­ti ka suu­re osa oma ra­ha ja töö­tun­de, kui ma­ja ma­ha müüak­se, ta­ha­me mi­da­gi vas­tu saa­da.“

Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas, ku­na vo­li­ko­gu müü­giot­sus on jõus, on või­ma­lik Ki­vi­loo en­di­ne koo­li­ma­ja pan­na müü­ki kas sa­ma hin­na­ga, kuid oks­jo­ni ase­mel maak­le­ri kau­du, või lan­ge­ta­da hin­da: „Prae­gu ei ole mõ­tet sel­le­ga tor­ma­ta, val­la­va­lit­su­sel po­le kin­ni­s-
i­deed, et pea­me Ki­vi­loo koo­li­ma­ja või­ma­li­kult kii­res­ti ma­ha müü­ma. Ke­va­del, kui läk­si­me müü­gip­laa­ni­ga vo­li­kok­ku, soo­dus­tas se­da kin­nis­va­ra­turg, hin­nad olid vä­ga pal­ju­tõo­ta­vad. Prae­gu on turg mär­ki­mis­väär­selt ja­he­ne­nud. Pea­me mõt­le­ma, kui­das müüa hoo­ne nii, et sel­lest oleks ka ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le ka­su ning vald saaks tu­lu, mi­da ee­l-ar­ves in­ves­tee­rin­gu­te kat­teks ka­su­ta­da.“

Eelmine artikkelMuu­da­tus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di­ga jät­kab Kop­li­met­sa OÜ