Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed soo­vib Raa­si­ku val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo kat­kes­ta­da

1212

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on and­nud Raa­si­ku val­la klien­ti­de­le tea­da, et kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­ping lõ­peb ning 1. ok­toob­rist tõu­seb prü­gi­veo hind.

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed (EKT) saa­tis 31. au­gus­til oma klien­ti­de­le Raa­si­ku val­las kir­ja, mil­les an­nab tea­da, et kor­ral­da­tud jäät­me­veo le­ping Jõe­läht­me, Kii­li ja Raa­si­ku val­da­de ühi­ses jäät­me­veo­piir­kon­nas lõ­peb 30. sep­temb­ril, kuid prü­gi­ve­du jät­ka­tak­se ku­ni uue han­ke­ga va­li­tud ve­da­ja leid­mi­se­ni. Neil, kes soo­vi­vad tee­nu­se saa­mi­sest loo­bu­da, pa­lu­tak­se an­da sel­lest tea­da en­ne 24. sep­temb­rit.

Teate­le on li­sa­tud uus jäät­me­te ära­veo hin­na­ki­ri, mis hak­kab keh­ti­ma 1. ok­toob­rist. Uue hin­na­kir­ja jär­gi hak­kab ku­ni 10ki­log­ram­mi­se jäät­me­ko­ti äraand­mi­ne maks­ma 1,04 eu­rot se­ni­se 72 sen­di ase­mel, 80liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus 83 sen­ti se­ni­se 58 sen­di ase­mel, 140liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus 1,45 se­ni­se 1,01 eu­ro ase­mel, 240liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kord 2,50 eu­rot 1,73 ase­mel. Suu­ri­ma, 4500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus, mis se­ni mak­sab 32,29 eu­rot, hak­kab 1. ok­toob­rist maks­ma 46,82 eu­rot.

Eral­di hin­na­kir­jad on suu­re­mõõt­me­lis­te jäät­me­te, pa­be­ri-pa­pi ning bio­la­gu­ne­va­te köö­gi- ja söök­la- ning aia- ja hal­jas­tus­jäät­me­te äraand­mi­seks, mis se­ni on ol­nud ta­su­ta. 1. ok­toob­rist neid enam ta­su­ta ära ei vii­da, suur­jäät­me­te äraand­mi­se hind on 38,40 eu­rot, muu­de jäät­me­lii­ki­de ära­veo hind sõl­tub ko­gu­sest – bio­la­gu­ne­va­te köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te pu­hul on see 0,66-1,98 eu­rot, aia- ja hal­jas­tus­jäät­me­te kot­ti­de äraand­mi­ne hak­kab maks­ma 2,40-3,60 eu­rot, pa­be­ri ja pa­pi äraand­mi­ne 3-4,20 eu­rot. Kon­tei­ne­ri­te ren­di ja li­sa­tee­nus­te hin­nad ei muu­tu.

Ve­da­ja põh­jen­dab
ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ju­ha­tu­se lii­ge Bru­no Tam­ma­ru sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et EKT esi­tas tee­nus­ta­su­de muu­tmi­se taot­lu­se Raa­si­ku val­las tä­na­vu 25. jaa­nua­ril.

„Han­ke­le­ping nä­gi et­te või­ma­lust tee­nus­ta­su­de muut­mi­seks pä­rast aas­ta möö­du­mist le­pin­gu jõus­tu­mi­sest ja põh­ju­sel, kui esi­ne­vad ob­jek­tiiv­sed as­jao­lud, mi­da pol­nud või­ma­lik et­te prog­noo­si­da. Jäät­me­te käit­lus­ku­lu­de roh­kem kui 64 prot­sen­di suu­ru­ne kasv ning kü­tu­se­hin­na 25prot­sen­di­li­ne kal­li­ne­mi­ne olid meie jaoks prog­noo­si­ma­tud ja tõl­gen­da­si­me le­pin­gut sel­li­selt, et nii­su­gu­sel ju­hul saa­me tee­nus­ta­su­de muu­tust taot­le­da,“ lau­sus ta ning mär­kis, et prü­gi­veo hin­nad on vii­ma­sel ka­hel aas­tal tõus­nud Ees­ti ena­mi­kes jäät­me­veo­piir­kon­da­des.

Raa­si­ku val­la klien­ti­de­le saa­de­tud kir­jas ni­me­tab ta hin­na­tõu­su põh­ju­se­na ka kas­va­nud töö­jõu­ku­lu­sid ning tä­na­vu li­san­du­nud ras­ke­veo­ki­te tee­ka­su­tus­ta­su.

Bru­no Tam­ma­ru mär­kis, et ala­tes 2017. aas­ta su­vest on EKT pi­da­nud käit­lus­ku­lu­de kal­li­ne­mi­se tõt­tu prü­gi­la­le igas kuus ta­su­ma üle 5000 eu­ro roh­kem, kui on saa­nud Raa­si­ku, Jõe­läht­me ja Kii­li val­la klien­ti­delt ko­gu­tud ja la­des­ta­tud prü­gi eest: „Kui oli­me saa­nud tee­nus­ta­su­de muut­mi­se taot­lu­se­le ei­ta­va vas­tu­se, esi­tas Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed oma­va­lit­sus­te­le et­te­pa­ne­ku lõ­pe­ta­da le­ping pool­te kok­ku­lep­pel ja pii­sa­va aja­va­ru­ga, et jõuaks kor­ral­da­da uue han­ke ja va­li­da uue ve­da­ja. Pa­ra­ku jook­sis ka see et­te­pa­nek lii­va ja kok­ku­le­pet ei sün­di­nud. See­tõt­tu ei jää­nud meil üle muud, kui lõ­pe­ta­da le­ping ühe­pool­selt, et ta­ga­da jäät­me­veo tee­nu­se jät­ka­mi­ne ning ta­su eest, mis ka­tab jäät­me­te veo ja käit­lu­se­ga kaas­ne­vad ku­lud.“

Jäät­me­hal­dus­kes­kus pöör­dub koh­tus­se
Raa­si­ku val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Ala­ri Kruus­vall kin­ni­tas – EKT-le pa­ku­ti või­ma­lust kok­ku­lep­peks, et prü­gi­ve­du jät­ka­tak­se ku­ni uue han­ke jõus­tu­mi­se­ni 10 prot­sen­di­li­se hin­na­tõu­su­ga.

„See, et nüüd saa­de­ti klien­ti­de­le Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se­ga koos­kõ­las­ta­ma­ta ki­ri, kus tea­ta­tak­se, et nen­de le­ping lõ­peb ja lu­ba­tak­se ini­mes­tel tee­nu­sest loo­bu­da, tä­hen­dab, et meil te­kib va­ba­tu­ru­si­tuat­sioon,“ tõ­des ta.

Hin­na­tõus, mis EKT on ühe­pool­selt keh­tes­ta­nud, on te­ma hin­nan­gul üs­na suur, eri­ti kui ar­ves­ta­da, et maks­ma tu­leb ha­ka­ta ka bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te, pa­be­ri-pa­pi ning suur­jäät­me­te ära­veo eest: „Prü­gi lii­gi­ti ko­gu­ma see ei mo­ti­vee­ri.“

Mõ­ned ini­me­sed on pöör­du­nud val­la­maj­ja ning kü­si­nud, mis saab nüüd eda­si. Kesk­kon­nas­pet­sia­list soo­vi­tab ela­ni­kel prü­gi­veo­tee­nu­sest mit­te loo­bu­da, ku­na üks­ki tei­ne fir­ma ilm­selt vä­hes­te soo­vi­ja­te pä­rast Raa­si­ku val­da prü­gi ve­da­ma ei tu­le ning il­ma oma­va­lit­su­se nõu­so­le­ku­ta kor­ral­da­tud jäät­me­veost loo­bu­da ei saa.

MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits lu­bas, et EKT vas­tu pöör­du­tak­se koh­tus­se.

„Eraet­te­võ­te peab oma äri­ris­ke et­te nä­ge­ma ja te­ge­ma han­kel pak­ku­mi­se sel­le jär­gi, kui suu­red on ris­kid. Meie kait­se­me jäät­me­val­da­ja­te hu­ve ega lu­ba­nud EKT-l hin­da tõs­ta, se­da enam, et ka tee­nu­se kva­li­teet po­le vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul ol­nud kõr­ge,“ üt­les ta.

Eel­mi­sel nä­da­lal aru­tas rii­gi­han­ge­te vaid­lus­ko­mis­jon vaiet, mil­le esi­tas EKT Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­da uue kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se pak­ku­ja leid­mi­seks väl­ja kuu­lu­ta­tud rii­gi­han­ke tin­gi­mus­te koh­ta. Vai­de tõt­tu on rii­gi­han­ge prae­gu pea­ta­tud. Ko­mis­jon peaks ot­su­se lan­ge­ta­ma kol­ma­päe­val, 19. sep­temb­ril.

„Ku­na need as­jad on oma­va­hel põi­mu­nud, oo­ta­me va­he­koh­tu ot­su­se ära, siis an­na­me ve­da­ja­pool­se le­pin­gust ta­ga­ne­mi­se koh­tus­se,“ sõ­nas Tõ­nu Tup­pits.

Ka te­ma soo­vi­tab, et Raa­si­ku val­la ini­me­sed ei loo­buks EKTlt prü­gi­veo­tee­nu­se tel­li­mi­sest, sest hoo­li­ma­ta sel­lest, kas oma­va­lit­su­ses on kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du või mit­te, on ela­ni­kel ko­hus­tus prü­gi üle an­da.

Kui Jäät­me­hal­dus­kes­kus val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na koh­tus ei või­da, tä­hen­dab see, et ku­ni uue han­ke tu­le­mus­te sel­gu­mi­se­ni on Raa­si­ku val­las jäät­me­veol va­ba­turg ehk veo­hin­na keh­tes­tab ve­da­ja ning ela­ni­kel on õi­gus va­li­da, kel­lelt jäät­me­veo­tee­nust tel­li­da.

Eelmine artikkelOktoob­ris al­gab Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelSõnumitoojas 19. septembril