EAS an­nab Keh­ra sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks 80 000 eu­rot

2106
Keh­ra sot­siaal­ma­ja asub kuns­ti­de­koo­li endises hoo­nes, Ko­se maan­tee 22.

Re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist eral­da­tak­se Keh­ra sot­siaa­le­la­mu re­no­vee­ri­mi­seks mak­si­mum­mää­ras toe­tus.

EAS ja­gab re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist ha­sart­män­gu­mak­sust lae­ku­nud ra­ha las­te, noor­te, pe­re­de, va­nu­ri­te ja puue­te­ga ini­mes­te õp­pi­mi­se, hoo­le­kan­de, spor­ti­mi­se ja va­ba aja pa­ran­da­mi­seks va­ja­li­keks in­ves­tee­rin­gu­teks. Toe­tust an­tak­se ühe­le pro­jek­ti­le mak­si­maal­selt 80 000 eu­rot, ku­ni 75 prot­sen­ti pro­jek­ti abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest.
Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le eral­da­ti 80 000 eu­rot Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks. Sel­le abil te­hak­se kor­da hoo­ne tei­ne kor­rus ning re­mon­di­tak­se esi­me­sel kor­ru­sel asuv tua­le­ti­plokk ja tre­pi­ko­da. Ühi­se­la­mu­tüü­pi sot­siaal­ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel on 14 tu­ba, need re­mon­di­ti eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel aas­tal. Sa­ma pal­ju tu­be tu­leb ka üla­kor­ru­se­le – kolm vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­val­mi­du­se­ga pe­re­tu­ba, üle­jää­nud toad on väik­se­mad, mõel­dud ühe­le-ka­he­le ini­me­se­le. Li­saks ehi­ta­tak­se tei­se­le kor­ru­se­le kaks ühis­ka­su­tu­ses köö­ki ning kum­ma­se­gi tii­ba üks WC­de ja pe­su­ruu­mi­de komp­leks. Ehi­tus­töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 128 000 eu­rot, sel­lest 48 000 eu­rot on pla­nee­ri­tud val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se.
„Fas­saad ja keld­ri­ruu­mid jää­vad veel te­ge­ma­ta,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Re­no­vee­ri­misp­ro­jekt on ole­mas, pä­rast se­da, kui EA­Si­ga on sõl­mi­tud le­ping, kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja han­ke ehi­ta­ja leid­mi­seks. Tu­ba­de üür­ni­ke­le lei­tak­se re­mon­di ajaks asen­dus­pind.
Har­ju­maalt esi­ta­ti RI­Pist toe­tu­se saa­mi­seks tä­na­vu 16 taot­lust, mil­le ko­gu­sum­ma oli üle 963 000 eu­ro, toe­tust an­tak­se pea­le Keh­ra sot­siaal­ma­ja veel kol­me las­teaia jaoks, need on Saue val­las ning Kei­la ja Maar­du lin­nas. Kok­ku saa­vad ne­li oma­va­lit­sust EA­Silt 262 550 eu­rot. Toetuseta jäänud 12 pro­jek­ti hul­gas olid ka Aeg­vii­du rah­va­ma­ja si­se­ruu­mi­de üm­be­re­hi­tus ja si­sus­ta­mi­ne, Raa­si­ku rah­va­ma­ja soo­jus­ta­mi­ne, Kol­ga koo­li ja piir­kon­na õpi­las­te ke­ha­li­se ak­tiiv­su­se pa­ren­da­mi­ne ning Lok­sa güm­naa­siu­mi küt­te­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­ne.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li söök­la on jää­nud kok­ka­de­le ja õpi­las­te­le kit­saks
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker jät­kab või­du­lai­nel