Algas annetuskampaania Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks

1634

An­ne­tus­te ko­gu­mi­ne kes­tab 26. ap­ril­list või­du­pü­ha, 23. juu­ni­ni.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se eest­võt­tel on ala­tes 26. ap­ril­list ava­tud ar­vel­dus­kon­tod, mil­le­le oo­da­tak­se an­ne­tu­si La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se toe­ta­mi­seks. Ka­he kuuga loo­de­tak­se ko­gu­da vä­he­malt 10 000 eu­rot.
4. jaa­nua­ril 1919 toi­mu­nud Keh­ra la­hing oli üks Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­test, mis pea­tas pu­nas­te pea­le­tun­gi Tal­lin­na­le. La­hin­gu saa­tu­se ot­sus­tas soo­mus­rong num­ber 1, mis kap­ten An­ton Ir­ve juh­ti­mi­sel läks Keh­ra jaa­mast vaen­la­se­le vas­tu. Kait­se­lii­du al­ga­tu­sel ra­ja­ti la­hin­gu jääd­vus­ta­mi­seks mä­les­tus­sam­mas. See plaa­ni­ti ava­da 23. juu­nil 1940, kuid jäi ava­ma­ta, ku­na po­lii­ti­li­ne olu­kord muu­tus. Sõ­ja-aas­ta­tel las­ti 6,5 meet­ri kõr­gu­ne gra­niit­sam­mas õh­ku.
„Järg­mi­sel aas­tal tä­his­ta­me Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va. Mil­lal siis veel Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­sam­mas taas­ta­da, kui mit­te nüüd. See oleks Ani­ja val­la ja meie ela­ni­ke vää­ri­kas kin­gi­tus Ees­ti rii­gi juu­be­li pu­hul,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.
„Maa­kon­na­kes­kus­tes on Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­gid Ees­ti eri pai­gus lan­ge­nu­te mä­les­tu­seks, La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on aus­tu­seks Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud vap­ra­te­le mees­te­le, kes lõid vaen­la­se väeük­su­se pu­ruks. Või­me vaid et­te ku­ju­ta­da, mis oleks juh­tu­nud, kui pu­na­sed olek­sid Tal­lin­nas­se pää­se­nud. Kas meil oleks­ki prae­gu oma rii­ki?“
Mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­ne lä­heb maks­ma suu­rus­jär­gus 100 000 eu­rot. Val­la­va­nem aval­das loo­tust, et sel­lest vä­he­malt küm­nen­dik ko­gu­tak­se an­ne­tus­te­na. An­ne­ta­da või­vad erai­si­kud, ini­mes­te gru­pid, asu­tu­sed, or­ga­ni­sat­sioo­nid, va­baü­hen­du­sed. Üle­kan­de te­ge­mi­sel tu­leb li­sa­da an­ne­ta­ja ni­mi, sest sam­ba juur­de pan­nak­se tä­nu­tah­vel, kus on kir­jas kõi­gi ni­med, kes an­ne­ta­vad vä­he­malt 10 eu­rot. Suu­ri­maid an­ne­ta­jaid tun­nus­ta­tak­se Ani­ja val­las Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va üri­tu­sel. Kui an­ne­ta­ja soo­vib, ta ni­me ei ava­li­kus­ta­ta.
„Me ei pöör­du üks­nes Ani­ja val­la ini­mes­te, vaid mee­dia­ka­na­li­te kau­du kõi­gi Ees­ti ela­ni­ke poo­le. Keh­ra la­hin­gu kan­ge­la­sed vää­ri­vad ees­ti rah­va aus­tust ja mä­les­tust. An­ne­tu­si oo­ta­me või­du­pü­ha, 23. juu­ni­ni, siis on teada ka suur­toe­ta­jad. Mä­les­tus­mär­gi taas­ta­misel osalemisest on tea­ta­nud Kait­se­liit ja Ees­ti Sõ­ja­muu­seum, “ rää­kis Ar­vi Ka­ro­tam.
Ta lu­bas, et teeb mä­les­tus­sam­ba toe­ta­mi­seks esi­me­se an­ne­tu­se: „Sel­le sam­ba taas­ta­mi­se toe­ta­mi­ne on Ees­ti Va­ba­rii­gi iga ko­da­ni­ku au­ko­hus ja kut­sun üles kõi­ki osalema.“
Su­vel ra­ja­tak­se tu­le­va­se mä­les­tus­sam­ba juur­de­pää­su­tee, sel­leks on ra­ha val­laee­lar­ves. Käi­mas on lä­bi­rää­ki­mi­sed La­hin­gu­väl­ja kõr­val asu­va kin­nis­tu oma­ni­ku­ga, et saa­da osa sel­lest val­lao­man­dis­se: „Siis saa­me mä­les­tus­mär­ki ümb­rit­se­vat maa-ala edas­pi­di hool­da­da ja te­ha sam­mas raud­tee­jaa­ma poolt ava­tuks ning ka ron­gi­ga möö­da­sõit­jai­le pi­kalt näh­ta­vaks. Hal­jas­tus­töö­deks on sü­gi­sel ka­vas tal­gud.“
Sam­ba va­na es­kii­si põh­jal tu­leb te­ha ehi­tusp­ro­jekt. Ehi­ta­mi­ne peaks ka­va­ko­ha­selt al­ga­ma hi­lis­sü­gi­sel. Ku­na sam­mas oli mar­mor­ki­vist, võ­ta­vad ki­vip­lok­ki­de tar­ni­mi­ne ja skulp­to­ri­tööd ae­ga vä­he­malt paar kuud. En­ne tal­ve tu­le­kut peab sam­mas ole­ma val­mis, üt­les val­la­va­nem.
Prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt ava­tak­se La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas Keh­ra la­hin­gu 99. aas­ta­päe­val, 4. jaa­nua­ril 2018. Annetada saab: EE782200001120154013 (Swedbank), EE251010002018899000 (SEB).

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li söök­la on jää­nud kok­ka­de­le ja õpi­las­te­le kit­saks
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker jät­kab või­du­lai­nel