Digi­Maa pro­jek­ti­juht OLAV HAR­JO: „Meie töö po­le läi­nud tüh­ja.“

8001
Harjumaal on lairiba saamiseks esitatud 18 000 sooviavaldust.

„Tä­nu meie, ka Ani­ja val­la ja Har­ju­maa teis­te oma­va­lit­sus­te ühi­se­le töö­le on lai­ri­ba aren­da­mi­ne muu­tu­nud nii po­pu­laar­seks, et äk­ki ta­ha­vad kõik se­da te­ha,“ mär­kis Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht OLAV HAR­JO.

Eel­mi­sel nä­da­lal tea­tas et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo, et kii­re in­ter­ne­ti soo­vi­ja­te kaar­dis­ta­mi­ne mit­mes maa­kon­nas on ära­ta­nud hu­vi ka in­ter­ne­ti­tee­nu­se pak­ku­ja­tes ning sel­le tõt­tu on ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium (MKM) ot­sus­ta­nud kor­ral­da­da ra­ja­mis­toe­tu­se ja­ga­mi­seks üle-ees­ti­li­se kon­kur­si. Ku­na va­rem on va­lit­sus lu­ba­nud ka­heks järg­mi­seks aas­taks 20 mil­jo­nit eu­rot toe­tust nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li ehk kii­ret ühen­dust või­mal­da­va val­gus­kaab­li vii­mi­seks tu­ru­tõr­ke­piir­kon­da­des iga soo­vi­ja­ni, on mit­mes maa­kon­nas oma­va­lit­sus­te koos­töös teh­tud sel­le saa­mi­seks et­te­val­mis­tus­. Har­ju­maal ko­gu­ti 18 000 soo­via­val­dust, ko­gu Ees­tis 54 000. Sep­temb­ris ot­sus­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit asu­ta­da OÜ Di­gi­maa, mis hak­kaks et­te val­mis­ta­ma pro­jek­tee­ri­mist ja ehi­ta­mist.

„Ot­sus­ta­si­me muu­ta rii­gi­pool­set sek­ku­mist, et lei­da lõpp­tar­bi­ja jaoks kõi­ge kii­rem ja oda­vam la­hen­dus,“ tea­tas mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo nüüd.

Mi­nis­ter te­ki­tas se­ga­du­se
MTÜ Di­gi­Maa ning sar­nas­te Pär­nu- ja Rap­la­maa pro­jek­ti­de Di­gi­Tee ja Di­gi­Kond juht Olav Har­jo lei­dis, et möö­du­nud nä­da­lal väl­ja an­tud pres­si­tea­te­ga te­ki­tas MKM suu­re se­ga­du­se. Ta li­sas, et ju­ba aas­ta al­guses lu­ba­nud et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter, et mai lõ­puks on ole­mas mää­rus sel­le koh­ta, kui­das ha­ka­tak­se rii­gi­pool­set 20 mil­jo­nit eu­rot ja­ga­ma ning ju­ba sü­gi­sest pi­di ole­ma või­ma­lik se­da taot­le­da.

„Mai läks möö­da, sa­mu­ti juu­ni ja veel pal­ju kuid, ku­ni nüüd är­kas Elekt­ri­le­vi ja üt­les, et ta­haks hoo­pis ise ha­ka­ta lai­ri­ba­võr­ke ehi­ta­ma. Pa­lo­le hak­kas see mõ­te meel­di­ma, aga an­dis sel­lest tea­da en­ne, kui oli sel­geks tei­nud, kui­das see kõik võiks toi­mu­da. Ta ju üt­les ka ise, et kon­kur­si tin­gi­mu­sed po­le veel tea­da,“ rää­kis Olav Har­jo.

Se­da, et kii­re in­ter­ne­ti­tee­nu­se pak­ku­mi­se vas­tu on ka teis­tel tek­ki­nud hu­vi, peab Di­gi­Maa eest­ve­da­ja po­si­tiiv­seks. Lõ­puks on kõik aru saa­nud, et kii­re in­ter­net on va­ja­lik ja sel­le vii­mi­ne ini­mes­te­ni nii teh­ni­li­selt kui ra­ha­li­selt või­ma­lik, rõõ­mus­tas ta.

See­tõt­tu ei pea Olav Har­jo Di­gi­Maa pro­jek­ti al­ga­ta­mist ja teh­tut su­gu­gi tüh­jaks tööks, pi­gem vas­tu­pi­di. Tões­ta­si­me, et in­ter­net on ini­mes­te­le olu­li­ne ja ka ma­jan­dus­li­kult või­ma­lik kõik­ja­le viia, üt­leb ta. Di­gi­Maa eest­ve­da­ja usub, et il­ma sel­le­ta po­leks ka Elekt­ri­le­vil tär­ga­nud lai­ri­baü­hen­dus­te loo­mi­se vas­tu hu­vi.

Olav Har­jo: „Kaks aas­tat ta­ga­si üt­les mi­nis­tee­riu­mi asekants­ler, et maai­ni­me­sed ei ta­ha kii­ret in­ter­net­ti ja ise­gi kui ta­hak­sid, po­leks see ma­jan­dus­li­kult või­ma­lik. Nüüd näh­ti – soo­vi­jaid on vä­ga pal­ju ning ini­me­sed on nõus ise­gi lii­tu­mis­ta­su maks­ma.“

Elekt­ri­le­vi kin­ni­tab hu­vi
Eel­mi­sel nä­da­lal an­dis OÜ Elekt­ri­le­vi tea­da soo­vist ra­ja­da ava­tud si­de­võrk, et lai­ri­baü­hen­dus jõuaks sin­na, kus prae­gu on aeg­la­ne in­ter­ne­ti­ü­hen­dus. Lai­ri­baü­hen­dus­te aren­da­mi­seks ka­van­dab Elekt­ri­le­vi ka­su­ta­da ole­ma­so­le­vat elekt­ri­võr­gu ta­ris­tut, ku­hu pai­gu­ta­tak­se val­gus­kaa­bel. Elekt­ri­le­vi too­tea­ren­du­se ja tee­nus­te osa­kon­na ju­ha­ta­ja Taa­vo Rand­na ütles Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nad on aas­taid prak­ti­see­ri­nud eri ta­ris­tu­te ühen­da­mist – näi­teks on ku­lu­de kok­ku­hoid­mi­seks ühen­da­tud elekt­ri­võr­ku tä­na­val­gus­tus.

„Kind­las­ti on Ees­tis pal­ju piir­kon­di, kus niiöel­da ühil­da­tud võr­gu­tee­nu­sed an­na­vad efek­ti ja on mõt­e­kad sõl­tu­ma­ta rii­gi toe­tu­sest,“ põh­jen­das ta.

Kü­si­mu­se­le, kas Elekt­ri­le­vi ka­vat­seb osa­le­da MK­Mi rii­gi­han­kes 20 mil­jo­ni eu­ro rii­gi­toe­tu­se saa­mi­seks, vas­tas Taa­vo Rand­ma, et tõe­näo­li­selt on Elekt­ri­le­vi sel­lest hu­vi­ta­tud, kuid ku­na han­ge ja sel­le tin­gi­mu­sed po­le väl­ja kuu­lu­ta­tud, on sel­lest va­ra rää­ki­da. Küll aga mär­kis, et ühen­da­tud ta­ris­tu­tee­nu­sed an­na­vad kõi­ge suu­re­mat efek­ti.

„Pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on ära teh­tud tä­nu­väär­ne töö hu­vi sel­gi­ta­mi­sel ja pro­jek­ti tut­vus­ta­mi­sel. Tõe­näo­li­selt seab riik ka han­ke võit­ja­le üle­san­de mak­si­maal­selt ar­ves­ta­da ko­gu­tud andmetega,“ ole­tas Elekt­ri­le­vi osa­kon­na­ju­ha­ta­ja.
Ta li­sas – ei mak­sa kar­ta, et pea­mi­se ka­su saak­sid nen­de pu­hul vaid ti­hea­sus­tu­se­ga piir­kon­nad, ku­na elekt­ri­võr­ku ehi­ta­tak­se ja hool­da­tak­se igal pool ko­gu Ees­tis. Sa­mu­ti ole­tas Taa­vo Rand­ma, et Elekt­ri­le­vi pu­hul jääks lai­ri­ba­võr­gu­ga lii­tu­mis­ta­su väik­se­maks kui Di­gi­Maa prog­noo­si­tud 300 eu­rot.

Sel­gus 6. no­vemb­ril?
Järg­mi­sel es­mas­päe­val, 6. no­vemb­ril kor­ral­da­vad rii­gi­ko­gu lai­ri­ba toe­tus­rühm ja e-Ees­ti toe­tus­rühm ühi­sis­tun­gi, kus aru­ta­tak­se, kui­das ka­su­ta­da rii­gi­pool­set vii­ma­se mii­li väl­ja­ehi­ta­mi­seks mõel­dud 20 mil­jo­ni eu­ro suu­rust toe­tust või­ma­li­kult efek­tiiv­selt. Osa­le­ma on kut­su­tud ka Ur­ve Pa­lo, Elekt­ri­le­vi ja oma di­gip­ro­jek­tid al­ga­ta­nud oma­va­lit­sus­lii­tu­de esin­da­jad.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit on Di­gi­Maa pro­jek­ti et­te­val­mis­ta­mi­seks ku­lu­ta­nud li­gi­kau­du 90 000 eu­rot ning asu­ta­nud osaü­hin­gu. HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se üt­les, et OÜ Di­gi­maa on prae­gu pan­dud oo­te­re­žii­mi­le, ku­ni on sel­ge, kes ja kui­das lai­ri­ba­võr­ke hak­kab ra­ja­ma.

„On kind­las­ti po­si­tiiv­ne, et rii­gi jaoks on tee­ma olu­li­ne. Mei­le on täh­tis, et tu­le­vi­kus saak­sid kõik soo­vi­jad kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se tas­ku­ko­ha­se hin­na­ga. Kui sel­le ra­ja­mist ha­ka­tak­se ku­sa­gilt tsent­raal­selt kor­ral­da­ma, soo­vib HOL, et meie teh­tud ku­lu­tu­sed hü­vi­ta­taks,“ sõ­nas ta.

Olav Har­jo loo­dab, et mi­nis­tee­rium, Elekt­ri­le­vi ja oma­va­lit­su­sed leia­vad koos mõist­li­ku la­hen­du­se. Ta peab olu­li­seks, et ar­ves­ta­taks ju­ba ko­gu­tud and­me­te­ga: „Pa­rim la­hen­dus on, kui Elekt­ri­le­vi ja di­gip­ro­jek­tid teek­sid koos­tööd. Näi­teks Di­gi­Maa üle­san­ne on­gi ko­gu­da soo­ve, su­hel­da soo­vi­ja­te­ga ja koos­ta­da Elekt­ri­le­vi­le plaan, ku­hu ja mil­li­ses jär­je­kor­ras ehi­ta­da, Elekt­ri­le­vi ehi­tab val­mis ja ope­ree­rib võr­ku.“

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAAN ORUAAS
Järgmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus on ala­nud