Bal­ti Spoon on 20 aas­ta­ga in­ves­tee­ri­nud Kuu­sa­lu val­da 35 mil­jo­nit eu­rot

3046
Bal­ti Spoo­ni juhtg­rupp: esi­reas lo­gis­ti­ka­juht SAN­DER SA­RAP, ju­ha­tu­se lii­ge ED­MUND SMO­LA­REK, per­so­na­li­juht HE­LE­NA AUG, ta­ga­reas bü­rooas­sis­tent VIR­JE VALD­NA, spoo­ni­sär­ki­de osa­kon­na toot­mis­juht ZBIG­NIEW FREI­NIK, müü­gie­sin­da­ja MART­TI VA­HER, fi­nants­juht TAR­MO LE­PIK, teh­ni­ka­juht KAI­DO ANIER, trei- ja höö­vels­poo­ni toot­mi­se toot­mis­juht IND­REK SAAR, ad­mi­nist­ra­tiiv- ja aren­dus­juht LEE­LO SMO­LA­REK, lao ju­ha­ta­ja MA­DIS PAL­MI ja IT juht ALEK­SEI DAN­JUK. Fo­to And­res Treial

Bal­ti Spoon kuu­lub Möh­ring Grou­pi, mis on üks kol­mest suu­re­mast spoo­ni­toot­jast maail­mas.

„Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las 20 aas­tat ta­ga­si spoo­ni­toot­mist alus­ta­nud Bal­ti Spoon OÜ on Möh­ring Grou­pi li­pu­laev. Vii­ma­sel viiel aas­tal ole­me pal­ju pa­nus­ta­nud uu­de teh­no­loo­gias­se, tei­nud töö- p­rot­ses­se efek­tiiv­se­maks ning muut­nud kaa­saeg­seks töö­tin­gi­mu­si, tõst­nud töö­ta­su,“ lau­sub Bal­ti Spoo­ni ju­ha­tu­se lii­ge ja Möh­ring Grou­pi asep­re­si­dent Ed­mund Smo­la­rek.

„Li­san­du­nud on mit­meid uu­si klien­te, meil on va­ja ju­ba käe­so­le­vast sü­gi­sest ha­ka­ta roh­kem toot­ma, tu­leb täien­da­vaid pro­jek­te ja see tä­hen­dab, et va­ja­me juur­de spet­sia­lis­te. Ehk on Kuu­sa­lu kan­dis ini­me­si, kes töö­ta­vad prae­gu kau­ge­mal, kuid ta­hak­sid töö­ta­da ko­du­kan­dis ja olek­sid val­mis koos meie­ga spoo­ni­toot­mist Ku­pul aren­da­ma. Prae­gu on käi­mas lo­gis­ti­ku ot­sin­gud, aas­ta tei­ses poo­les oo­ta­me en­da­ga ühi­ne­ma toot­mi­se juh­ti­mi­sest ja sead­me­te hool­du­se kor­ral­da­mi­sest hu­vi­ta­tud hak­ka­jaid ini­me­si. Ka per­so­na­lia­ren­du­se ja äri­tark­va­ra vald­kon­da­de lä­hi­­-a­ja aren­gu­ka­vad eel­da­vad täien­da­va­te töö­ta­ja­te vär­ba­mist.“

Ed­mund Smo­la­rek sel­gi­tab, et spoo­ni­toot­mi­se vald­kond are­neb kii­res­ti, et­te­võ­te saab ol­la efek­tiiv­ne, kui ra­ken­dab uu­si ideid ja vaa­teid. Toot­misp­rot­ses­se on teh­tud tõ­hu­sa­maks uu­te IT-teh­no­loo­gia­te­ga, pal­jud töö­pin­gid töö­ta­vad ar­vu­ti­te abil, kuid olu­li­sed on ka juh­ti­misp­rot­ses­sid, pal­ga­ta ta­haks nu­ti­kaid ja edu­meel­seid spet­sia­lis­te.

Et­te­võt­te aren­gut näi­ta­vad il­me­kalt töö­ta­ja­te arv ja too­dan­gu maht – kui 2004. aas­tal oli töö­ta­jaid kok­ku 695, siis prae­gu on 350, kuid käi­ve on kol­man­di­ku võr­ra suu­rem. Mul­lu oli Bal­ti Spoo­ni aas­ta­käi­ve 26 mil­jo­nit eu­rot, käe­s- ­o­le­vaks aas­taks oo­da­tak­se li­gi 10prot­sen­di­list tõu­su.
Klien­te on 46 rii­gis, pea­mi­sed tu­rud on Sak­sa­maa, USA ja Aa­sia.

Koh­viau­to­maa­did tseh­hi­des ja suu­red sei­na­pil­did
Olid ajad, kui kõik toot­mi­s­o­sa­kon­nad töö­ta­sid kol­mes va­he­tu­ses, ma­si­naid seis­ma ei pan­dud. Prae­gu on kol­m va­he­tust esi­me­ses tseh­his, kus too­de­tak­se ka­se treis­poo­ni, ja kaks va­he­tust tei­ses tseh­his, kus too­de­tak­se pea­mi­selt tam­me ja pöö­gi höö­vels­poo­ni.

Eri­ti uh­ke on Ed­mund Smo­la­rek kol­man­da, spoo­ni­sär­ki­de toot­mi­se tseh­hi, üle, kus ka­van­da­ti uue­le teh­no­loo­gia­le üle­mi­ne­kut kaks ja pool aas­tat. Lõp­li­kult sai spoo­ni­sär­ki­de koos­te tsehh val­mis viis nä­da­lat ta­ga­si. Kok­ku in­ves­tee­ri­ti uuen­dus­tes­se mil­jon eu­rot, mi­da toe­tas osa­li­selt ka KIK.

Uued töö­pin­gid on va­rus­ta­tud ar­vu­ti­te­ga, mis an­na­vad mär­ku, ku­hu ja mis ko­gu­ses pa­ras­ja­gu on spoo­ni­leh­ti va­ja kok­ku­lii­mi­mi­seks ja -õmb­le­mi­seks saa­ta. Iga spoo­ni­pa­ki koh­ta käib täp­ne ar­ves­tus.

Eri­li­ne on tseh­hi õhu­nii­su­tus­süs­teem – ku­na õhu­niis­kus peab ole­ma 65 prot­sen­ti, on lae all suu­red üm­mar­gu­sed pi­ser­da­jad, mil­lest lan­geb al­la peent udu­vih­ma.

Tseh­hi­des on vee- ja koh­viau­to­maa­did. Toot­mis­ruu­me kau­nis­ta­vad suu­red sei­na­fo­tod – ka­ses­poo­ni tseh­his ko­gu sei­na ula­tu­ses fo­to ka­se­met­sast, tam­me-pöö­gi tseh­his tam­me­puu­dest, komp­lek­tee­ri­mis­-t­seh­his ka­ta­vad pik­ka sei­na pil­did val­mis­too­dan­gust, mil­le juu­res on ka­su­ta­tud spoo­ni.

Ed­mund Smo­la­rek näi­tab rõõ­mu­ga ka uut söö­gi­ruu­mi, kus on mik­rouu­nid ja muud köö­gi­teh­ni­kat, töö­ta­jad saa­vad jät­ku­valt te­ha­se ku­lul lõu­na­söö­ki. Prae­gu­seks on val­mis saa­nud nais­te uus pe­su­ruum ja riie­tu­mis­tu­ba, sa­ma­su­gu­ne te­hak­se ka mees­te­le.

Ree­del tu­leb sün­ni­päe­va­pi­du
Juu­be­liaas­ta­tel kor­ral­dab Bal­ti Spoon tra­dit­sioo­ni­li­selt koos töö­ta­ja­te ja nen­de pe­re­de­ga su­vi­se sün­ni­päe­va­peo en­ne kol­lek­tiiv­puh­kust. Esi­ne­ma on oo­da­ta An­ne Ves­kit ja Tan­ja Mih­hai­lo­vat, ül­la­tu­si pa­ku­tak­se ka las­te­le. Peo­le oo­da­tak­se ka Möh­ring Grou­pi oma­nik­ke Sak­sa­maalt.

Bal­ti Spoo­ni juht ED­MUND SMO­LA­REK näitab arvutiga varustatud tööpinki: „Me ei saa pai­gal seis­ta ega aru­ta­da, mis ja kui­das peaks te­ge­ma, vaid pi­de­valt tu­leb te­gut­se­da, ai­nult nii on et­te­võt­tel või­ma­lik are­ne­da.“
Bal­ti Spoo­ni juht ED­MUND SMO­LA­REK näitab arvutiga varustatud tööpinki: „Me ei saa pai­gal seis­ta ega aru­ta­da, mis ja kui­das peaks te­ge­ma, vaid pi­de­valt tu­leb te­gut­se­da, ai­nult nii on et­te­võt­tel või­ma­lik are­ne­da.“

Ed­mund Smo­la­rek: „Koos töö­ta­ja­te pe­re­liik­me­te, klien­ti­de esin­da­ja­te ja va­hen­da­ja­te­ga on meid li­gi paar tu­hat, ole­me koos suur ühi­ne pe­re. “
Ed­mund Smo­la­rek on Bal­ti Spoo­ni juh­ti­nud li­gi 20 aas­tat, toot­mi­ne al­gas 1998 mais, te­ma tu­li et­te­võ­tet juh­ti­ma sa­ma aas­ta sü­gi­sel.

„Suur ai­täh kõi­gi­le, kel­le­ga ole­me nen­de aas­ta­te jook­sul koos töö­ta­nud. Ole­me ras­keid ae­gu üle ela­nud, oli ma­su, aga suut­si­me lei­da la­hen­du­sed. Olu­li­ne on, et il­ma usal­du­se ja toe­tu­se­ta edu ei saa­vu­ta. Olen vä­ga ra­hul sel­le­ga, mi­da ole­me prae­gu­seks saa­vu­ta­nud. Ole­me ava­tud noor­te­le, et koos eda­si min­na,“ sõ­nab ta.

Seo­ses teh­no­loo­gi­lis­te uuen­dus­te­ga on ma­da­la­pal­ga­lis­te töö­koh­ta­de arv jär­jest ka­ha­ne­nud. Bal­ti Spoo­ni kesk­mi­ne töö­ta­su on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud vei­di üle Ees­ti kesk­mi­se. Kol­man­dat aas­tat maks­tak­se kõi­gi­le töö­ta­ja­te­le poo­le aas­ta kau­pa boo­nust ka­su­mist.

Li­saks jäl­gi­tak­se töös­taa­ži. Kui täi­tub 10 aas­tat töö­ta­mist spoo­ni­te­ha­sest, kin­gi­tak­se gra­vee­rin­gu­ga kell. Kui töö­ta­tud on 15 aas­tat, kin­gib et­te­võ­te tä­nu­me­da­li ja 300 eu­rot, kui 20 aas­tat, siis sa­mu­ti me­da­li ja 500 eu­rot.

Per­so­na­li­juht He­le­na Aug kii­dab, et 56 prot­sen­ti töö­ta­ja­test on te­ha­ses ol­nud üle 10 aas­ta või täi­tub see tä­na­vu. Kõi­ge kauem, ala­tes toot­mi­se alus­ta­mi­sest on töö­ta­nud toot­mis­juht Ind­rek Saar.

Kuu­sa­lu val­da tu­li Möh­ring Grou­pi esin­da­ja 25 aas­tat ta­ga­si, 1993. aas­tal, kui val­la­va­nem oli Ju­lian Pat­rak. So­biv koht te­ha­se jaoks lei­ti Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all, nõu­ko­gu­de ar­mee en­di­se mu­laaž- ehk võlts­ra­ke­ti­baa­si ala Ku­pu kü­las.

Ees­ti riik müüs 67 hek­ta­ri suu­ru­se kin­nis­tu Möh­ring Grou­pi­le süm­bool­se 1 kroo­ni eest koos in­ves­tee­ri­mis­ko­hus­tu­se­ga ja ko­hus­tu­se­ga luua paar­sa­da töö­koh­ta. Kokku on tegutsemisaja jooksul investeeritud 35 miljonit eurot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las al­gab tee­de kraa­vi­ta­mi­ne
Järgmine artikkelBalti Spooni legendaarne 1 kroon