Keh­ra rah­va­ma­jas on TIIT KO­HA fo­to­näi­tus Ani­ja val­la kul­tuu­rie­lust

24
Fo­tog­raaf TIIT KO­HA ja te­ma fo­tod Keh­ra rah­va­ma­ja ga­le­riis.

Möö­du­nud nä­da­last on Keh­ra rah­va­ma­ja ga­le­riis näi­tus fo­to­dest, mis on pil­dis­ta­tud Ani­ja val­las aas­ta jook­sul toi­mu­nud üri­tus­tel. Pil­ti­de au­tor on fo­tog­raaf Tiit Ko­ha, kes on Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­ga tei­nud aas­taid koos­tööd ning jääd­vus­ta­nud fo­to­de­le peaae­gu kõik val­la olu­li­se­mad kul­tuu­riü­ri­tu­sed. Näi­tu­sel on vii­ma­se aas­ta jook­sul teh­tud 22 fo­tot, neist va­ni­mad on pil­dis­ta­tud mul­lu det­semb­ris Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja ava­mi­sel, vii­ma­sed õpe­ta­ja­te päe­va tä­his­ta­mi­sel tä­na­vu ok­toob­ris.

„Soo­vi­me näi­da­ta, et meil on üht-teist toi­mu­nud ja an­da eda­si kul­tuu­riü­ri­tus­tel jääd­vus­ta­tud emot­sioo­ne. Meil on Tiit Ko­ha­ga ol­nud vä­ga hea koos­töö ja mi­nu ar­va­tes sai­me vä­ga ilu­sa näi­tu­se,“ sõ­nas val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Fo­tog­raaf üle 40 aas­ta
Tiit Ko­ha on fo­tog­raa­fi­na töö­ta­nud üle 40 aas­ta. Te­ma hu­vi pil­dis­ta­mi­se vas­tu sai al­gu­se koo­li­põl­ves – 1975. aas­tal läks fo­tog­raa­fia hu­vi­rin­gi, kus te­ma esi­me­ne ju­hen­da­ja oli fo­tog­raaf Tõ­nu Tor­mis.

„Hil­jem õp­pi­sin ise juur­de ja vä­ga pal­ju os­ku­si olen saa­nud oma ko­ge­mus­test,“ üt­leb Tiit Ko­ha.

Fo­tog­raa­fi­tööd alus­tas ta 1981. aas­tal las­te­le­hes Sä­de, see­jä­rel aja­kir­jas Noo­rus. Veel on ta töö­ta­nud aja­leh­te­des Ees­ti Aeg, Hom­mi­ku­leht ja Sõ­nu­mi­leht ning töö­ta­nud ja tei­nud kaas­tööd pal­ju­de­le aja­kir­ja­de­le. Käe­so­le­val sa­jan­dil on il­mu­nud paar­küm­mend raa­ma­tut, kus val­dav osa fo­to­dest on te­ma teh­tud.

„Suur osa neist on aia­raa­ma­tuid. See on ilm­selt üks põh­jus, miks läk­sin 2011. aas­tal Rä­pi­nas­se aian­dust õp­pi­ma. Soo­vi­sin pa­re­mi­ni mõis­ta, mi­da ühe või tei­se aia ra­ja­ja on konk­reet­set ae­da ku­jun­da­des taot­le­nud, et os­kak­sin fo­to­del ka­jas­ta­da ae­da kui ter­vi­kut, mit­te pil­dis­ta­da ük­si­kuid tai­mi,“ rää­gib Tiit Ko­ha.

Pä­rast Rä­pi­na Aian­dus­koo­lis aed­ni­ku eria­la lõ­pe­ta­mist õp­pis ta sa­mas koo­lis maas­ti­kue­hi­tust ja väi­keae­da­de ku­jun­da­mist. Va­he­peal kir­ju­tas oma ko­duaiast lei­tud kah­ju­ri­te põh­jal raa­ma­tu „Aia­kah­ju­rid“, mil­les on sa­mu­ti kõik fo­tod te­ma en­da teh­tud.

Vii­ma­sed 25 aas­tat on Tiit Ko­ha ol­nud fo­tog­raa­fi­na et­te­võt­ja, käib pil­dis­ta­mas seal, ku­hu tel­li­tak­se.

„Pil­dis­tan kõi­ke ala­tes ae­da­dest ku­ni üri­tus­te­ni, ai­nult ma­tu­seid po­le pil­dis­ta­nud. 1990nda­te tei­ses poo­les pi­da­sin stuu­diot, siis sai teh­tud ka rek­laam­fo­to­sid, enam mul stuu­diot ei ole,“ lausub ta.

Li­saks ae­da­de­le meel­dib tal­le pil­dis­ta­da in­ter­jöö­re ning ka ini­me­si: „Olid pe­rioo­did, kui käi­sin fotoaparaadiga sageli loo­du­ses, vä­ga pal­ju pil­dis­ta­sin Ees­ti kä­pa­li­si. Saan hak­ka­ma kõi­ge pil­dis­ta­mi­se­ga, kui­gi pä­ris iga­le poo­le ei ti­ku. Näi­teks spor­di­võist­lus­te pil­dis­ta­mi­ne on lii­ga spet­sii­fi­li­ne, se­da õpi­vad fo­tog­raa­fid sa­ge­li aas­ta­küm­neid.“

Ani­ja val­las 7 aas­tat
Ani­ja val­las käis Tiit Ko­ha es­ma­kord­selt pil­dis­ta­mas 7 aas­tat ta­ga­si.

„Too­na­ne kul­tuu­ri­juht Ruth Lil­le kut­sus Keh­ra päe­va pil­dis­ta­ma. Koos­töö su­jus ja sealt hak­kas see eda­si are­ne­ma,“ sõ­nab fo­tog­raaf.

Sel­lest ajast pea­le on ta fo­to­de­le jääd­vus­ta­nud peaae­gu kõik Ani­ja val­la olu­li­se­mad üri­tu­sed-sünd­mu­sed. Te­ma pil­te on aval­da­tud val­la ja kul­tuu­ri­kes­ku­se ko­du­leh­te­del ning sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes, ka Sõ­nu­mi­too­jas.

Keh­ras on Tiit Ko­ha tei­nud veel koo­li­tu­si ja töö­tu­be, õpe­ta­nud fo­tog­raa­fia alg­tõ­de­sid, ka näi­teks se­da, kui­das öö­pi­me­du­ses pil­dis­ta­da tu­le­de­sä­ras jõu­lu­kuus­ke: „Koo­li­tus­te­ga are­nen ka ise – teh­ni­ka muu­tub pi­de­valt ning en­ne teis­te õpe­ta­mist tu­leb uu­te teh­ni­lis­te vi­di­na­te ka­su­ta­mi­ne kõi­ge­pealt en­da­le sel­geks te­ha.“

Ta li­sab, et prae­gu on fo­to­apa­raa­ti­de ase­mel ha­ka­tud vä­ga pal­ju pil­dis­ta­ma te­le­fo­ni­de­ga, kuid kui on soo­vi ja hu­vi­li­si, on ta val­mis fo­tog­raa­fia­kur­sus­te­ga jät­ka­ma.

Keh­ras ränd­näi­tus?
Näi­tus­tel po­le Tiit Ko­ha oma fo­to­sid vä­ga pal­ju eks­po­nee­ri­nud. Et­te­pa­ne­ku pan­na kok­ku Ani­ja val­la kul­tuu­rie­lu ka­jas­tav fo­to­näi­tus te­gi tal­le val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Näi­tu­sel on ka­pa­de peal 22 fo­tot. Ena­mik on Keh­ra üri­tus­test, seal­hul­gas Ani­ja val­la päe­vast, las­te lau­lu­võist­lu­sest, põlv­kon­da­de peost, koh­vi­ku­te­päe­vast, kuid ka Aeg­vii­dus toi­mu­nud Grill­fes­tist ja mat­ka­fes­ti­va­list, pär­ga­de pa­ne­kust va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res Voo­sel.

Tiit Koha kii­dab, et Ani­ja val­la kul­tuu­rie­lu on vä­ga ak­tiiv­ne nii üri­tus­te va­li­ku kui ka osa­võt­ja­te poo­lest: „Kui neil esi­ne­vad ko­ha­li­kud ini­me­sed, on nä­ha, et nad tee­vad se­da sü­da­mest ja suu­re rõõ­mu­ga.“

Ku­na aas­ta jook­sul on üri­tu­si ol­nud pal­ju, sai igast et­te­võt­mi­sest näi­tu­se­le pan­na 1-2 pil­ti. Fotograafi lem­mi­kud on Ani­ja val­la päe­val teh­tud fo­tod noor­te ba­le­rii­ni­de esi­ne­mi­sest ning la­va ta­gant teh­tud pilt an­samb­li Swin­gers esi­ne­mi­sest ja kuu­la­jas­kon­nast.

Keh­ra rah­va­maj­ja jääb val­la kul­tuu­rie­lu ka­jas­tav näi­tus vä­he­malt aas­ta lõ­pu­ni. Vei­ko Veiert ar­vas, et edas­pi­di võiks se­da näi­da­ta ka val­la teis­tes kul­tuu­ria­su­tus­tes.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. novembril
Järgmine artikkelAru­kü­la, Keh­ra ja Pär­nu ühis­nais­kond tu­li A-klas­sis Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks kä­si­pal­lis