ARVI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la ee­lar­ve on tu­le­vik­ku vaa­tav.“

2662
Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: „Kui 2016 oli suur­te in­ves­tee­rin­gu­te ja edue­la­mus­te aas­ta, siis sel aas­tal tee­me et­te­val­mis­tus­töid järg­mi­seks suu­reks aren­gu­hüp­peks.“

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, vo­li­ko­gu kin­ni­tas 9. veeb­rua­ril tä­na­vu­se ee­lar­ve, kui­das ole­te sel­le­ga ra­hul?
„Lõpp­tu­le­mu­se­ga olen ra­hul. 2017. aas­ta val­laee­lar­ve sün­dis vä­ga põh­ja­li­ku töö tu­le­mu­se­na. Alus­ta­si­me sel­le koos­ta­mist ju­ba hi­lis­su­vel ning ma ei liial­da, kui üt­len, et val­la­va­lit­su­ses oli ee­lar­ve-tee­ma­del vä­he­malt küm­me nõu­pi­da­mist – nii põh­ja­lik­ku fi­nant­s­ana­lüü­si po­le meil ee­lar­ve koos­ta­mi­sel va­rem ol­nud.
Tä­na­vu­ne ee­lar­ve on pi­gem kon­ser­va­tiiv­ne ja tu­le­vik­ku vaa­tav. Ka­van­da­me ük­sik­isi­ku tu­lu­mak­su tõu­su 4 prot­sen­ti – ee­lar­ves­se on tu­lu­mak­su pla­nee­ri­tud 4,1 mil­jo­nit eu­rot. Tu­lu­de pool kok­ku on üle 6,4 mil­jo­ni eu­ro, eel­mi­sel aas­tal oli li­gi 6,1 mil­jo­nit. Loo­da­me, et te­ge­li­kud tu­lud on aas­ta lõ­puks suu­re­mad.
Ana­lüü­si­si­me eel­mi­se aas­ta ku­lu­sid ning et luua ee­lar­ves roh­kem või­ma­lu­si in­ves­tee­rin­gu­teks ja pro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks, vä­hen­da­si­me üld­va­lit­se­mis- ja ma­jan­da­mis­ku­lu­sid võr­rel­des möö­du­nud aas­ta­ga 5 prot­sen­ti. Kah­juks ei või­mal­da­nud sel­le aas­ta ee­lar­ve kõi­ki­de­le meie tub­li­de­le töö­ta­ja­te­le pal­ga­tõu­su. Pal­ga­fond küll suu­re­neb, kuid seo­ses mii­ni­mum­pal­ga, õpe­ta­ja­te alam­pal­ga ja las­teaia õpe­ta­ja­te abi­de pal­ga­tõu­su­ga.“
2016 oli Ani­ja val­la­le suur in­ves­tee­rin­gu­te aas­ta. Mis on 2017. aas­ta ee­lar­ve pea­mi­sed märk­sõ­nad?
„Eel­mis­te aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te maht oli 3,6 mil­jo­nit eu­rot ehk kuus kor­da roh­kem kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. See sum­ma või­mal­das in­ves­tee­ri­da 27 ob­jek­ti, mil­lest suu­rim oli Keh­ra raud­tee­pea­tu­se park­la­te ja ühen­dus­tee­de ra­ja­mi­ne, mil­le ko­gu­mak­su­mus oli 892 000 eu­rot. Te­gi­me eel­ne­valt kaks aas­tat si­hi­kind­lat eel­tööd, et need in­ves­tee­rin­guid el­lu viia. 2017 on järg­mis­te suur­te in­ves­tee­rin­gu­te et­te­val­mis­ta­mi­se aas­ta, see ka­jas­tub ka ee­lar­ves – ka­van­da­tud on ra­ha Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ja Ala­ve­re las­teaia re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­ti­de­le ning val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se ehi­tusp­ro­jek­ti te­ge­mi­seks.“
Nii et suu­res­ti on 2017 pro­jek­tee­ri­mis­te aas­ta?
„Jah, see on võr­rel­dav 2015. aas­ta­ga. Too­kord pla­nee­ri­tust vii­si­me eel­mi­sel aas­tal el­lu kõik ja veel roh­kem­gi, ku­na suut­si­me ee­lar­ve ja toe­tus­te ra­ha vä­ga efek­tiiv­selt ka­su­ta­da. Eel­mi­sel aas­tal kor­ral­da­si­me 29 ehi­tus- ja pro­jek­tee­ri­mis­han­get, neist ei vaid­lus­ta­tud mit­te üh­te­gi ning ühe­gi ob­jek­ti pu­hul ei ka­su­ta­nud me väl­jast­poolt tel­li­tud pro­jek­ti­juh­ti­mist. Sai­me oma ko­ge­nud mees­kon­na­ga suu­re­pä­ra­selt hak­ka­ma.“
Kui pal­ju on sel aas­tal ka­vas in­ves­tee­ri­da?
„Ee­lar­ves on in­ves­tee­rin­gu­teks 600 700 eu­rot, mil­lest 144 000 eu­rot taot­le­me Eu­roo­pa Lii­du fon­di­dest ja rii­gilt, 207 000 ka­van­da­me oma tu­lu­dest ning 250 000 eu­ro ula­tu­ses on ka­vas kaa­sa­ta lae­nu­ra­ha.
Üks suu­rem in­ves­tee­rin­gu­ob­jekt on Keh­ra sot­siaal­ma­ja, mil­le re­no­vee­ri­mi­seks ku­lub 125 900 eu­rot. Voo­se rah­va­ma­ja saa­li põ­ran­da, Ala­ve­re rah­va­ma­ja la­va ja köö­gi ning Ala­ve­re koo­li tü­tar­las­te kä­si­töö­klas­si re­no­vee­ri­mi­seks on kok­ku pla­nee­ri­tud 50 000 eu­rot.
Na­gu üt­le­sin, ku­lub suur osa in­ves­tee­rin­gu­test pro­jek­tee­ri­mis­te­le. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­mi­se ehi­tusp­ro­jek­ti­le on pla­nee­ri­tud 40 600 eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se ehi­tusp­ro­jek­ti­le 25 000 eu­rot. Ala­ve­re las­teaia re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­ti­le 30 000 eu­rot, Keh­ra güm­naa­siu­mi õue­ala pro­jek­tee­ri­mi­seks 15 000 eu­rot ning Keh­ra jäät­me­jaa­ma eelp­ro­jek­ti­le li­gi 10 000 eu­rot.
Tee­dein­ves­tee­rin­gu­teks ku­lub 261 000 eu­rot, sel­lest suu­re­mad on Pa­ri­la-Sa­lu­mäe tee – 70 000 eu­rot ning Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du tee – 34 000 eu­rot. Koos­töös maan­teea­me­ti­ga re­konst­ruee­ri­me sel aas­tal Keh­ras Kes­ku­se tä­na­va Jä­ga­la-Ko­se maan­teest ku­ni kau­ban­dus­kes­kus­te­ni, val­mib ka kerg­liik­lus­tee Koo­li tä­na­vast ku­ni Ko­se maan­tee­ni. Ka­vas on ka Koo­li tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­ne, mil­leks on ee­lar­ves 42 000 eu­rot. Ke­va­del tee­me koos­töös ko­gu­kon­da­de­ga val­la­tee­de uue au­di­tee­ri­mi­se. Ko­ha­li­kud ini­me­sed tea­vad kõi­ge pa­re­mi­ni, kui suur on nen­de teel liik­lus­ti­he­dus ja kui pal­ju on ka­su­saa­jaid ela­nik­ke. Au­di­ti tu­le­mu­sed on edas­pi­di alu­seks tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ja tee­hoiu­ka­va koos­ta­mi­sel. Tee­de kor­da­te­ge­mi­ne on üks tu­le­vas­te in­ves­tee­rin­gu­te prio­ri­teet, sa­mas nõuab see pal­ju ra­ha – li­saks tee­ka­te­te uuen­da­mi­se­le tu­leb kor­da te­ha ka kraa­vid, truu­bid ja ma­ha­sõi­dud.“
Mi­tu aas­tat loo­de­tud Keh­ra noor­te­kes­ku­se esi­ne as­fal­di­re­mont jäi ee­lar­vest väl­ja?
„See oli ee­lar­vep­ro­jek­tis sees, kuid vo­li­ko­gu lei­dis, et prae­gu pea­me pa­nus­ta­ma rah­va­ma­ja­de kor­da­te­ge­mi­se­le. Kui han­ge­te tu­le­mu­se­na sel­gub, et ra­ha jääb üle, võ­ta­me noor­te­kes­ku­se esi­se plat­si as­fal­tee­ri­mi­se kind­las­ti veel sel aas­tal plaa­ni.
Sel­le aas­ta ee­lar­ves­se ei ole pla­nee­ri­tud ka uu­te ela­mu­aren­dus­te toe­ta­mist. Kui ta­ha­me val­da uu­si ela­nik­ke, kes too­vad mei­le oma mak­su­tu­lu, siis pea­me ka omalt poolt pa­nus­ta­ma uu­te elu­ra­joo­ni­de tee­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se väl­jae­hi­ta­mis­se. Loo­da­me, et uu­te elu­ra­joo­ni­de ta­ris­tu väl­jae­hi­ta­mi­seks va­ja­li­kud sum­mad saa­me pla­nee­ri­da järg­mi­se aas­ta ee­l­ar­ves­se.“
Ee­lar­ves­se on ka­van­da­tud 314 000 eu­rot ka pro­jek­ti­de kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks.
„Jah, ku­na meie MTÜd on kir­ju­ta­nud edu­kaid pro­jek­te ning saa­nud Lea­der-prog­ram­mist toe­tust, toe­tab vald neid pro­jek­te omao­sa­lu­se­ga. Keh­ra Raud­tee­jaam sai jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks ja Va­ba­dus­sõ­ja muu­seu­mi ra­ja­mi­seks 80 000 eu­rot, vald on sin­na val­mis omao­sa­lu­se­na pa­nus­ta­ma ku­ni 181 000 eu­rot. Voo­se­le ENSV hoo­ne ra­ja­mi­seks ka­van­da­me val­la­pool­seks oma­osa­lu­seks 25 900 eu­rot, Ani­ja mõi­sa­par­ki loo­du­sõp­pe­ra­ja ra­ja­mi­se omao­sa­lu­seks on li­gi 24 000 eu­rot.“
Eel­mi­sel aas­tal sai­te in­ves­tee­rin­gu­teks pä­ris pal­ju abi Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­fon­di­dest. Mil­leks on tä­na­vu ka­vas eu­roa­bi taot­le­da?
„Tõ­si, ole­me ol­nud pä­ris tub­lid pro­jek­ti­kir­ju­ta­jad, po­le jät­nud üh­te­gi või­ma­lust ka­su­ta­ma­ta. Ai­nus suu­rem eel­mi­sel aas­tal toe­tu­se­ta jää­nud pro­jekt oli mõel­dud Ani­ja mõi­sa aren­da­mi­seks – taot­le­si­me sel­leks li­gi 2 mil­jo­nit eu­rot. Sel ke­va­del on piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se toe­tusp­rog­ram­mi tei­ne taot­lus­voor, täien­da­me pro­jek­ti ja ärip­laa­ni ning esi­ta­me uue taot­lu­se. Ani­ja mõi­sast saab mõi­sa­kul­tuu­ria­jas­tu kes­kus, mis on vä­ra­vaks teis­te­le Ees­ti­maa mõi­sa­te­le.
Li­gi 2 mil­jo­nit eu­rot taot­le­me KI­Kilt val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks. Keh­ra sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks loo­da­me saa­da 80 000 eu­rot toe­tust re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist.“
Üt­le­si­te, et ka­vas on ka lae­nu võt­ta. Mil­le jaoks?
„Sai­me eel­mi­sel aas­tal pal­ju ehi­ta­da ka tä­nu sel­le­le, et meil on või­me­kus võt­ta lae­nu. Sel aas­tal pla­nee­ri­me lae­nu­ra­ha en­ne­kõi­ke tu­le­vas­te­le suur­te­le in­ves­tee­rin­guob­jek­ti­de­le – tä­na­va­val­gus­tu­se, Ala­ve­re las­teaia ja Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tusp­ro­jek­ti jaoks.“
Kin­ni­ta­si­te, et ül­dist pal­ga­tõu­su ee­lar­ves­se ka­van­da­tud ei ole. Las­teaia­ju­hid soo­vi­sid, et li­saks õpe­ta­ja­te abi­de­le tõu­sek­sid ka õpe­ta­ja­te pal­gad.
„Ole­me koos vo­li­ko­gu­ga ot­sus­ta­nud, et las­teaia õpe­ta­ja­te pal­ga­tõus sel aas­tal kind­las­ti tu­leb. Ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium on pla­nee­ri­nud oma­va­lit­sus­te­le las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks 4 mil­jo­nit eu­rot, oo­ta­me sel­le jao­ta­mi­se alu­seid. Ke­va­deks peaks ole­ma tea­da, kui pal­ju riik pa­nus­tab ja kui pal­ju tu­leb meil en­dal juur­de pan­na. Usun, et vo­li­ko­gu ot­sus­tab las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­su veel en­ne su­ve.“
Kas ee­lar­vet on mõ­ju­ta­nud see, et sü­gi­sel on lii­tu­mi­ne Aeg­vii­du­ga?
„Aas­ta lõ­pu­ni töö­ta­me Aeg­vii­du­ga eral­di ee­lar­ve­te­ga, ühi­ne ee­lar­ve tu­leb ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018. Pi­kaa­ja­lis­te in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas ole­me ar­ves­ta­nud ühi­ne­mi­se­ga kaas­ne­va toe­tu­se­ga. Ar­van, et ühi­ne­mis­toe­tust võik­si­me tu­le­val aas­tal ka­su­ta­da nii tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks kui ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­mi­seks. See oleks õig­la­ne ot­sus, sest need mõ­le­mad in­ves­tee­rin­gud on ju kõi­gi val­lae­la­ni­ke jaoks.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­da juur­de las­te­kait­ses­pet­sia­list
Järgmine artikkelLahemaa rahva oma vallast