Aru­kü­la Vil­di­Vil­las oli söö­da­va­te kin­gi­tus­te töö­tu­ba

35

Raa­si­ku OTT ja Vil­di­Vil­la kor­ral­da­sid Aru­kü­la stuu­dio­koh­vi­kus-kä­si­töö­poes 10. det­semb­ril söö­da­va­te jõu­lu­kin­gi­tus­te töö­toa, mil­les osa­le­jad õp­pi­sid val­mis­ta­ma viit sor­ti söö­da­vat. Oma­teh­tu said kuus osa­le­nut pur­ki­des-kar­pi­des kin­ki­mi­seks kaa­sa.

Söö­da­va­te jõu­lu­kin­gi­tus­te töö­tu­ba oli osa Raa­si­ku val­la OTT pro­jek­tist „Põh­ja-Ees­ti toi­du ühis­te­ge­vu­se sa­ri“, mil­le­le PRIA eral­das 2019. aas­tal Lea­der-prog­ram­mist toe­tust. Va­rem on sar­ja raa­mes teh­tud pea­le töö­tu­ba­de ka toi­du­päev Ani­ja mõi­sa ai­das ning mee­päe­vad Aeg­vii­dus ja Ani­jal.

Raa­si­ku OTT juht Mee­li Te­der sõ­nas, et koos­töös Vil­di­Vil­la­ga on ka­vas veel kaks et­te­võt­mist. Neist esi­me­ne tu­leb jaa­nua­ris, siis õpe­ta­tak­se val­mis­ta­ma ka­ras­kit. Eel­mi­sel aas­tal va­li­ti Vil­di­Vil­la ka­rask Ees­ti pa­ri­maks pa­ga­ri­too­teks.

Vil­di­Vil­la pe­re­nai­se Maia Raud­ki­vi-Vaik­la ju­hen­da­mi­sel val­mis­ta­ti jõu­lu­kin­gi­tus­te töö­toas vei­se­põ­se con­fit´d ehk küp­se­ta­ti li­ha ras­vas ja ka­na­mak­sa­pas­tee­ti, räi­me­rul­le, mu­ra­ka­moo­si, täi­dis­te­ga kom­me.

„Vei­se­põsk tu­leb mait­ses­ta­da, see­jä­rel pan­na um­bes 80 kraa­di­se ras­va sis­se kuueks tun­niks küp­se­ma. Se­da­si val­mis­ta­tud vei­se­põs­ke võib säi­li­ta­da kül­mi­kus, meie pa­ni­me pur­ki, et oleks to­re kin­ki­da. Ras­vas säi­lib kül­mas kind­las­ti 2-4 nä­da­lat. Ka­na­mak­sa­pas­tee­ti te­gi­me või ja mait­seür­ti­de­ga ja pa­ni­me sa­mu­ti pur­ki, pea­le li­sa­si­me su­la­ta­tud se­li­ta­tud võid, see ai­tab pas­tee­ti säi­li­ta­da,“ rää­kis Maia Raud­ki­vi-Vaik­la.

Räi­me­rul­le õpe­tas ta te­ge­ma ka­da­ka­mar­ja­de ja džin­ni­ma­ri­naa­dis, mu­ra­ka­moo­si­le li­sa­ti ka­nee­li­li­köö­ri. Kom­me val­mis­ta­ti nel­ja eri täi­di­se­ga, šo­ko­laa­di­kau­si­kes­se pan­di šo­ko­laa­di, man­go-, jõh­vi­ka- ja must­sõst­ra­täi­dist: „Šo­ko­laa­di­kau­si­ke­si saab ise vor­mi sees te­ha, meie ost­si­me val­mi­sümb­ri­sed ehk pealt lah­ti­sed kau­si­ke­sed, kuid sel­li­sed kom­mid võib pan­na ka pal­liks kok­ku.“

Maia Raud­ki­vi-Vaik­la üt­les, et te­ma viis töö­tu­ba lä­bi üle pi­ka aja esi­mest kor­da: „Mul oli põ­nev ja usun, et ka osa­le­jai­le meel­dis, said siit uu­si nip­pe.“

Eelmine artikkelRaa­si­kul pee­ti tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­luturniir võrk­pal­lis
Järgmine artikkelOma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le