Raa­si­kul pee­ti tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­luturniir võrk­pal­lis

205
Raasiku jõuluturniiril teise koha saavutanud võistkond Aruküla VK 1

10. det­semb­ril toi­mus Raa­si­ku spor­di­hoo­nes tra­dit­sioo­ni­li­ne Raa­si­ku jõu­lu­ka­ri­kas võrk­pal­lis. Tä­na­vu osa­le­sid tur­nii­ril võrk­pal­lu­rid Raa­si­kult ja Aru­kü­last ning sõp­rusk­lu­bid Aeg­vii­dust ja Soo­mest.

Pa­ri­maks osu­tu­sid sel kor­ral kü­la­li­sed Soo­mest, tei­se ko­ha sai Aru­kü­la VK 1, ku­hu kuu­lu­sid Aa­re Pä­ri­la, Krist­jan Kal­las­te, Ja­nek Spi­ri­do­nov, Kris­to­fer Rünt, Ev­ge­ny Za­ran­kov, Ma­rek Pa­lan­di ja Mar­co Pa­lan­di, ning kol­man­da ko­ha sai Aru­kü­la PMK.

Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir sai al­gu­se 1983. aas­tal Raa­si­ku kü­la­nõu­ko­gu asu­tus­te va­hel, siis nimetati Nää­ri­tur­niiriks. Ränd­ka­ri­ka pealt on lu­ge­da võit­ja­võist­kon­da­de ni­me­sid na­gu Koo­pe­raa­tor, Raa­si­ku KRT, Aru­kü­la kol­hoos, AS Tapp.

Tur­nii­ri kor­ral­da­ja Rain Soo­saar peab olu­li­seks tra­dit­sioo­ni jät­ka­mist, ta rää­gib, et pä­rast taa­si­se­seis­vu­mist sai nää­ri­tur­nii­rist jõu­lu­tur­niir: „Kah­juks jäi tur­nii­ri toi­mu­mi­ne seis­ma ühel het­kel, põh­ju­seks spor­di­saa­li puu­dus Raa­si­kul. Uue spor­di­saa­li val­mi­mi­se jä­rel Raa­si­kul 2018 aas­tal alus­ta­sin sel­le va­na tra­dit­sioo­ni­li­se tur­nii­ri jät­ka­mist sa­ma ränd­ka­ri­ka­ga.”

Eelmine artikkelRoots­la­sed tõid Raa­si­ku val­da Uk­rai­na jaoks 30 ge­ne­raa­to­rit ja 2000 jõu­lu­kin­ki
Järgmine artikkelAru­kü­la Vil­di­Vil­las oli söö­da­va­te kin­gi­tus­te töö­tu­ba