Aru­kü­la soo­ja­hind kal­li­nes, Raa­si­kul ja Keh­ras esial­gu mit­te

68
Aruküla katlamaja.

Ala­tes 22. jaa­nua­rist mak­sab Aru­kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nas toa­soe koos käi­be­mak­su­ga 70,31 eu­rot me­ga­vatt-tund. Sa­ma suur on Aru­kü­la kat­la­ma­ja oma­ni­ku ja soo­ja­toot­ja SW Ener­gia uus soo­ju­se­ner­gia müü­gi­hind, mil­le kon­ku­rent­sia­met kuu ae­ga va­rem kin­ni­tas. Te­gu on sel­le küt­te­pe­rioo­di tei­se hin­na­tõu­su­ga. No­vemb­ri lõ­pu­ni mak­sis kü­te Aru­kü­la kaug­küt­te­ga ma­ja­des koos käi­be­mak­su­ga 62,74 eu­rot/MWh, 1. det­semb­rist tõu­sis sel ajal keh­ti­nud piir­hin­na­ni 65,53 eu­rot/MWh.

SW Ener­gia aren­dus­juht Va­dim Nog­tev üt­les, et Aru­kü­la soo­ju­se­ner­gia piir­hin­na tõst­mist taot­le­ti, sest va­ra­sem hind ei kat­nud hak­ke­pui­du ega elekt­ri­hin­na suurt tõu­su.

„CO2 kal­li kvoo­di tõt­tu lä­heb suur osa ko­gu Ees­ti küt­te- ja ju­ba ka pa­be­ri­pui­dust Nar­va elekt­ri­jaa­ma­des­se – Nar­va jaa­mad asen­da­vad põ­lev­ki­vi pui­du­hak­ke­ga ja müü­vad CO2 kvoo­di ma­ha. Sel­le tõt­tu on pui­du­hak­ke hind tõus­nud kuus roh­kem kui 1 eu­ro me­ga­vatt-tun­ni eest,“ sõ­nas ta.

Va­dim Nog­tev li­sas, et õn­neks on hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja pu­hul hin­na­tõus kesk­mi­se­le küt­te­tar­bi­ja­le tun­du­valt väik­sem kui elekt­ri, soo­jus­pum­ba või gaa­si­ga küt­mi­sel. Siis­ki mär­kis ta, et prae­gu ei saa ol­la kin­del, kui pi­kaks ajaks jääb Arukülas pü­si­ma kon­ku­rent­sia­me­tis kin­ni­ta­tud soo­ju­se­ner­gia piir­hind.

Raa­si­kul hind ei muu­tu
Raa­si­ku kaug­küt­te­võr­gu soo­ju­se­ner­gia piir­hin­na on kon­ku­rent­sia­met keh­tes­ta­nud li­gi küm­me aas­tat ta­ga­si, koos käi­be­mak­su­ga on see 90,42 eu­rot me­ga­vatt-tund. 2019. aas­ta al­gu­ses val­mis uus täi­sau­to­maat­ne hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja ning SW Ener­gia müüb Raa­si­kul soo­ja piir­hin­nast oda­va­malt, ala­tes eel­mi­se aas­ta 1. veeb­rua­rist keh­tib tar­bi­jai­le hind 88,12 eu­rot/MWh. Va­rem küt­tis kat­la­ma­ja vaid val­la hoo­neid, nüüd on kaug­küt­te­võr­ku li­san­du­nud uued ri­dae­la­mud kat­la­ma­ja kõr­val.

Et­te­võt­te aren­dus­juht kin­ni­tas, et Raa­si­kul ei ole soo­ja­hin­da ka­vas tõs­ta: „Uu­te tar­bi­ja­te li­san­du­mi­ne kaug­küt­te­võr­ku on lee­ven­da­nud sur­vet soo­ju­s-e­ner­gia hin­na­le. Hin­na muut­mi­se prot­sess ei ole liht­ne ning nõuab täp­seid ar­vu­tu­si. Li­saks on Raa­si­ku hind nii­gi kõr­ge ja SW Ener­gia üri­tab se­nist hin­da hoi­da nii kaua kui või­ma­lik.“

Keh­ras saab hin­na­muu­tust taot­le­da Vel­ko AV
Ka Keh­ras li­gi kolm aas­tat ta­ga­si val­mi­nud bio­kü­tu­se kat­la­ma­jas too­dab soo­ja SW Ener­gia. Tras­sid kuu­lu­vad val­la OÜ­le Vel­ko AV, kes on ka soo­ja eda­si­müü­ja. Kui uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­seks kor­ral­da­ti rii­gi­han­ge, sai SW Ener­gia kon­kur­si võit­ja­na ko­hus­tu­se müüa uue kat­la­ma­ja kü­tet 12 aas­tat sa­ma piir­hin­na­ga, mis koos käi­be­mak­su­ga on 47 eu­rot/MWh. Koos OÜ Vel­ko AV võr­gu­ta­su­de­ga on Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas soo­ju­se­ner­gia piir­hind 66,1 eu­rot/MWh koos käi­be­mak­su­ga.

Nüüd on SW Ener­gia tei­nud OÜ­le Vel­ko AV et­te­pa­ne­ku, et taot­le­taks Keh­ra piir­kon­na soo­ju­se­ner­gia piir­hin­na tõu­su.

Va­dim Nog­tev tõ­des, et Keh­ras oli tões­ti ka­vas pak­ku­da tar­bi­ja­te­le pi­kaa­ja­li­selt vä­ga sta­biil­set hin­da, kuid on ilm­ne­nud nii­ni­me­ta­tud for­ce ma­jeu­re ehk vää­ra­ma­tu jõud: „Ko­roo­na­pan­dee­mia ta­ga­jär­jel on tu­ru­le pai­sa­tud mee­le­tus ko­gu­ses ra­ha ning inf­lat­sioo­ni­num­ber on ju­ba ka­he­ko­ha­li­ne. Sa­mal ajal on klii­ma­muu­tu­sest toi­muv ro­he­pöö­re ja ener­gia­kand­ja­te hin­na­tõus.“

Soo­ju­se­ner­gia hin­da mõ­ju­tab te­ma sõ­nul olu­li­selt ka prae­gu­ne 3-5kord­ne elekt­ri­hin­na tõus, li­saks tõu­sis eel­mi­sel aas­tal üle 10 prot­sen­di pui­du­hak­ke hind, mis kal­li­neb veel, sest suu­red elekt­ri­jaa­mad suu­da­vad sel­le eest maks­ta tun­du­valt roh­kem kui ta­va­li­sed kat­la­ma­jad.
OÜ Vel­ko AV ju­ha­ja­ta Erik Jü­riöö: „Ku­na lõpp­tar­bi­ja­le müüb soo­ja oma tras­si­de kau­du Vel­ko AV, siis saa­me meie te­ha kon­ku­rent­sia­me­ti­le taot­lu­se piir­hin­na muut­mi­seks. SW Ener­gia on tões­ti sel­le soo­vi­ga Velko AV poo­le pöör­du­nud. Meie soov on hin­da mit­te muu­ta. Ole­me sõl­mi­nud 12 aas­taks le­pin­gu sel­le koh­ta, mil­li­se hin­na­ga os­ta­me SW Ener­gialt soo­ja, sel­le­le li­san­du­vad meie võr­gu­ta­sud. Et­te­võt­te soov ja hu­vi on hin­da mit­te tõs­ta, kuid see on Vel­ko AV nõu­ko­gu ot­sus­ta­da. Se­ni po­le nõu­ko­gu ot­sust lan­ge­ta­nud.“

Nii Va­dim Nog­tev kui Erik Jü­riöö oletasid, et vä­he­malt prae­gu­se küt­te­pe­rioo­di lõ­pu­ni Keh­ra piir­kon­na tar­bi­jai­le toa­soo­ja hind ei muu­tu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab soo­ja­hin­da märt­sist
Järgmine artikkelKul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­miad Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da