Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­miad Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

302
Eesti Kultuurkapitali juht MARGUS ALLIKMAA õnnitleb Raasiku raamatukoguhoidjat AIRA JÕÕTSI.

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 25. jaa­nua­ril ja­ga­ti Ees­ti Draa­ma­teat­ris Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi tä­na­vu­si aas­tap­ree­miaid. Har­ju­maa eks­pertg­rupp tun­nus­tab ala­tes 1996. aas­tast igal aas­tal aas­tap­ree­mia­te­ga kul­tuu­ri­te­ge­vu­se ja spor­die­lu aren­da­mi­se eest maa­kon­nas te­gut­se­vaid kul­tuu­ri- ja spor­dii­ni­me­si, selt­se ja or­ga­ni­sat­sioo­ne. Erai­si­ku­te pree­mia suu­rus on sel aas­tal 400, or­ga­ni­sat­sioo­ni­de pree­mia 600 eu­rot.

KÜLLI-KATRI ESKEN.

Pree­mia­saa­jaid oli 13, neist ne­li Kuu­sa­lu ja üks Raa­si­ku val­last. Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts päl­vis tun­nus­tu­se koo­li al­ga­tu­sel toi­mu­nud üle-ees­ti­li­se kuul­de­män­gu­de fes­ti­va­li „Pind Kõr­va“ kor­ral­da­mi­se eest. Kuu­sa­lu puhk­pil­liõ­pe­ta­jat ja or­kest­ri­juh­ti Ott Kas­ke tun­nus­ta­ti mit­me­külg­se pe­da­goo­gi­li­se ja loo­min­gu­li­se te­ge­vu­se eest Har­ju­maal. Muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­nit pre­mee­ri­ti tub­li töö eest Uu­ri kü­la noor­tean­samb­li­ga Uu­ri­kad. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõt­si tun­nus­ta­ti loo­min­gu­li­se töö eest Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus. Pree­mia päl­vis ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kes on val­las puhk­pil­li­muu­si­kat eden­da­nud 150 aas­tat.

OTT KASK.

Li­saks nei­le said Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­tap­ree­miad Olev Roo­sa puhk­pil­li­muu­si­ka aren­da­mi­se ja pe­da­goo­gi­li­se te­ge­vu­se eest Ko­se val­las, Ur­mi Si­ni­saar pi­kaa­ja­li­se ja pü­hen­du­nud muu­si­ka­kul­tuu­ri eden­da­mi­se eest Sa­ku val­las, Je­ka­te­rina Se­me­no­va sil­ma­paist­va ja mit­me­ke­si­se kul­tuu­ri­li­se te­ge­vu­se eest Maar­du lin­nas, Kris­tii­na Lii­vik  25 aas­tat noor­te muu­si­ku­te kas­va­ta­mise eest Saue val­las, Pi­ret Kunts mui­nas­tu­le­de öö tea­te­tant­su kor­ral­da­mi­se eest Har­ju­maal, Too­mas Aru ko­gu­kon­na kul­tuu­ri­mä­lu tal­le­ta­mi­se eest Rae val­las ning 65 aas­tat lin­na kul­tuu­ri­te­ge­vust koor­di­nee­ri­nud Kei­la kul­tuu­ri­kes­kus ja 140 aas­tat te­gut­se­nud Ko­se pa­su­na­koor.

Maa­kond­li­ku elu­tööp­ree­mia, mi­da an­tak­se pi­kaa­ja­li­se väl­ja­paist­va loo­min­gu­li­se või spor­dia­la­se te­ge­vu­se eest, päl­vis en­di­ne ba­le­riin, aas­taid rah­va­tant­su­rüh­mi ju­hen­da­nud Saue In­vaü­hin­gu esi­mees Ele­na Kal­bus. Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li tiit­li­ga pär­ja­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se Har­ju­maa rah­va­kul­tuu­ris­pet­sia­list Me­ri­ke Hal­lik.

Pree­miad and­sid üle Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li uus ju­ha­ta­ja Mar­gus Al­lik­maa ning Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi esi­mees, Har­ju­maa noor­te puhk­pil­lior­kest­ri di­ri­gent Har­ry Il­lak. Li­saks Har­ry Il­la­ku­le on Har­ju­maa eks­pertg­ru­pis Kii­sa rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Ma­rian­ne Ran­de, Ko­se di­ri­gent ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Sepp, Saue muu­si­ka­koo­li õpe­ta­ja Ju­ta Ross ning Har­ju­maa Spor­di­lii­du peas­pet­sia­list Priit Kii­ge­mä­gi.

Spor­dip­ree­miad Keh­ras­se ja Kuu­sal­lu
Kul­tuur­ka­pi­ta­li eks­pertg­ru­pi spor­dip­ree­mia­te saa­jad va­li­vad Har­ju­maa Spor­di­lii­du ju­ha­tus ja te­gev­juht­kond. 2021. aas­ta pa­rim ko­ha­li­ku spor­die­lu eden­da­ja Har­ju­maal on HC Keh­ra ju­ha­tu­se lii­ge, kä­si­pal­lit­ree­ner Ind­rek Lill­soo. Maa­kon­na möö­du­nud aas­ta pa­ri­maks ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jaks ni­me­ta­ti Il­vard Ee­rik­soo Kuu­sa­lu kesk­koo­list. Aas­ta pa­rim noor­tet­ree­ner on Mar­tin Tše­go­da­jev, pa­rim spor­dik­lu­bi Korv­pal­lik­lu­bi Viim­si, pa­rim spor­diü­ri­tus Ko­se Triat­lon ning pa­rim spor­di­baas Kei­la Ter­vi­se­kes­kus.

Elu­tööp­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ saa­ja ava­li­kus­ta­tak­se kät­teand­mi­sel. Spor­di­vald­kon­na aas­tap­ree­miad on tra­dit­sioo­ni­li­selt antud üle Har­ju­maa Spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol. Üle-eel­mi­sel aas­tal jäi Len­nu­sa­da­mas toi­mu­ma pi­da­nud üri­tus ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu ära. Ka möö­du­nud aas­ta det­semb­ris see ei toi­mu­nud, sa­mu­ti mit­te jaa­nua­ris. Spor­di­lii­du te­gev­ju­hi Sir­je Ti­ker­päe sõ­nul on spor­di­pi­du kuu kau­pa eda­si lü­ka­tud, kas see on või­ma­lik lä­bi viia veeb­rua­ris või tu­leb veel eda­si lü­ka­ta, sõl­tub vii­ru­se le­vi­kust ja keh­ti­va­test pii­ran­gu­test. Ta lu­bas, et möö­du­nud aas­ta pa­ri­ma­te tun­nus­tu­sü­ri­tus tänavu kind­las­ti toi­mub, kui va­rem ei õn­nes­tu te­ha, siis kas või su­vel.

Eelmine artikkelAru­kü­la soo­ja­hind kal­li­nes, Raa­si­kul ja Keh­ras esial­gu mit­te
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. veebruaril