Aru­kü­la õpi­las­te koh­vik päl­vis aas­ta­te kee­le­teo tun­nus­tu­se

526
„Ma­ša ja Ka­ru“ tä­na­vu­se koh­vi­ku tiim: LEE­NA MÖLS, KER­LI ALEK­SE­JEV, IN­GER­LY PE­NU, DE­MI PA­JU­MAN, MAI­GI TEI­NO, ELE­RIIN LIND, ANET­TA VAIK­NA, TRII­NI LIL­LE, KÄT­RIN METS ning ees MA­RI MÖLS koos väi­ke­se koh­vi­ku­li­se NO­RA TAM­MA­RU­GA.

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la aas­ta noor­te ees­ku­ju­de­na teis­te seas Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku noor­te nei­du­de tii­mi koos­sei­sus In­ge­ly Pe­nu, Ker­li Alek­se­jev, Trii­ni Lil­le, Anet­ta Vaik­na, Kät­rin Mets, Mai­gi Tei­no ja Ele­riin Lind. Mõ­ned päe­vad va­rem käis nen­de ju­hen­da­ja, Aru­kü­la põ­hi­koo­li ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls vas­tu võt­mas veel üht „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku­le osaks saa­nud tun­nus­tust – Ees­ti Võõr­kee­leõ­pe­ta­ja­te Liit ni­me­tas Lee­na Möl­si ja Aru­kü­la ELO Ju­nior Tea­mi koh­vi­ku aas­ta­te kee­le­teoks. Tun­nus­tus­kir­jal on mär­gi­tud, et „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku te­ge­vus on hea näi­de, kui­das on või­ma­lik tut­vus­ta­da ve­ne kul­tuu­ri ja ära­ta­da hu­vi ve­ne kee­le õp­pi­mi­se vas­tu, eden­da­da koos­tööd õpi­las­te, las­te­va­ne­ma­te ja ko­gu­kon­na va­hel.

Lee­na Möls sõ­nas, et las­te hu­vi ja mo­ti­vat­sioo­ni tõst­mi­seks võõr­keel­te õp­pi­mi­se vas­tu saab ka­su­ta­da eri­ne­vaid mee­to­deid. Te­ma õpi­las­tel on ai­da­nud ve­ne keelt õp­pi­da ühi­sed ve­ne rah­vus­toi­tu­de val­mis­ta­mi­sed, rei­sid Ve­ne­maa­le, ve­ne­keel­se­te fil­mi­de vaa­ta­mi­ne, ve­ne lau­lu­de ja tant­su­de õp­pi­mi­ne.

Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val pi­da­sid Ve­ne Koh­vi­kut esi­mes­tel kor­da­del koo­li ve­ne kee­le rin­gi lap­sed. Kui 2016. aas­tal võit­sid 9. klas­si neiud loov­töö­ga Pihk­vas rah­vus­va­he­li­se ve­ne kul­tuu­ri kon­kur­si, hak­ka­sid tüd­ru­kud, kes kuu­lu­sid ka koo­li ELO rüh­ma, su­vis­teks koh­vi­ku­te­gi­jaiks ning koh­vi­ku ni­meks sai Ma­ša ja Ka­ru. In­ger­ly Pe­nu, üks kon­kur­si võit­ja­test, põh­jen­das too­na, et mul­ti­film „Ma­ša ja ka­ru“ on nen­de õpe­ta­ja üks lem­mik ning koo­lis ve­ne kee­le õp­pi­mi­se abi­va­hend.

Koh­vi­ku me­nüü on ala­ti koos­ne­nud ve­ne rah­vus­toi­tu­dest. Ret­sep­tid va­li­vad tüd­ru­kud, need on ve­ne­keel­sed, kui kõi­gest aru ei saa, ai­tab õpe­ta­ja tõl­ki­da. Pi­ru­ka­te juur­de pa­ku­tak­se Aru­kü­la koh­vi­kus sa­mo­va­rist teed, män­gib ve­ne muu­si­ka, õn­ne­loo­si ost­jad saa­vad Ma­ša ja ka­ru te­maa­ti­ka­ga as­ju, koo­li­ma­jas näi­da­tak­se ve­ne mul­ti­fil­me. Esi­mes­tel aas­ta­tel olid koh­vi­ku­pi­da­jad mul­ti­fil­mi­te­ge­las­te kos­tüü­mi­des, vii­mas­tel kor­da­del on te­maa­ti­list Ma­ša kos­tüü­mi kand­nud vaid ju­hen­da­ja Lee­na Möls.

Kui­gi tüd­ru­kud on nüüd­seks Aru­kü­la koo­li vi­list­la­sed, löö­vad koh­vi­ku te­ge­mis­tes en­di­selt kaa­sa, vee­da­vad igal aas­tal koh­vi­ku­päe­va eel­se öö koo­li­ma­jas et­te­val­mis­tu­si te­hes.

„Init­sia­tiiv on nüüd tul­nud tüd­ru­ku­telt. Pa­ne­vad tii­mi kok­ku ja tu­le­vad ju­tu­ga, et tee­me sel aas­tal jäl­le,“ lau­sub õpe­ta­ja ning li­sab, et koh­vi­ku kor­ral­da­mi­ne ei ole ker­ge üle­san­ne, kuid sel­le kau­du on ta õpi­la­sed saa­nud pa­re­mi­ni tund­ma ve­ne kul­tuu­ri üht olu­list osa, rah­vus­toi­te ja kom­beid.

Eelmine artikkelKuusalu vallavanemana jätkab TERJE KRAANVELT
Järgmine artikkelPere­fir­ma Na­tu­ral Cha­ga Pil­la­pa­lust te­gi mus­tast päs­si­kust Ees­ti ühe pa­ri­ma joo­gi