Aru­kü­la näi­te­ring tõi la­va­le val­lae­la­ni­ke sõ­na­võ­tud sot­siaal­mee­dias

1005
KERT PAUR, RAIN LOIK­MANN, ÜL­LE KAL­DA, MARK­KO MAA­SIK, AL­DO LAID, KAR­RI UR­BAN ja pil­li­mees MAI­RO TRUMP. Taus­tal fo­to tü­ki­le ni­me and­nud koe­rast Mu­ku.

Fa­ce­boo­ki-gru­pi Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja pos­ti­tu­sed ja kom­men­taa­rid kir­ju­tas näi­te­män­guks „Mu­ku“ JU­HAN TRUMP.

Pal­jud ini­me­sed ei os­ka enam sil­mast sil­ma su­hel­da, sõ­nu­meid va­he­ta­tak­se sot­siaal­mee­dias, üt­les lau­päe­val, 26. sep­temb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas esie­ten­du­nud „Mu­kus“ kõrts­mik, ke­da ke­has­tas Mark­ko Maa­sik. Ta jät­kas, et Fa­ce­book on na­gu kaa­saeg­ne kõrt­si­tu­ba – koht räus­ka­mi­seks, maail­maas­ja­de pai­ka pa­ne­mi­seks, ene­se­näi­ta­mi­seks. Va­he on vaid sel­les, et kui va­nas­ti pä­ris kõrt­si­toas läks kee­gi oma väl­jaüt­le­mis­te­ga üle pii­ri, an­ti tal­le ko­he „pa­su­nas­se“, kuid kaa­saeg­ne ar­vu­ti­maailm on ise­gi pril­li­kand­ja­te­le ohu­tu paik oma ar­va­mu­se aval­da­mi­seks. Sis­se­ju­ha­tu­seks an­ti tea­da veel, et Raa­si­ku val­la ini­mes­test kõ­ne­le­val näi­te­män­gul on sa­da­kond au­to­rit, kes on pos­ti­ta­nud-kom­men­tee­ri­nud Fa­ce­boo­ki ava­li­kus gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja.

Fa­ce­boo­ki kau­du os­te­tak­se-müüak­se-va­he­ta­tak­se ning kut­su­tak­se kul­tuu­riü­ri­tus­te­le, ot­si­tak­se oma­nik­ku hul­ku­va­le koe­ra­le-kas­si­le, ki­ru­tak­se tee­de sei­su­kor­da, aval­da­tak­se ra­hu­lo­le­ma­tust val­la­või­mu teh­tu ja te­ge­ma­ta jät­mis­te pä­rast. Näi­te­mäng on­gi kok­ku pan­dud Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­jas il­mu­nud tsi­taa­ti­dest, need on pos­ti­tu­sed ja kom­men­taa­rid, ole­ne­valt tee­mast ala­tes neut­raal­se­test ja ra­hu­li­kest ku­ni tu­li­se­ma­te vaid­lus­te pu­hul ka te­ra­vus­te ja hal­vas­tiüt­le­mis­te­ni. Koos Mark­ko Maa­si­ku­ga esi­ta­sid neid Ai­ra Jõõt­si la­vas­ta­tud li­gi tun­ni­ pik­ku­ses eten­du­ses Ül­le Kal­da, Õn­ne Päes­ke, Al­do Laid, Rain Loik­mann, Kert Paur, Pee­ter Paur ja Kar­ri Ur­ban. Va­he­le esi­ta­sid Ju­han Trum­bi kir­ju­ta­tud lau­le Sand­ra Par­ve ja An­na-Lii­sa Mii­lits, ke­da saa­tis bänd koos­sei­sus Ju­han Trump, Mai­ro Trump, Kris­to­fer Vaik­saar ja Ar­tur Sepp.

Pä­rast esie­ten­dust kin­kis Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas koos val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga kõi­gi­le as­jao­sa­lis­te­le, laul­ja­te­le lau­lud sel­geks õpe­ta­nud Kül­li Ovi­ri­le ning he­li­me­he­le-val­gus­ta­ja­le Hen­ry Ka­ri­le la­vas­tu­se pla­ka­ti­ga tas­sid ning pa­lus mä­les­ta­da näi­den­di­le ni­me and­nud Mu­kut. Mu­ku oli Aru­kü­las ela­nud Tii­be­ti mas­tif, koer, kel­le pi­dev hul­ku­mi­ne ale­vi­ku va­hel tõs­ta­ta­ti val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki gru­pis aeg-ajalt taas üles.

„Mu­ku ei jõud­nud esie­ten­dust ära oo­da­ta, hei­tis en­ne hin­ge,“ sõ­nas Ju­han Trump.
Ta ju­tus­tas, et um­bes paar aas­tat ta­ga­si hak­kas Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­jas mär­ka­ma põ­ne­vaid ja nal­ja­kaid kom­me­taa­re ning ta­jus, et need pee­gel­da­vad häs­ti ko­ha­lik­ku ko­gu­kon­da.

„Eri tee­ma­del tek­kis pal­ju hu­vi­ta­vaid dia­loo­ge, mõ­ni tee­ma või pos­ti­tus võis ko­gu­da paar­sa­da kom­men­taa­ri. See oli mi­nu jaoks hu­vi­tav ma­ter­jal ja kui tek­kis mõ­te, et sel­lest saaks kok­ku hea loo, hak­ka­sin neid tsi­taa­te tal­le­ta­ma,“ rää­kis Ju­han Trump.

Kui ta oli sot­siaal­mee­dias aval­da­tud ar­va­mu­sed-kom­men­taa­rid üht­seks ter­vi­kuks liit­nud, rää­kis sel­lest esial­gu Ga­ri­na Too­min­ga­le, hil­jem ka näi­te­rin­gi liik­me­te­le: „Olen tru­pi­le vä­ga tä­nu­lik, et nad olid nõus sel­le la­va­le too­ma. Tekst, mis on liht­salt tsi­taa­ti­de­le üles ehi­ta­tud, po­le näit­le­ja jaoks ehk kui­gi hu­vi­tav, ilm­selt oleks põ­ne­vam män­gi­da lu­gu, mis jär­jest are­neb, mil­lel on kul­mi­nat­sioon ja la­hen­dus. Aga neid õi­geid näi­den­deid kir­ju­ta­vad tei­sed pal­ju pa­re­mi­ni, jä­tan sel­le hea mee­le­ga näi­te­kir­ja­ni­ke­le. „Mu­ku“ on pee­gel­dus sel­lest, mi­da meie ko­gu­kond mõt­leb. Mõ­ned pos­ti­tu­sed on seal hea­sü­dam­li­kud, kuid mõ­ned kom­men­taa­rid, mis ka eten­du­ses kõ­la­sid, on pä­ris ko­le­dad. Mi­nu teks­ti on seal nii vä­he kui või­ma­lik, peaae­gu kõik, mi­da la­val räägitakse, on Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­jast, püüd­sin sek­ku­da või­ma­li­kult vä­he.“

Ju­han Trump jäl­gib Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­jat en­di­selt, kuid ala­tes ke­va­dest po­le seal te­ma sõ­nul ko­gu­kond­li­kud tee­mad enam nii tu­li­sed: „See on aru­saa­dav, sest seo­ses ko­roo­na-
k­rii­si­ga hak­ka­sid ini­me­sed te­ge­le­ma muu­de prob­lee­mi­de­ga – kui­das saab laps dis­tant­s-õp­pel hak­ka­ma, kas mu ea­kad va­ne­mad on vii­ru­se eest kaits­tud ja nii eda­si.“

Peap­roo­vist esie­ten­du­se­ni pool aas­tat
12. märt­sil sai Raa­si­ku val­d 28aas­ta­seks. Ku­na sel päe­val oli Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li pla­nee­ri­tud Rak­ve­re teat­ri eten­dus, pi­di „Mu­ku“ esie­ten­dus toi­mu­ma 13. märt­sil. Sa­mal päe­val al­gas erio­lu­kord, mis tä­hen­das, et „Mu­ku“ peap­roo­vi ja esie­ten­du­se va­he­le jäi pool aas­tat.
Oli ras­ke, tekst oli jõud­nud unu­ne­da, tun­nis­ta­sid näit­le­jad. La­vas­ta­ja Ai­ra Jõõts li­sas, et ku­na pol­nud tea­da, kas ja mil­lal esie­ten­dus toi­mub, pol­nud mõ­tet ka proo­ve te­ha: „Teks­ti oli kind­las­ti ras­kem õp­pi­da kui ta­va­li­se näi­den­di pu­hul. See ei ol­nud kõi­ges loo­gi­li­ne, vaid täp­selt sel­li­ne, na­gu kom­men­taa­ri­de­na kir­ju­ta­tud. Õn­neks või­mal­das tükk meil na­tu­ke ka abi­va­hen­deid ka­su­ta­da (näit­le­jail olid la­val rek­vi­sii­ti­de­na nu­ti­sead­med – toim) ning te­ge­li­kult olid kõi­gil teks­tid peas.“

Ta üt­les, et jäl­gib ka ise val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi ning imes­tab, kui pal­ju on ini­me­sed mõnd pos­ti­tust kom­men­tee­ri­des ku­lu­ta­nud ae­ga ja ener­giat: „Aas­tast aas­tas­se ena­mas­ti sa­mad ini­me­sed, mõ­nel ju­hul ju­ba tead, et kui üks mi­da­gi üt­leb, kes siis vas­tu vaid­leb ja kes sel­lest järg­mi­se­na põ­le­ma lä­heb. Mõ­ni­kord lä­heb asi vä­ga isik­li­kuks, ha­ka­tak­se üks­teist sol­va­ma. Ei tea, mis siis juh­tuks, kui nad pä­ri­selt oma­va­hel kok­ku saak­sid.“

Mark­ko Maa­sik ni­me­tas sot­siaal­mee­dia grup­pe, kus tei­si va­li­ma­tult sõi­ma­tak­se, prü­gi­kas­tiks: „Või­b-ol­la peak­si­me veel vä­ga pal­ju vin­ti pea­le kee­ra­ma, et ini­me­sed hak­kak­sid nä­ge­ma, kui mõt­te­tu on sel­li­ne üks­tei­se mus­ta­mi­ne. Sa­mas pä­ri­se­lus ole­me jõud­nud või jõud­mas ae­ga, kus po­le enam üh­te­gi ven­da, kes jul­geks kel­le­le­gi mi­da­gi näost näk­ku öel­da.“
Ül­le Kal­da mär­kis, et sot­siaal­mee­dia grup­pi­dest on ka ka­su – üks leiab nen­de abil sau­na­vih­ta­de­le ost­jad, tei­ne üles ka­du­nud pan­ga­kaar­di.

„Mu­ku“ esie­ten­dus oli Maa­le Ela­mi­se Päe­val, mil Raa­si­ku val­las toi­mus ühel ajal mi­tu üri­tust. Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et see­tõt­tu jäi pal­ju­del hu­vi­lis­tel näi­te­mäng nä­ge­ma­ta. Kas ja mil­lal tu­leb tei­ne eten­dus, ei osa­nud trupp veel öel­da.

Eelmine artikkelAru­kü­la staa­dio­nil joos­ti lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te toe­tu­seks
Järgmine artikkelVoo­se kü­las ava­ti FRED JÜS­SI auks pink