Aru­kü­la staa­dio­nil joos­ti lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te toe­tu­seks

252
Koo­li­noor­te hea­te­ge­vus­jook­sul Aru­kü­la põ­hi­koo­li staa­dio­nil jook­se­vad UKU AL­VE­LA, KER­TU SAS­SIAD ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ANT­TI RO­GEN­BAUM. Fo­to Kar­li Saul/Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee

Kol­ma­päe­val, 23. sep­temb­ril toi­mus üle­rii­gi­li­se spor­di­nä­da­la raa­mes 15. hea­te­ge­vus­lik Me­si­kä­pa tea­te­jooks koo­li­noor­te­le 28 pai­gas üle Ees­ti, ühe kor­ral­das Aru­kü­la põ­hi­kool.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li staa­dio­nil osa­lesid tea­te­jook­sul kokku 32 võist­kon­da 256 õpi­la­se­ga, ko­ha­li­ke­le õpi­las­te­le tõid kü­la­kos­ti Raa­si­ku põ­hi­koo­li ja Aruküla Va­ba Wal­dorf­koo­li tüd­ru­kud ja poi­sid. Ka­hek­sa­liik­me­li­se võist­kon­na iga lii­ge jook­sis 200 ku­ni 400 meet­rit.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li hu­vi­ju­hi Ma­ri Möl­si sõ­nul lõid noo­red hea­te­ge­vus­jook­sul ak­tiiv­selt kaa­sa, kõi­gi­le meel­dis osa­le­mi­se eest an­tud Me­si­kä­pa T-särk. Tea­te­pul­ga­na ka­su­ta­ti küp­si­se­pak­ki, iga võist­kond sai tä­nu­kir­ja ja Me­si­kä­pa kom­me, sa­mu­ti ja­ga­ti Ka­le­vi maius­tu­si loo­siau­hin­da­de­na. Tea­te­jook­su soo­jen­du­se te­gid Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent Ur­mas Sõõ­ru­maa ja spor­di­nä­da­la pat­roon, et­te­võt­ja Kris­tel Kruus­tük, ava­sõ­nad lau­sus Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls. Tea­te­jook­su ai­tas lä­bi viia Aru­kü­la rah­va­ma­ja noor­te­kes­ku­se juht Maar­ja-Ly Tei­no. Aru­kü­la põ­hi­kool kor­ral­das hea­te­ge­vus­li­ku tea­te­jook­su kol­man­dat kor­da, eel­mis­tel kor­da­del lau­lu­väl­ja­kul ja ter­vi­se­ra­jal.

Tea­te­jooks kut­sus an­ne­ta­ma Haap­sa­lu Neu­ro­loo­gi­li­se Re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se män­gu­li­se lii­ku­mis­ra­ja loo­mi­se toe­tu­seks. 2006. aas­tast saa­dik kor­ral­da­tud hea­te­ge­vu­sü­ri­tu­se­ga on toe­ta­tud õn­ne­tu­se või hai­gu­se süül lii­ku­mis­või­me kao­ta­nud las­te ra­vi 45 500 eu­ro­ga.

Koo­li staa­dion on popp paik
Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­las­te spor­di- ja lii­ku­mis­har­ju­mu­si sü­ven­da­s 23. ku­ni 30. sep­temb­ri­ni toi­mu­nud spor­di­nä­da­lal ka sü­gisk­ross ter­vi­se­ra­jal. Ühek­san­da klas­si õpi­las­te Ma­rek Kop­li ja Ke­vin Kerd­ti eest­võt­tel kor­ral­da­ti pil­jar­di­tur­niir, pil­jar­di­laua kin­kis koo­li vi­list­la­ne Rait Ots.
Ma­ri Möl­si sõ­nul jät­kub Aru­kü­la spor­di­hu­vi­lis­tel pois­tel ja tüd­ru­ku­tel va­li­ku­või­ma­lu­si: „Nad te­ge­le­vad ker­ge­jõus­ti­ku­ga, män­gi­vad kä­si­pal­li, võrk­pal­li, jalg­pal­li, saa­li­ho­kit ja sulg­pal­li ning har­ras­ta­vad ak­ro­baa­ti­kat. Osa lap­si käib mit­mel tree­nin­gul ja siis peab pi­gem jäl­gi­ma, et koor­mus lii­ga suu­reks ei lä­heks.”

Aru­kü­la põ­hi­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Rii­na Ein­loo sõ­nul vii­vad nad ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­de lä­bi möö­du­nud sü­gi­sel uuen­dus­kuu­ri saa­nud koo­li staa­dio­nil nii kaua kui või­ma­lik, sest värs­kes õhus lii­ku­mi­ne ja spor­ti­mi­ne on ter­vi­se­le ka­su­li­kum. Ta li­sas, et staa­dio­ni ja pal­li­män­gu­väl­ja­kuid ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt ka pä­rast koo­li: „Mõ­ni ema ju­ba üt­leb, et last ei saa­gi en­ne hi­li­sõh­tut tup­pa.”

Ma­ri Möls li­sas, et 150 ku­ni 160 õpi­last sõi­da­vad koo­li jalg­rat­ta­ga: „See teeb ko­gu õpi­las­te ar­vust 38 protsenti.”

Üle­möö­du­nud nä­da­lal osa­le­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed üle mit­me aas­ta Har­ju­maa koo­li­de staa­dio­ni tea­te­jook­su­del Kuu­sa­lus, sest olid saa­nud oma koo­li staa­dio­ni kõ­va kat­te­ga jook­su­ra­jal har­ju­ta­da. 15. ok­toob­ril sõi­dab koo­li võist­kond Har­ju­maa koo­li­de murd­maa­tea­te­jook­su­le Kol­ga­kül­la.

Spor­di­nä­da­la jook­sul kor­ral­da­ti spor­di- ja lii­ku­mi­sü­ri­tu­si ka teis­tes Ida-Har­ju­maa koo­li­des. Keh­ra güm­naa­siu­mis õhu­ta­ti lii­ku­ma jalg­si, jalg­rat­ta, tõu­ke­rat­ta, ru­la või rul­luis­ku­de­ga ja oma tee­kon­da nu­ti­kel­la või lii­ku­mi­sä­pi abil sal­ves­ta­ma. See­jä­rel lii­de­tak­se nii õpi­las­te kui ka õpe­ta­ja­te lä­bi­tud ki­lo­meet­rid kok­ku. Raa­si­ku põ­hi­koo­lis kor­ral­da­ti orien­tee­ru­mi­se päe­vak ja kom­bi­nee­ri­tud tea­te­võist­lus, Kol­ga koo­lis oli lii­ku­mis­päev ja Ala­ve­re põ­hi­koo­lis ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lus. Lok­sa güm­naa­siu­mis pü­hen­da­ti spor­di­nä­dal mat­ka­mi­se­le. Iga klass lii­kus jalg­si või jalg­ra­tas­te­ga nä­da­la jook­sul vä­he­malt pool­teist tun­di en­da­le so­bi­val ajal ja mars­ruu­dil. Kaks klas­si võt­sid et­te mat­ka Aeg­na saa­rel.