Aru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond või­tis teist aastat järjest Ees­ti meist­ri­tiit­li

25
Eesti tänavune meister Aruküla/Mistra käsipallinaiskond koos esindaja PRIIT TAMME ning treenerite MARTIN KALVETI (mõlemad vasakul) ja TOOMAS HEINLAGA (paremal). Foto Arvi Sirm/Eesti Käsipalliliit

Aruküla, Raasiku, Kehra, Pärnu ja Tallinna mängijatest koosnev võistkond sai meistritiitli teist aastat järjest.

Ees­ti tä­na­vu­seks kä­si­pal­li­meist­riks tu­li taas Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond, ku­hu kuu­lu­vad män­gi­jad Aru­kü­last, Raa­si­kult, Keh­rast, Pär­nust ja Tal­lin­nast. Nais­kond või­tis ka­he või­du­ni pee­tud fi­naal­see­ria Kä­si­pal­lik­lu­bi Mel­la/Tal­lin­na Spor­di­koo­li nais­kon­na vas­tu 2:0. Pronks­me­da­li sai Spor­dik­lu­bi Ta­pa/Ta­pa val­la Spor­di­kool.

Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­lesid­ki 3 nais­kon­da, kes ala­tes jaa­nua­rist pi­da­sid igaüks põ­hi­tur­nii­ril kum­ma­gi vas­ta­se­ga 4 män­gu. Tiit­li­kaits­ja Aru­kü­la/Mist­ra kao­tas vaid ava­män­gu det­semb­ris Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tul­nud Kä­si­pal­lik­lu­bi Mel­la/Tal­lin­na Spor­di­koo­li vas­tu, kõik üle­jää­nud meist­ri­võist­lus­te män­gud või­de­ti.

Ka­he edu­ka­ma nais­kon­na va­hel toi­mu­nud fi­naa­li­see­ria esi­me­se män­gu, mis peeti 29. ap­ril­lil Aru­kü­la spor­di­hoo­nes, või­tis Aru­kü­la/Mist­ra pea­lin­na Mel­la nais­kon­na üle 26:24 ning möö­du­nud kol­ma­päe­val, 8. mail Tal­lin­nas Kris­tii­ne spor­di­hal­lis toi­mu­nud tei­se män­gu 33:32. Ku­na tei­ne mäng lõp­pes 29:29 vii­gi­ga, said ot­sus­ta­vaks ka­ris­tus­vis­ked.

Aru­kü­la/Mist­ra nais­kon­nas tu­lid Ees­ti meist­riks Su­san Soik­ka, Kar­men Vaik­saar, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na ja Teo­na Mam­po­ria Ani­ja val­last, Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ane­te Va­re, Ca­ro­ly Aru­vel, Sand­ra Par­ve, Ker­tu Sas­siad, An­na­bel Aa­vik ja Ma­rie-He­len Vil­berg Raa­si­ku val­last ning Kris­tiin Kink, Ka­ta­ri­na Üb­ner, No­ra Rand­mäe, Stel­la Je­pi­selg, Me­ri­li Hein­la, Elii­sa­bet Põld­ver, Kim Ly Hoang, Maar­ja Trei­man, Ja­ne­li Laa­sik, An­ni­ka Ka­ri ja He­le­na-Liis Met­sa­la Pär­nust ja Tal­lin­nast. Nais­kon­na tree­ne­rid on Too­mas Hein­la Pär­nust ja Mar­tin Kal­vet Raa­si­kult, esin­da­jad Priit Tamm ja Avo Möls.

Ees­ti nais­te meist­ri­lii­ga 2024. aas­ta All Stars Tea­mi va­li­ti Aru­kü­la/Mist­ra nais­kon­nast va­sak ää­re­män­gi­ja An­na­bel Aa­vik, va­sak si­se­mi­ne Maar­ja Trei­man, pa­rem si­se­mi­ne Kar­men Vaik­saar ja vä­ra­va­vaht Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na.

Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond tree­nib pea­mi­selt Aru­kü­las ja Raa­si­kul Mar­tin Kal­ve­ti ju­hen­da­mi­sel. Pär­nu män­gi­jad tee­vad osa tree­nin­guid Pär­nus, män­gu­nä­da­la­tel sõi­de­tak­se koos seal­se tree­ne­ri Too­mas Hein­la­ga tree­nin­gu­te­le Raa­si­ku val­da.

Mar­tin Kal­vet kin­ni­tas, et Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel oli kin­del ees­märk tiit­lit kaits­ta.

„See oli lau­sa ko­hus­tus­lik ja nii ka läks,“ sõ­nas ta.

Et ai­nult ka­he vas­ta­se­ga män­gi­mi­ne ei muu­tuks iga­vaks, pa­ni Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond end lõp­pe­nud hooa­jal proo­vi­le ka Bal­ti­me­re lii­gas, kus osa­le­sid kok­ku 9 nais­kon­da Lä­tist, Lee­dust, Soo­mest ja Ees­tist. Bal­ti lii­gas ain­sa­na Ees­tit esin­da­nud Aru­kü­la/Mist­ra lõ­pe­tas lii­ga 7. ko­ha­ga. Mar­tin Kal­ve­ti sõ­nul ol­nuks Lä­ti võist­kon­nad, kel­le­ga esi­me­sel Raa­si­kul toi­mu­nud tur­nii­ril män­gi­ti, ol­nud või­de­ta­vad, kuid siis oli pal­ju män­gi­jaid eri põh­jus­tel ri­vist väl­jas ning saa­di vaid üks võit. Järg­mi­sel tur­nii­ril tu­ge­va­te Lee­du võist­kon­da­de vas­tu kõik 3 män­gu küll kao­ta­ti, kuid tree­ne­ri hin­nan­gul läks nais­kond iga män­gu­ga pa­re­maks.

„Plaa­ni­me Bal­ti lii­gas osa­le­da ka järg­mi­sel hooa­jal, kui meie spon­sor Mist­ra-Au­tex jät­kab toe­ta­mist. Mist­ra ju­hil Priit Tam­mel on kä­si­pall sü­da­mes ja ta on se­ni ol­nud meie suur toe­ta­ja,“ sõ­nas Mar­tin Kal­vet.

Pä­rast meist­ri­tiit­li võit­mist al­gas nais­kon­nal su­ve­puh­kus, uueks hooa­jaks ha­ka­tak­se val­mis­tu­ma juu­lis. Ees­mär­gid on või­ta li­saks meist­ri­tiit­li­le ka Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed ning jõu­da Bal­ti­me­re lii­gas me­da­li­le: „Tu­le­mu­sed sõl­tu­vad sel­lest, mil­li­ne on nais­kon­na koos­seis. Mõ­ned män­gi­jaid lõ­pe­ta­vad koo­li ja soo­vi­vad Tar­tus­se üli­koo­li min­na.“

Eelmine artikkelPika­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­g võitis Võ­ru­maal kaks esi­koh­ta
Järgmine artikkelPolitseiuudised