Pika­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­g võitis Võ­ru­maal kaks esi­koh­ta

65
Võ­ru­maal võis­tel­nud Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi liik­med TRIS­TAN THO­MAS SUUR­KUUSK, JO­HAN­NES NÕM­PER, KAS­PAR ÕIS­PUU, ju­hen­da­ja KAR­RI UR­BAN, AN­DY SÕER­DE, OLI­VER KA­DA­KAS, RAI­GAR ROOS ja SEM­JON PIT­ŠU­GIN. Fo­to Ma­rie Rei­ni­ke

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi liik­med osa­le­sid lau­päe­val, 11. mail Võ­ru­maa 7. ro­boo­ti­ka­päe­val ning võit­sid ka­hes võist­lusk­las­sis esi­ko­ha. Ro­bo­ti­te mäk­ke­tõu­su võist­lu­se või­tis Pi­ka­ve­re koo­li 6. klas­si õpi­la­ne Jo­han­nes Nõm­per, Le­go su­mo võist­lu­se te­ma klas­si­vend Tris­tan Thomas Suur­kuusk ja Rai­gar Roos Raa­si­ku koo­li 7. klas­sist. Li­saks said Sem­jon Pit­šu­gin Pi­ka­ve­re koo­li 6. ja Oli­ver Ka­da­kas 5. klas­sist ro­bo­ti­te mäk­ke­tõu­sus 3. ko­ha ning Tris­tan Thomas Suur­kuusk ja Rai­gar Roos 4. ko­ha.

Noor­mees­te ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban sel­gi­tas, et Võ­ru­maa võist­lus eri­neb vei­di Ro­bo­te­xist, kus Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi liik­med sa­mu­ti igal aas­tal osa­le­vad. Võ­ru ro­boo­ti­ka­päe­va­le ei min­da val­mis teh­tud ro­bo­ti­te­ga, vaid sin­na tu­leb kaa­sa võt­ta LE­GO kont­rol­le­rid, an­du­rid ja klot­sid ning võist­lus­ro­bo­tid val­mi­vad ko­ha­peal. Hom­mi­ku­poo­li­kul ehi­ta­tak­se ja prog­ram­mee­ri­tak­se, pä­rast­lõu­nal toi­mu­vad võist­lu­sed.

„Võ­ru­maal käi­si­me teist kor­da, ka eel­mi­sel aas­tal läks meil vä­ga häs­ti ja nüüd õn­nes­tus sa­ma­del ala­del esi­koh­ti kaits­ta,“ üt­les Kar­ri Ur­ban.

Mäk­ke­tõu­su võist­lu­sel tu­leb ko­ha­peal val­mis­ta­tud-prog­ram­mee­ri­tud ro­bo­til sõi­ta vi­nee­rist kal­de­ga väl­ja­kul üles ning lü­ka­ta pi­ka­li tee kes­kel ole­vaid na­ga­sid. Väl­ja­ku kal­let muu­de­tak­se jär­jest jär­se­maks ning või­dab see, kel­le ro­bot jõuab ra­jal kõi­ge kõr­ge­ma­le. Jo­han­nes Nõm­per oli ai­nus, kel õn­nes­tus oma ro­bo­ti­ga kõi­ge jär­se­ma kal­de­ga ra­jal esi­me­sel kat­sel jõu­da võist­lus­ra­ja lõp­pu. Ka Le­go su­mos, kus oma ro­bo­ti­ga tu­leb vas­ta­se ro­bot võist­lus­väl­ja­kult väl­ja saa­da, tu­li ro­bo­tid ko­ha­peal kok­ku pan­na ja prog­ram­mee­ri­da.

Ju­hen­da­ja sõ­nul on Pi­ka­ve­re noor­mees­te edu ta­ga see, et nad on ro­boo­ti­ka­ga aas­taid te­ge­le­nud: „Need, kes võist­le­mas käi­vad, on robootikaringis ala­tes esi­me­sest klas­sist. See­tõt­tu os­ka­me nen­de­ga ju­ba pa­re­mi­ni ana­lüü­si­da, mil­li­ne on või­du­ro­bot ehk mil­li­sed kom­po­nen­did on min­gi võist­lu­se võit­mi­seks olu­li­sed. Aas­ta­te­ga on tek­ki­nud ko­ge­mu­sed, ka meie va­ne­mad võist­le­jad on nei­le oma tead­mi­si eda­si and­nud.“

Võ­ru­maa ro­boo­ti­ka­päe­val on osa­võt­jaid üle Ees­ti, iga­le ala­le pää­se­vad võist­le­ma ku­ni 20 võist­kon­da. Ro­boo­ti­ka­päev toi­mub ala­tes 2017. aas­tast, se­da kor­ral­dab MTÜ Nu­ti-Võ­lur. Li­saks võist­lus­te­le saab osa­le­da nu­ti­pe­sa­des ja töö­tu­ba­des.

„Püüa­me osa võt­ta kõi­gist suu­re­ma­test võist­lus­test, mi­da Ees­tis te­hak­se. Prae­gu ei ole­gi neid enam roh­kem, sü­gi­sel on Ro­bo­tex, ku­hu pää­se­mi­seks tu­leb lä­bi­da eel­võist­lu­sed, ja ke­va­del Võ­ru­maa ro­boo­ti­ka­päev. Lap­sed võist­lek­sid mee­lel­di pal­ju roh­kem, see on nen­de õp­pi­mi­se­le hea väl­jund,“ lau­sus Kar­ri Ur­ban.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. mail
Järgmine artikkelAru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond või­tis teist aastat järjest Ees­ti meist­ri­tiit­li