Aru­kü­la ja HC Keh­ra kä­si­pal­lu­rid võit­sid auhinnakohti

605
D2-klas­si pois­te Ees­ti ka­ri­ka või­tis Aru­kü­la SK: tagareas tree­ner TOI­VO JÄRV, KRIS­TO­FER TANN, MAR­TEN TEI­NO, SE­BAS­TIAN NÕL­VA, EGERT AND­RI PAVL­JUT­SOK, RIS­TO KÖST, UKU MA­DIS SÕ­NA­JALG, MAG­NUS KASK, JA­REK KARD­SEPP, tree­ne­rid RAU­NO KOP­LI ja AND­RUS RO­GEN­BAUM, esi­reas KAUR KER­SON, HAR­RI RAU­KAS, MAI­KEL MAG­NUS VÄL­JA, JO­HAN­NES KA­SE­MAA, TOO­MAS KAN­GUR, HA­ROLD-MANF­RED VIL­BERG, ATS KOR­JUS ja UKU KOR­JUS.

Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 10-11aas­ta­sed poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka teist aas­tat jär­jest.

Tree­ne­ri­te And­rus Ro­gen­bau­mi ja Toi­vo Jär­ve käe all har­ju­ta­nud Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 2010. ja 2011. aas­tal sün­di­nud poi­sid lä­bi­sid üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Keh­ra spor­di­hoo­nes pee­tud D2-klas­si ka­ri­ka­tur­nii­ri kao­tu­se­ta. Nen­de püüd­lu­si ei ohus­ta­nud üks­ki võist­kond.

Alag­ru­pi­tur­nii­ril vis­ka­sid Aru­kü­la SK poi­sid nel­jas män­gus kok­ku 116 vä­ra­vat. Kõi­ge väik­se­ma va­he, kol­me vä­ra­va­ga alis­ta­ti Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia esin­dus­võist­kond.

Pool­fi­naa­lis said Aru­kü­la poi­sid HC Keh­rast ja­gu 20:12 ja fi­naa­lis Val­ga KK Kä­va­list 20:15. Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks tun­nis­ta­ti Uku Kor­jus võit­ja­te võist­kon­nast. Ta oli va­li­tud pa­ri­maks kä­si­pal­lu­riks ka sep­temb­ris pee­tud D-klas­si ka­ri­ka­võist­lus­tel, kus kaa­sa te­gid ka 2009. aas­tal sün­di­nud poi­sid.

And­rus Ro­gen­baum rää­kis, et võist­kon­na põ­hi­koos­sei­su kuu­lu­nud va­ne­ma aas­ta­käi­gu poi­sid saa­vu­ta­sid pii­sa­va edu ja siis võis ta saa­ta kor­ra­ga väl­ja­ku­le noo­re­ma aas­ta­käi­gu kas­van­di­kud, et ka ne­mad saak­sid tun­da män­gu­rõõ­mu ja an­da pa­nu­se ühi­se või­du heaks.

Ro­gen­baum li­sas, et koos Toi­vo Jär­ve­ga töö­ta­des on nad üles kas­va­ta­nud suu­re hul­ga tub­li­sid spor­di­pois­se, kel­lest loo­de­tak­se nä­ha noor­tek­las­si lõ­puks sir­gu­mas häid kä­si­pal­lu­reid: „Ole­me ko­gu aeg ju­hen­da­nud 2009. ja 2010. aas­tal sün­di­nuid pois­se koos, see on kõi­ge tõ­hu­sam viis tööta­da. Siis har­ju­vad õpi­la­sed mõ­le­ma tree­ne­ri käe­kir­ja­ga ja me Toi­vo­ga saa­me nei­le ka kül­lal­da­selt tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, ük­si tree­ni­des oleks kind­las­ti ras­kem kõi­ki üht­vii­si häs­ti kant­sel­da­da.”

Ro­gen­baum oli pois­te hool­sa har­ju­ta­mi­se­ga ra­hul. Tal­vel, kui ühist­ree­nin­gud olid spor­di­hoo­nes ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te tõt­tu kee­la­tud, män­gi­ti õues jää­ho­kit ja lu­mes jalg­pal­li. Ke­va­del jät­ka­ti ühi­seid pal­lit­ree­nin­guid, su­vel har­ju­ta­ti Kää­ri­kul ja nüüd maits­ti koos ühi­se har­ju­ta­mi­se vil­ju.

Nei­du­de ta­sa­vä­gi­ne kon­ku­rents
Sep­temb­ris B-klas­sis ehk 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud nei­du­de seas Ees­ti ka­ri­ka võit­nud Aru­kü­la spor­dik­lu­bi/Mist­ra võist­kond osa­les peaae­gu sa­mas koos­sei­sus ka A-klas­si ka­ri­ka­tur­nii­ril, kus on lu­ba­tud kaa­sa te­ha kä­si­pal­lu­ri­tel, kes on sün­di­nud 2002. aas­tal ja hil­jem.
Aru­kü­la spor­dik­lu­bi neiud tun­nis­ta­sid pea­lin­nas pee­tud tur­nii­ril üks­nes Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­koo­li sel­get, 12:27 pa­re­must. Heit­lu­ses järg­mis­te pje­des­taa­li­koh­ta­de pä­rast alis­ta­sid And­rus Ro­gen­bau­mi hoo­lea­lu­sed HC Keh­ra 26:24.

Tei­ne koht oli Aru­kü­la SK/Mist­ra nei­du­del ju­ba käeu­la­tu­ses, kui nad juh­ti­sid tur­nii­ri eel­vii­ma­ses män­gus HC Ta­ba­sa­lu võist­kon­na vas­tu seits­me vä­ra­va­ga ja män­gi­da jäi 10 mi­nu­tit. Siis läks aga kon­ku­ren­ti­de vä­ra­va­suu na­gu nõiu­tult luk­ku.

Ro­gen­bau­mi sõ­nul tek­kis hoo­lea­lus­tel kar­tus või­du ees. HC Ta­ba­sa­lu sai mi­tu vä­ra­vat jär­jest ja kao­tus­seis vä­he­nes. Tree­ner võt­tis nõu­pi­da­mi­sa­ja ja püü­dis nei­du­sid ra­hus­ta­da, kuid hoo­gu läi­nud vas­ta­seid ei suu­de­tud enam pi­dur­da­da ja kao­ta­ti 20:21: „Meil oli na­tu­ke ebaõn­ne.”

Vii­ma­ses voo­rus alis­tas Aru­kü­la SK/Mist­ra Re­val-Sport/Kop­li 23:21. Kolm nais­kon­da ko­gu­sid võrd­selt kaks või­tu ja kaks kao­tust. Vä­ra­va­te va­he põh­jal reas­tu­ti: 2. HC Keh­ra, 3. Aru­kü­la SK/Mist­ra, 4. HC Ta­ba­sa­lu.

Ro­gen­bau­mi sõ­nul on maast-ma­da­last hool­salt har­ju­ta­nud 16-aas­ta­seid nei­du­sid tu­ge­vas­ti in­nus­ta­nud esin­dus­nais­kon­na loo­mi­ne. Aru­kü­la/Mist­ra on nais­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­si alus­ta­nud ka­he või­du­ga ja noo­re­ma põlv­kon­na män­gi­jad on saa­nud ka­ras­tust.

Ro­gen­baum: „Lõi­me nais­kon­na kaks aas­tat va­rem, kui alg­selt oli ka­vas. Tüd­ru­kud jät­ka­vad pä­rast Aru­kü­la põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mist eri pai­gus õp­pi­mist, kuid nad on kor­ral­da­nud häs­ti oma päe­va­ka­va ja jõua­vad tree­nin­gu­te­le ko­ha­le. Aru­kü­la/Mist­ra nais­kon­na peat­ree­ner Taa­vi Ti­bar oli abiks ka B-klas­si ka­ri­ka­võist­lus­tel.”

Vil­jan­dis pee­tud A-klas­si noor­mees­te ka­ri­ka­võist­lus­tel sai Aru­kü­la/HC Tal­la­se võist­kond nel­jan­da ko­ha, tree­ne­ri­tööd te­gi Toi­vo Järv.

Eelmine artikkelKui­das la­gu­ne­nud mõi­sa­dest said La­he­maa rah­vus­par­gi vi­siit­kaar­did
Järgmine artikkelAru­kü­la, Lok­sa, Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku pe­rears­ti­kes­ku­sed kut­su­vad vakt­si­nee­ri­ma