Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus on lõ­pu­sir­gel

220
Aruküla lasteaia majandusjuhataja HELVE TEINO ning vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonna juhataja AARE ETS lasteaia juurdeehituse ees.

Ehi­tus­tööd lõ­pe­vad lä­hi­nä­da­la­tel, kaks uut rüh­ma ava­tak­se au­gus­tis-sep­temb­ris.

Eel­mi­sel nä­da­lal esi­tas Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia ehi­ta­ja OÜ Tes­ron Ehi­tus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se las­teaia juur­dee­hi­tu­se ka­su­tu­se­le võt­mi­seks. Val­la­va­nem Raul Sie­mi sõ­nul koos­ta­ti pä­rast üle­vaa­tust vaeg­töö­de ni­me­ki­ri ning ka­su­tus­lu­ba väl­jas­ta­tak­se nä­da­la-paa­ri jook­sul, kui ehi­ta­ja on kõik üle­vaa­tu­se käi­gus kir­ja­ pan­dud puu­du­sed lik­vi­dee­ri­nud. Las­teaia tä­na­vu­ke­va­di­sed lõ­puak­tu­sed toi­mu­vad uhiuues saa­lis, kaks uut rüh­ma ava­tak­se järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­ses au­gus­tis-sep­temb­ris, kui rüh­mad on mööb­li­ga si­sus­ta­tud ning uued töö­ta­jad lei­tud.

Ko­gu las­teaed on nüüd ka­he­kord­ne
Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de ja juur­dee­hi­tu­se pro­jek­ti koos­tas kaks aas­tat ta­ga­si OÜ Wei­den­berg. Li­sa­ruu­mi saa­mi­seks pla­nee­ri­ti U-ku­ju­li­se las­teaia kesk­mi­se­le ühe­kord­se­le osa­le pea­le tei­ne kor­rus. Ehi­ta­da plaa­ni­ti sa­mu­ti 2020. aas­tal, kuid ko­roo­nak­rii­si tõt­tu vä­he­ne­sid val­laee­lar­ve tu­lud ning val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ne­ga­tiiv­se li­saee­lar­ve, las­teaia juur­de-e­hi­tu­seks ka­van­da­tud ra­ha võe­ti ee­lar­vest väl­ja. 2021. aas­ta eel­ar­ves oli in­ves­tee­ring las­teae­da taas sees. Ehi­tus al­gas mul­lu su­vel, kui val­la­va­lit­sus oli kor­ral­da­nud rii­gi­han­ke ning va­li­nud ehi­ta­jaks sood­sai­ma pak­ku­mi­se, li­gi 1,08 mil­jo­nit eu­rot, tei­nud OÜ Tes­ron Ehi­tus. Ehituse lõplik maksumus on 1 376 454 eurot.

Re­konst­ruee­ri­mis­töö­de käi­gus va­he­ta­ti kõi­ge­pealt väl­ja va­na küt­te­süs­teem ja vee­to­rus­tik, kõik rüh­ma­ruu­mid ja ka­bi­ne­tid said uued ra­diaa­to­rid. Las­teaia ühe­kord­sest tii­vast suur osa lam­mu­ta­ti, al­les jäid vaid sei­nad, laed ja põ­ran­dad. Esi­me­se­le kor­ru­se­le ehi­ta­ti pea­le tei­ne, na­gu on las­teaia ka­hel üle­jää­nud tii­val. Esi­me­se­le kor­ru­se­le jäid al­les di­rek­to­ri, ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja, te­ge­vus­te­ra­peu­di, õmb­le­ja, eri­pe­da­goo­gi ja ter­vis­hoiu­töö­ta­ja ka­bi­ne­tid, köök ja pe­su­la, kõi­gis teh­ti põh­ja­lik re­mont. Suu­rim muu­tus on, et se­ni­ne saal ehi­ta­ti üm­ber rüh­ma­ruu­mi­deks ku­ni 12 lap­se­le.

Juur­de ehi­ta­tud tei­se­le kor­ru­se­le vii­va tre­pi juur­de on pai­gal­da­tud in­va­tõs­tuk. Tei­sel kor­ru­sel on suur saal lii­ku­mis­tun­di­deks ja pi­du­de-ak­tus­te pi­da­mi­seks. 138ruut­meet­ri­se saa­li saab va­ja­du­sel vol­di­kuk­se abil ja­ga­da ka­heks eral­di ruu­miks. Saa­lis on akus­ti­li­ne ripp­la­gi, saa­li ühes osas moo­du­li­test koos­nev la­va, mi­da on või­ma­lik osa­deks lah­ti võt­ta. Laes on la­va­le suu­na­vad prožek­to­rid. Saa­list viib uks uu­de muu­si­ka­klassi. Sa­mal kor­ru­sel on ka uus avar õpe­ta­ja­te tu­ba ja lo­go­pee­di ka­bi­net. Se­ni­ne õpe­ta­ja­te tu­ba ja muu­si­kak­lass, mis asu­sid ühes ka­he­kord­ses tii­vas, on üm­be­r e­hi­ta­tud ku­ni 24ko­ha­li­se rüh­ma ruu­mi­deks.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets ütles, et las­teaia uu­te ja re­no­vee­ri­tud ruu­mi­de vär­vi­la­hen­du­se pak­kus si­sear­hi­tekt, juur­dee­hi­tu­se si­sear­hi­tek­tuur­ne ter­vik­la­hen­dus on tel­li­tud OÜlt Si­sear­hi­tekt Anu Toom. Si­se­ku­jun­da­ja va­lis ka val­gus­tid, ak­na­kat­ted, vai­bad.

Ruk­ki­lil­le ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Hel­ve Tei­no on vär­vi­va­li­ku­ga ra­hul: „On lil­lat ja hal­li­kaid too­ne. Mul­le meel­dib.“

Sa­mu­ti kii­tis ta las­teaia uue osa kol­la­se­le fas­saa­di­le kin­ni­ta­tud suu­ri täh­ti las­teaia ni­me­ga. Täh­te­des on val­gus­tid ning see­tõt­tu on las­teaia ni­mi pi­me­das häs­ti näh­tav. Ma­ja fas­saa­dil on ka lam­bid, mis pi­me­dal ajal val­gus­ta­vad õuea­la.

Las­teaia köö­gi si­sus­tab uue teh­ni­ka­ga AS Me­tos. Eral­di han­ked on teh­tud uu­te rüh­ma­de ja õpe­ta­ja­te toa köö­gi­nur­ka­de ning mööb­li ost­mi­seks. Möö­bel peaks las­teae­da jõud­ma au­gus­ti al­gu­seks.

Li­gi 30 uut sõi­me­koh­ta
Hel­ve Tei­no sõ­nul ko­li­tak­se tei­se kor­ru­se uu­tes­se rüh­ma­ruu­mi­des­se üks esi­me­sel kor­ru­sel asuv aia­rühm. Nen­de en­di­ses­se rüh­ma pai­gu­ta­tak­se 16 sõi­meea­list last.

Tei­ne uus rühm, mil­le män­gu- ja ma­ga­mis­toaks ehi­ta­ti las­teaia en­di­ne saal, oli ka­van­da­tud eri­va­ja­dus­te­ga las­te rüh­maks. Ka seal ava­tak­se esial­gu sõi­me­rühm. Val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, kui­gi eri­va­ja­dus­te­ga las­te rüh­ma on sa­mu­ti va­ja, ei saa üh­te rüh­ma pan­na kok­ku poo­le­teist- ja seits­meaas­tast last, na­gu prae­gu oleks juh­tu­nud.

„See­tõt­tu tu­leb sin­na vä­he­malt esial­gu sõi­me­rühm. Sel­le­ga kaob Aru­kü­la las­teaias jär­je­kord kor­raks ära – ko­ha saa­vad kõik lap­sed, kel­le­le va­ne­mad on sü­gi­sest las­teaia­koh­ta taot­le­nud,“ sõ­nas ta.

Pä­rast ka­he uue rüh­ma ava­mist on Aru­kü­la las­teaias 13 rüh­ma, neis kok­ku li­gi 240 last.

 

Eelmine artikkelKehra noorteansambli 2. koht
Järgmine artikkelHC Keh­ra pois­te­le tei­ne koht kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel