HC Keh­ra pois­te­le tei­ne koht kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel

45
Keh­ra võist­kond ees va­sa­kult tree­ner IND­REK LILL­SOO, STE­NER SI­REL, MART KRUU­SA­LU, NI­KO­LAI NA­ZA­RUK ja MAR­TIN KIK­KAS. Ta­ga va­sa­kult tree­ner JA­NAR MÄ­GI, AND­RE MAR­KUS JÜ­RIÖÖ, SIL­VAR SA­LU­MÄE, AL­VAR SOIK­KA, OS­KAR LUKS, MAT­TIAS PÄRL, MIH­KEL PARM, DE­NIS LEO­KE, KRIS­TO­FER LIE­DE­MANN ja MAK­SIM TAN­NER Mc­CAU­LEY. Fo­tod Sir­le Si­rel

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 13.-15. mail pee­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes noor­mees­te B va­nu­sek­las­si (2005 ja hil­jem sün­di­nud män­gi­jad) tei­ne ja üht­la­si vii­ma­ne etapp Ees­ti 2022 meist­ri­võist­lus­tel kä­si­pal­lis. Ka­he eta­pi jook­sul män­gi­sid ühek­sa mees­kon­da oma­va­hel lä­bi üks kord tur­nii­ri­süs­tee­mis. Vas­ta­valt põ­hi­tur­nii­ri koh­ta­de­le män­gi­ti A-fi­naal­tur­nii­ri gru­pis 1.-5. ko­ha män­gud ja B-fi­naal­tur­nii­ri gru­pis 6.-9. ko­ha män­gud.

Ees­ti meist­riks tu­li Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia (TKA) võist­kond. Tei­se ko­ha või­tis HC Keh­ra ning kol­mas koht kuu­lub Vil­jan­di KK/Vil­jan­di SK/Pär­nu võist­kon­na­le.

HC Keh­rat esin­da­sid De­nis Leo­ke, Mak­sim Tan­ner Mc­cau­ley, Mart Kruu­sa­lu, And­re Mar­kus Jü­riöö, Mar­tin Kik­kas, Mih­kel Parm, Os­kar Luks, Al­var Soik­ka, Sil­var Sa­lu­mäe, Kris­to­fer Lie­de­mann, Ste­ner Si­rel, Mat­tias Pärl ja Ni­ko­lai Na­za­ruk tree­ne­ri­te Ind­rek Lill­soo ja Ja­nar Mä­gi ju­hen­da­mi­sel.

Turniiri parim mängija ALVAR SOIKKA. Foto Sirle Sirel

Nii tur­nii­ri pa­ri­ma män­gi­ja kui pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi tii­tel tu­li HC Keh­ra mees­kon­da. Pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Al­var Soik­ka ning pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks De­nis Leo­ke.

Ka igast võist­kon­nast va­li­ti pa­rim män­gi­ja – HC Keh­ra pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Mih­kel Parm.

Tree­ner Ind­rek Lill­soo sõ­nul on Keh­ra B klas­si noor­mees­te võist­kond häs­ti komp­lek­tee­ri­tud ja mit­med män­gi­jad on lä­bi hooa­ja saa­nud män­gi­da esi­lii­gas. Al­var Soik­ka ja Mak­sim Tan­ner Mc­Cau­ley, kes taas­tub põl­veo­pe­rat­sioo­nist, kuu­lu­vad ka HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­na koos­sei­su.

Turniiri parim väravavaht DENIS LEOKE. Foto Sirle Sirel

„Oo­tu­sed olid kõr­ged ja sih­ti­si­me ik­ka meist­ri­ka­ri­kat! Fi­naal­tur­niir toi­mus ko­du­saa­lis Keh­ras ja meel­div oli tõ­de­da, et saa­li oli tul­nud roh­kelt fän­ne. Es­ma­kord­selt kä­si­pal­li aja­loos teh­ti noor­te võist­lus­test ka täies ma­hus li­ve üle­kan­ded. Sel­le eest tä­na­me Broad­cas­to­ry mees­kon­da ee­sot­sas And­rus Oles­ki­ga. Män­gud su­ju­sid vä­ga häs­ti ja läk­si­me kõi­ki­dest män­gu­dest lä­bi kind­la­te või­tu­de­ga ku­ni fi­naa­li­ni. Fi­naa­lis tu­li mei­le vas­tu tut­tav ja tu­gev TKA. Esi­me­ne poo­laeg su­jus vä­ga võrd­selt ja pau­si­le min­di vii­gi­sei­sult. Teist poo­lae­ga alus­ta­sid TKA noor­me­hed pa­re­mi­ni ja läk­sid paa­ri vä­ra­va­ga et­te, kui­gi suut­si­me veel vii­gi kät­te saa­da, läks lõpp Tal­lin­na pois­tel pa­re­mi­ni ja Ees­ti meist­ri­teks kroo­ni­ti TKA. HC Keh­ra noor­me­hed said see­kord hõ­be­da,” rää­kis Ind­rek Lill­soo, ning tõ­des, et võist­kon­nal on po­tent­siaa­li ja mit­me noor­me­he näol on HC Keh­ra esin­dus­mees­kond saa­mas lä­hi­tu­le­vi­kus head täien­dust.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus on lõ­pu­sir­gel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu las­te­koo­ri­le üle-ees­ti­li­se kon­kur­si peap­ree­mia