Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kut­sub osa­le­ma Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lu­sel

100
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kor­ral­dab 21. novembril ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas ema­de ja isa­de lau­lu­võist­lu­se, ku­hu oo­da­tak­se laul­ma Har­ju­maa igast oma­va­lit­su­sest üh­te ema ja üh­te isa.
Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­ju­hi Ga­ri­na Too­min­gase sõ­nul sai idee sel­lest, et 2005. aas­tal kor­ral­das Raa­si­ku val­la ema­de lau­lu­võist­lust ning hiljem koos Ju­han Trum­bi­ga ka­hel kor­ral ka val­la isa­de lau­lu­võist­lust.

„Mõt­le­sin, et kui ju­ba meie väi­ke­sest val­last tu­li ema­de lau­lu­võist­lu­se­le 12 ja isa­de võist­lu­se­le 10 osa­võt­jat, siis miks ei võiks te­ha ko­gu Har­ju­maa lau­lu­võist­lust,“ sõ­nas ta.

Kor­ral­da­ja sõ­nul on kõi­ge suu­rem töö ta­ga­si­hoi­di­ke ini­mes­te „ära rää­ki­mi­ne“: „Saat­sin rah­va­ma­ja­de kul­tuu­ri­te­gi­jai­le kir­ja, et ai­tak­sid oma val­last laul­vaid ema­sid-isa­sid lei­da. Raa­si­ku val­last on lu­ba­nud osa­le­da kol­me po­ja ema , et­te­võt­ja An­na Mii­lits ja 2006. aas­tal val­la esi­me­se isa­de lau­lu­võist­lu­se võit­nud Va­hur Par­ve, Jõe­läht­me val­last õpe­ta­ja ja ho­bi­laul­ja An­ne­li Raud­lam. Oo­tame hu­vi­li­si kõi­gist maa­kon­na lin­na­dest-val­da­dest. Kui kee­gi tun­neb soo­vi osa­le­da või teab ke­da­gi soo­vi­ta­da, and­ke oma rah­va­ma­ja­le või mul­le tea­da.“

Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et igal aas­tal toi­mub Har­ju­maa Lau­lu­laps, kus lap­sed ala­tes kõi­ge väik­se­ma­test esin­da­vad oma ko­du­val­da ja pea­vad jul­ge­ma suu­re pub­li­ku ees esi­ne­da: „Miks ei võiks nüüd täis­kas­va­nud võt­ta jul­gu­se kok­ku, pan­na end nen­de olu­kor­da ja ko­ge­da sa­ma, mi­da lau­lu­võist­lus­tel osa­le­vad lap­sed.“

Lau­lu­va­lik ema­de-isa­de võist­lu­sel on va­ba, olu­li­ne on eel­ne­valt saa­ta kor­ral­da­jai­le noo­did. Võist­le­jaid saa­dab pro­fes­sio­naal­se­te muu­si­ku­te an­sam­bel, mil­le pa­ni kok­ku Jan­no Trump: „Bänd koos­neb Ees­ti pa­ri­ma­test pil­li­mees­test. Õh­tu­juht on Peep Raun, žürii üks lii­ge on Reet Lin­na.“

Kui maa­kon­na 16 oma­va­lit­su­sest tu­leb võist­le­ma vä­he­malt 10 ema ja sa­ma pal­ju isa­sid, on kor­ral­da­ja ra­hul. Neid, kes laul­ma tul­la ei ta­ha, kut­sub ta pub­li­ku­na oma ko­du­kan­di laul­ja­te­le kaa­sa ela­ma.

Ema­de-isa­de lau­lu­võist­lust ra­has­tab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit 3000 eu­ro­ga, Raa­si­ku vald toe­tab 800 eu­ro­ga.