Aru­kü­la ja Aeg­vii­du nai­sed esi­ne­sid üle-ees­ti­li­sel võim­le­mis­peol „Kin­gi­tus“

339
Aru­kü­la ja Aeg­vii­du nais­võim­le­jad en­ne peo al­gust A. Le Coq Are­nal.

Pü­ha­päe­va, 4. juu­li õh­tul oli Tal­lin­nas Lil­le­kü­las A. Le Coq Are­na jalg­pal­li­väl­ja­kul Ees­ti­maa VI võim­le­mis­pi­du „Kin­gi­tus“, mil­lest ETV te­gi ot­seü­le­kan­de. Jalg­pal­li­väl­ja­kul esi­ne­sid ka Aru­kü­la kaks võim­le­mis­rüh­ma Tä­he­sä­ra 1 ja Tä­he­sä­ra 2 ning Aeg­vii­du nais­võim­le­jad. Aru­kü­la ale­vi­ku li­pu viis staa­dio­ni­le val­la­va­nem And­re Sepp.

Tä­na­vu­ne võim­le­mis­pi­du oli pü­hen­da­tud spor­di­selt­si Ka­lev 120. aas­ta­päe­va­le. Ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia tõt­tu oli pik­ka ae­ga kü­si­mär­gi all, kas võim­le­mis­pi­du on või­ma­lik pi­da­da, kuid rüh­mad jät­ka­sid har­ju­ta­mist loo­tu­ses, et pi­du toi­mub. Spor­di­selts Ka­lev sai võim­le­mis­peoks eri­loa vei­di roh­kem kui kuu ae­ga ta­ga­si, 27. mail.

Pea­kor­ral­da­ja Lem­be Laas üt­les ETV ot­seü­le­kan­des saa­te­juht Mar­gus Saa­re­le, et Ees­tis või­mel­dak­se ai­na roh­kem, nais­võim­le­mi­ne on saa­mas tuult tii­ba­des­se.

Ees­tis on pikk võim­le­mis­tra­dit­sioon, esi­me­ne tur­ni­mis­pi­du toi­mus 145 aas­tat ta­ga­si. Prae­gu on võim­le­jaid üle 30 000. Spor­di­selts Ka­lev on Ees­ti va­nim spor­di­selts.

Aeg­vii­du nais­võim­le­ja­te ju­hen­da­ja An­ni­ka Noor kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pi­du oli vä­ga vah­va: „To­re, et jät­ka­si­me har­ju­ta­mist ja ve­da­si­me lõ­pu­ni väl­ja, kui­gi va­he­peal oli kü­si­mus, kas tu­leb või ei tu­le, saab või ei saa pi­du pi­da­da. Vä­ga hea oli ka see, et pub­lik sai ko­ha­le tul­la.“

Ta rää­kis, et Co­vi­di-ohu tõt­tu te­gid Aeg­vii­du nais­võim­le­jad tree­nin­guid in­ter­ne­ti va­hen­du­sel vee­bis. Kui pii­ran­guid lee­ven­da­ti ja lu­ba­ti väl­jas kok­ku saa­da, tree­ni­ti spor­di­kes­ku­se õuel, mõni­kord lom­pi­de va­hel.

Aeg­vii­du võim­le­mis­rühm on te­gut­se­nud 7 aas­tat, osa­le­tud on sel­lest ajast ala­tes kõi­gil võim­le­mis­pi­du­del, ka siis, kui tä­his­ta­ti spor­di­selt­si Ka­lev 115. aas­ta­päe­va.

Aeg­vii­du rüh­mas esi­ne­sid pü­ha­päe­val võim­le­mis­peol Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, Lau­ra Pür­je­ma, Vii­vi­ka Je­go­rov, Mar­ge Käär, Re­naa­te Noor, Kad­riann Rand­mer, Tea Ani­mä­gi ja Tiia Oja­mets.

Aruküla Tähesära 1 rühma võimlejad osalesid ka eelmisel võimlemispeol, Tähesära 2 rühm osales esimest korda, mõ­le­mat rüh­ma ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas. Paar kuud ta­ga­si kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas, kui­das te­ma al­ga­tu­sel ha­ka­ti võim­le­mis­peoks tant­se õp­pi­ma. Et oleks liht­sam, pan­di õues Aru­kü­la kunst­mu­ru­väl­ja­ku­le tei­bi­ga tä­hi­sed sa­ma­moo­di, na­gu olid esi­ne­mis­pai­gas – see ai­tas lii­ku­mi­si pa­re­mi­ni sel­geks saa­da.

Ka te­ma tun­nus­tas, et pi­du oli imeilus ning sel­li­sel suu­rel jalg­pal­lis­taa­dio­nil oli eri­li­ne esi­ne­da.

Aru­kü­la Tä­he­sä­ra 1 võim­le­mis­rüh­mas on Kaire Kurg, Riina Einloo, Annika Teino, Ingrid Teino, Sandra Vaher, Triin Vilberg, Marge Salurand ja Bärbel Laasner ning Tähesära 2 rühmas Triin Kalberg, Airi Rätsep, Tiiu Vaher, Aino Suursaar, Helvi Üprus, Carolina Schultz, Marika Kundla ja Jurgita Hinno.

Tä­he­sä­ra esi­me­ne rühm esi­tas peol An­ne Ves­ki lau­lu „Elu on kink“ jär­gi Tea Kõr­si loo­dud ka­va, tei­ne rühm ja Aeg­vii­du nai­sed Lii­si Koik­so­ni lau­lu­le „Mõ­tisk­lus“ Eve­lin Mak­ko sea­tud ka­va. Kõik võim­le­mis­rüh­mad esi­ne­sid ka ühis­ka­vas „Me­re­puu­du­tus“, mil­le au­tor on peo pea­la­vas­ta­ja Kai Es­na.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni- s­pet­sia­list lah­kub ame­tist
Järgmine artikkelHara re­ga­til osa­les ar­vu­kalt noo­ri pur­je­ta­jaid