Aru­kü­la, Aeg­vii­du ja Vi­ha­soo kool on dis­tant­sõp­pel

317
Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja AGE IMA­LA õpe­tab oma 4. klas­si aju­ti­selt tüh­jas klas­si­ruu­mis Zoo­mi va­hen­du­sel. Fo­to Ma­ri Möls

Ida-Har­ju kolm koo­li on jää­nud käe­so­le­va nä­da­la lõ­pu­ni dis­tant­sõp­pe­le, sest Co­vid-19 kiir­tes­ti­mi­se­ga on neis tu­vas­ta­tud na­ka­tu­nuid, kel­le­ga lä­hi­kon­takt­seid on pal­ju. Mit­mes koo­lis on iso­lat­sioo­nis osa klas­se.

Kõi­ge va­rem jäi dis­tant­sõp­pe­le Aru­kü­la põ­hi­kool. Seal oli õpi­las­te kiir­tes­ti­mi­se esi­me­sel päe­val, 1. no­vemb­ril 7 õpi­la­se test po­si­tiiv­ne. Ku­na kõik need lap­sed on eri klas­si­dest, saa­de­ti lä­hi­kon­takt­se­te­na ko­ju koo­li 21 klas­sist 7. Hil­jem sel­gus, et ka kõi­gi kiir­tes­ti­le po­si­tiiv­se vas­tu­se saa­nud las­te PCR test oli po­si­tiiv­ne. Kui kol­ma­päe­val said po­si­tiiv­se tes­ti­vas­tu­se veel kaks õpi­last ja kolm õpe­ta­jat, soo­vi­tas ter­vi­sea­met saa­ta ko­gu koo­li dis­tant­sõp­pe­le.
„Esi­me­se tun­ni ajal te­gi­me tes­te, see­jä­rel võt­tis koo­liarst ühen­dust ter­vi­sea­me­ti ja val­la­va­lit­su­se­ga, ter­vi­sea­met soo­vi­tas suu­re­ma kol­de tek­ki­mi­se en­ne­ta­mi­seks koo­li aju­ti­selt sul­ge­da,“ rää­kis koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Kon­tak­ti­de vä­hen­da­mi­seks ot­sus­ta­ti aju­ti­selt ära jät­ta las­te spor­dit­ree­nin­gud ning pau­si­le pan­na koo­li hu­vi­rin­gid, dis­tant­sõp­pe­le jäi ka hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind, kus käi­vad pea­mi­selt Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed.

Klas­si­ju­ha­ta­ja­te kau­du on kool saa­nud jooks­valt in­fot, et Co­vid-po­si­tiiv­seid õpi­la­si on veel­gi li­san­du­nud: „Õn­neks on kõik lap­sed ter­ved, hai­gus­sümp­to­meid neil ei ole. Loo­da­me, et saa­vad järg­mi­sel nä­da­lal koo­li. Tä­na aru­ta­ti, et võik­si­me kiir­tes­tid ko­du­des­se saa­ta, et es­mas­päe­val tu­lek­sid koo­li vaid tes­ti­tud ter­ved.“

Dis­tant­sõp­pe ajal käi­vad osa õpe­ta­jaid vee­bi­tun­de and­mas, osa töö­tab ko­dus.

Koo­li ko­kad pa­nid es­mas­päe­vaks toi­du­pak­ki­de jaoks val­mis 8 päe­va toi­duai­ned, mil­lel käi­sid lap­sed või nende va­ne­mad jä­rel. Sel kor­ral ei komp­lek­tee­ri­tud ki­le­kot­ti­des­se val­mis pak­ke, vaid söök­la lau­da­del olid 11 kas­ti eri toi­duai­ne­te­ga ning pa­ki saa­jad käi­sid oma ko­ti­ga ja võt­sid kas­ti­dest vaid neid as­ju, mi­da soo­vi­sid.

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis olid eel­mi­sel nä­da­lal teh­tud kiir­tes­tid ne­ga­tiiv­sed. Alanud nädala es­mas­päe­val and­sid ne­li õpi­last po­si­tiiv­se tes­ti, mis­tõt­tu saa­de­ti kaks klas­si iso­lat­sioo­ni. Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et lap­sed saa­vad taas koo­li min­na, kui on käi­nud te­ge­mas PCR tes­ti ning sel­le vas­tus on ne­ga­tiiv­ne. Vakt­si­nee­ri­tud õpi­la­sed või­vad koo­lis eda­si käia.

Eel­mi­se nä­da­la nel­ja­päe­vast on dis­tant­sõp­pel Aeg­vii­du kool. Esi­me­sel tes­ti­mi­sel möö­du­nud es­mas­päe­val osu­tus po­si­tiiv­seks ühe õpi­la­se kiir­test, tei­si­päe­val hai­ges­tus üks õpe­ta­ja.

„Ole­me väi­ke kool, meil on kit­sad ko­ri­do­rid, lap­sed pi­de­valt ni­na­pi­di koos. Ku­na lä­hi­kon­takt­seid on see­tõt­tu vä­ga pal­ju, soo­vi­tas ter­vi­sea­met kon­tak­ti­de väl­ti­mi­seks jää­da ko­ju. Ka kõik õpe­ta­jad on lä­hi­kon­takt­sed, puu­tu­si­me na­ka­tu­nud õpe­ta­ja­ga kok­ku,“ üt­les di­rek­tor Tii­na Stein­berg.

Ka Aeg­vii­du kool jäi dis­tant­s-õp­pe­le esial­gu käe­so­le­va nä­da­la lõ­pu­ni, kui­gi di­rek­tor ei vä­lis­ta, et see võib nä­da­la võr­ra pi­ke­ne­da: „Ju­ba on mi­tu õpi­last veel and­nud po­si­tiiv­se PCR-tes­ti, mul­le on tul­nud ter­vi­se­ame­tist sel­le koh­ta kolm tea­vi­tust, aga neid on roh­kem­gi.“

Es­mas­päe­val jao­ta­ti Aeg­vii­du koo­li las­te­le ühe nä­da­la toi­du­pakk. Sin­na li­sa­ti kõi­gi­le ka Co­vi­di-19 kiir­test: „Kui saa­me taas koo­li ava­da, võik­sid lap­sed en­ne koo­li tu­le­mist te­ha ko­dus tes­ti. Usun, et saa­vad sel­le­ga ise­seis­valt hak­ka­ma, ole­me se­da koo­lis ju­ba kaks kor­da koos tei­nud. Ehk on ko­dus nõus lap­si tes­ti­ma ka need va­ne­mad, kes koo­lis se­da te­ha ei lu­ba­nud.“

Ani­ja val­la tei­ses põ­hi­koo­lis Ala­ve­res jät­kub kon­tak­tõ­pe, kuid sel nä­da­lal on üks klass siis­ki dis­tant­sõp­pel.

„Klas­sis on üks pe­re­si­se­selt na­ka­tu­nu, sel­le tõt­tu on klass iso­lat­sioo­nis. Ka Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses vii­bi­nud lap­sed on mää­ra­tud ka­ran­tii­ni. Kui­gi kool on ava­tud, on igas klas­sis lä­hi­kon­takt­seid, kes on ko­ju jää­nud või va­ne­ma­te al­ga­tu­sel ko­ju jäe­tud,“ sõ­nas di­rek­tor Ren­na Rei­si.

Ka Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool jäi es­mas­päe­vast ala­tes nä­da­laks ajaks paa­ri töö­ta­ja ko­roo­nas­se na­ka­tu­mi­se tõt­tu kau­g-õp­pe­le.

Kol­ga koo­lis olid käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val kõi­gi õpi­las­te ja töö­ta­ja­te tes­ti­tu­le­mus ne­ga­tiiv­ne. Eel­mi­sel es­mas­päe­val said po­si­tiiv­se tu­le­mu­se viis õpi­last, kel­lest ühe PCR test oli siis­ki ne­ga­tiiv­ne. Nä­da­la kes­kel kiir­tes­ti jär­gi ko­roo­na­po­si­tiiv­seks osu­tu­nud õpi­la­se PCR test oli sa­mu­ti ne­ga­tiiv­ne. Koo­li kol­me klas­si õpi­la­sed pi­did ko­gu eel­mi­se nä­da­la ole­ma iso­lat­sioo­nis.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ei lei­tud ala­nud nä­da­la es­mas­päe­val sa­mu­ti Co­vi­di kiir­tes­ti­de­ga üh­te­gi na­ka­tu­nut. Nä­dal va­rem said po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se viis õpi­last ning kol­ma­päe­val ja reedel veel üks. Iso­lat­sioo­nis pi­did möö­du­nud nä­da­lal ole­ma viie klas­si õpi­la­sed. Sep­temb­ris-ok­toob­ris oli Kuu­sa­lu koo­lis na­ka­tu­mi­si pal­ju roh­kem, poo­le­tei­se kuu jook­sul hai­ges­tu­sid ko­roo­nas­se ligi 30 töö­ta­jat.

Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik rää­kis, et Kuu­sa­lu koo­lis on aru­tlu­se all ol­nud ja te­hak­se et­te­val­mis­tu­si hüb­rii­dõp­peks: „Prae­gu on na­ka­tu­mi­si vä­he, aga ta­ha­me igaks ju­huks ol­la val­mis, kui veel pea­vad klas­sid jää­ma iso­lat­sioo­ni. Hüb­rii­dõ­pe tä­hen­dab, et õpi­las­tel on iso­lat­sioo­ni ajal või­ma­lik õp­pe­töös osa­le­da pas­siiv­selt – neil on või­ma­lus jäl­gi­da või jä­re­le vaa­da­ta klas­sis toi­mu­nud õp­pe­tööd.“

Seo­ses algk­las­si­ma­ja ehi­tu­se­ga kes­tab Kuu­sa­lu koo­lis ku­ni jõu­lu­va­hea­ja­ni ka osa­li­ne e-õpe – põ­hi- ja güm­naa­siu­mio­sa õpi­la­sed on vas­ta­valt graa­fi­ku­le igas kuus ühe nä­da­la dis­tant­sõp­pel.

Lok­sa güm­naa­siu­mis on Covidi tõttu isolatsioonis üksikud õpilased. Loksa reovee-
uuring näitab nakatumise kasvu, koolis valmistutakse võimalikuks hübriidõppeks.

Eelmine artikkelAruküla jääväljak sai külmaseadme
Järgmine artikkelPika­ve­re õpi­la­ne AR­TUR VEI­GEL või­tis Ro­bo­te­xil 3. ko­ha