Pika­ve­re õpi­la­ne AR­TUR VEI­GEL või­tis Ro­bo­te­xil 3. ko­ha

100
Rah­vus­va­he­li­ses kon­ku­rent­sis 3. ko­ha saa­vu­ta­nud AR­TUR VEI­GEL koos oma men­to­ri MAT­TIAS VIIR­MA­GA, kes osa­les sa­mu­ti Le­go su­mo võist­lu­sel.

Sa­ku Suur­hal­lis 5.-7. no­vemb­ri­ni toi­mu­nud maail­ma suu­ri­mal ro­boo­ti­ka­võist­lu­sel saa­vu­tas Le­go su­mo võist­lu­sel 3. ko­ha Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi lii­ge, Aru­kü­la põ­hi­koo­lis õp­piv Ar­tur Vei­gel.

Le­go su­mo võist­lu­sel on rin­gis kor­ra­ga kaks ro­bo­tit ning võist­le­jal tu­leb oma ro­bo­ti­ga vas­ta­se ro­bot rin­gist väl­ja tõu­ga­ta. Ro­bo­te­xil võis­tel­dak­se ka­hes va­nu­seg­ru­pis: al­la 14 aas­ta­sed ning 14 ja va­ne­mad, ülem­pii­ri ei ole. Esi­me­sel päe­val olid võist­lus­tu­les noo­re­mad, võist­le­jad loo­si­ti 6 alag­rup­pi, igas 5-8 võist­le­jat. Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi esin­das ain­sa­na Ar­tur Vei­gel, kes oma alag­ru­pi võit­ja­na pää­ses fi­naal­võist­lu­se­le 12 pa­re­ma hul­ka. Fi­naa­lis oli ka­he kao­tu­se süs­teem ehk võist­le­ja, kes oli saa­nud kaks kao­tust, lan­ges väl­ja. Raa­si­ku val­la noor­me­hel jäi alis­ta­ma­ta vaid kaks vas­tast.

„Nii hea tu­le­mus ül­la­tas. Ro­bo­tex on rah­vus­va­he­li­ne võist­lus, ta­se on vä­ga tu­gev ja kon­ku­rents ti­he. Ole­me seal ka va­rem häid koh­ti saa­nud, kuid Le­go su­mos on 3. koht meie lä­bi ae­ga­de pa­rim tu­le­mus,“ lau­sus Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban.

Ta li­sas, et et­te­val­mis­tu­saeg jäi na­piks, sest Ar­tur Vei­ge­li klass Aru­kü­la koo­lis pi­di jää­ma iso­lat­sioo­ni: „Ka Ar­tu­ri osa­le­mi­ne Ro­bo­te­xil oli vii­ma­se het­ke­ni kü­si­mär­gi all. Õn­neks sai sel­geks, et tal ei ol­nud ot­sest kok­ku­puu­det na­ka­tu­nu­ga, ta te­gi ko­ha­peal tes­ti ja pää­ses võist­le­ma.“

Kar­ri Ur­ba­ni hin­nan­gul oli Ro­bo­te­xil ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu Ees­tist sel aas­tal vä­hem osa­le­jaid, see­vas­tu vä­lis­võist­le­jaid oli te­ma hin­nan­gul vä­ga pal­ju, kõi­ge ar­vu­ka­malt Küp­ro­selt.

Pü­ha­päe­val, mil Le­go su­mos võist­le­sid vä­he­malt 14aas­ta­sed, esin­da­sid Pi­ka­ve­ret kolm võist­kon­da. Kõi­ge pa­re­mi­ni läks Pjotr Pit­šu­gi­ni ja Jag­nar Moo­ri mees­kon­nal, kes pää­se­sid sa­mu­ti fi­naa­li 12 pa­re­ma hul­ka: „Va­ne­mas va­nu­sek­las­sis oli kon­ku­rents veel ti­he­dam. Ala-g­rup­pe oli kuus, aga igas ku­ni 10 võist­kon­da. Meie pois­te lõp­li­kku koh­ta veel ei tea, aga nad said fi­naa­lis ühe või­du ja see­jä­rel kaks kao­tust.“

Tei­ne kao­tus loe­ti esial­gu Pi­ka­ve­re noor­mees­te või­duks. Reeg­lid näe­vad et­te, kui kumb­ki ro­bot ei suu­da vas­tast kol­me mi­nu­ti jook­sul rin­gist väl­ja tõr­ju­da, ot­sus­tab laua­koh­tu­nik võit­ja sel­le jär­gi, kumb ro­bot oli do­mi­nee­ri­vam. Ku­na Küp­ro­se esin­da­jad vaid­lus­ta­sid ot­su­se, vaa­tas võist­lu­se üle pea­koh­tu­nik ja muu­tis ot­sust ning Pjotr Pit­šu­gin ja Jag­nar Moor lan­ge­sid võist­lu­sest väl­ja.

Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gist võist­le­sid veel Mat­tias Viir­ma, kes sat­tus vä­ga tu­ge­vas­se ala-g­rup­pi ning jäi seal na­pilt ka­he pa­re­ma hul­gast väl­ja, ning En­ri­co Leo Bryan ja Ar­go Al­lik.
Ar­tur Vei­ge­li 3. koht ta­gas Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi­le ühe ta­su­ta pääs­me järg­mi­se aas­ta võist­lu­se­le.