Aru­kü­las tõu­seb soo­ja­hind

1484

Juu­lis keh­tes­tas kon­ku­rent­sia­met Aru­kü­la kaug­küt­te­võr­gus soo­ju­se­ner­gia uueks piir­hin­naks 74,04 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga on see 88,85 eu­rot/MWh.

SW Ener­gia Har­ju­maa piir­kon­na­ju­hi Ala­ri Tõ­nis­soo sõ­nul tõu­seb toa­soo­ja hind kü­tu­se kal­li­ne­mi­se tõt­tu Aru­kü­las ala­tes 1. ok­toob­rist, kuid jääb keh­tes­ta­tud piir­hin­nast ma­da­la­maks. Uuest küt­te­pe­rioo­dist mak­sab kü­te Aru­kü­la ela­ni­ke­le 69,50 eu­rot, käi­be­mak­su­ga 83,40 eu­rot/MWh. Se­ni mak­sis toa­soe Aru­kü­las 69,57 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 78,68 eu­rot/MWh.

„Hin­da mõ­ju­ta­vad nii soo­ja­toot­mi­seks teh­tud in­ves­tee­rin­gud, pü­si­ku­lud kui ku­lu­tu­sed kü­tu­se­le. Prae­gu­se hin­na­tõu­su ai­nu­ke põh­jus on see, et eel­mi­se aas­ta­ga võr­rel­des on õli hind tõus­nud um­bes 34 prot­sen­ti,“ lau­sus Ala­ri Tõ­nis­soo.

Ta li­sas, et kesk­mi­se kol­me­toa­li­se kor­te­ri jaoks tä­hen­dab uus hind um­bes 4,2 eu­ro suu­rust hin­na­tõu­su kuus.

Õli­ga köe­tak­se Aru­kü­las se­ni, ku­ni val­mib uus kat­la­ma­ja. Au­gus­tis alus­tas SW Ener­gia Aru­kü­las bio­kü­tu­sel töö­ta­va kat­la­ma­ja ehi­ta­mist: „Ko­gu va­na kat­la­ma­ja­hoo­net me ära ei lam­mu­ta, vaid ga­raaži­osa. Piir­kon­da kül­ma ei jä­ta, prae­gu­ne kat­la­ma­ja jääb al­les se­ni, ku­ni saa­me uue käi­ma pan­na. Loo­da­me sel­le käi­vi­ta­da jaa­nua­ris. Põ­lev­ki­viõ­li­ka­tel, mil­le­ga se­ni kü­ta­me, jääb pä­rast hak­ke­pui­du­kat­la val­mi­mist re­serv­kat­laks, mi­da ka­su­ta­me edas­pi­di vaid äär­mis­te kül­ma­de­ga või hak­ke­pui­du­kat­la re­mon­di ajal.“

Ku­na hak­ke­pui­du­ka­tel ka­su­tab soo­ja­toot­mi­seks sood­sa­mat kü­tust kui õli­ka­tel, peaks sel­le val­mi­mi­se­ga soo­ju­se­ner­gia hind Aru­kü­las Ala­ti Tõ­nis­soo hin­nan­gul lan­ge­ma.

„Soo­ja­hin­na­le li­san­dub kind­las­ti in­ves­tee­rin­gu osa, kuid kõik sel­gub täp­se­malt pä­rast uue kat­la­ma­ja töö­le hak­ka­mist, siis saa­me hin­da vas­ta­valt kor­ri­gee­ri­da,“ lau­sus ta.

Ka Raa­si­ku­le, kus prae­gu müüb soo­ju­se­ner­giat AS Mist­ra-Au­tex, ehi­tab SW Ener­gia uut kat­la­ma­ja. Ala­ri Tõ­nis­soo üt­les, et SW Ener­gia hak­kab seal toa­soo­ja pak­ku­ma siis, kui uues kat­la­ma­jas saa­dak­se töö­le õli­ka­tel.

„Uu­de kat­la­maj­ja pa­ne­me kaks ka­telt – hak­ke­pui­dul põ­hi­kat­la ja re­ser­vi­na õli­kat­la. Alus­ta­me küt­mist õli­kat­la­ga, mi­da on olu­li­selt liht­sam ja kii­rem sea­da star­di­val­mis. Kui saa­me ka hak­ke­kat­la töö­le, hak­ka­me ko­he sel­le­ga küt­ma,“ sel­gi­tas ta.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu lii­ge RAN­NO POOL ju­hib EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red lõ­pe­ta­sid maan­tee­hooa­ja või­du­kalt