Aru­kü­la ÜVK ehi­tus al­gab det­semb­ris

593

Eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­ta­da ehi­tus­loa Aru­kü­la ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ja -vee­vär­gi re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi töö­deks. Esi­me­ses eta­pis ra­ja­tak­se ÜVK Tal­ve ja Lin­nu tee, Põl­lu, Su­vi­la, Pär­na­mäe, Too­min­ga, Vai­nu, Sü­gi­se, Kir­si Ke­va­de Lil­le, Le­pa, Jaa­ma ja Har­ju tä­na­va piir­kon­nas.

Ehi­tu­se pea­töö­võt­ja, YIU Inf­ra Ees­ti ASi pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk sel­gi­tas, et töö­de­ga alus­ta­mi­ne on vii­bi­nud, ku­na pro­jek­tee­ri­mi­ne võt­tis ar­va­tust kauem ae­ga.

„Kuid üri­ta­me veel en­ne jõu­le to­ru­töö­de­ga alus­ta­da,“ üt­les ta.

Prae­gu va­li­tak­se all­töö­võt­jaid, see­jä­rel aru­ta­tak­se nen­de­ga lä­bi, kust ÜVK ra­ja­mist alus­ta­tak­se: „Ilm­selt hak­ka­me mit­me bri­gaa­di­ga ja mit­mes ko­has kor­ra­ga, tõe­näo­li­selt suu­re­ma­telt tee­delt – Su­vi­la, Har­ju, Tal­ve teelt. Eda­si lii­gu­me väik­se­ma­te­le ha­ru­tä­na­va­te­le.“

Ar­mis Henk kin­ni­tas, et plaan on töö­ta­da ka jaa­nua­ris-veeb­rua­ris, kui ilm vä­he­gi lu­bab. Ta kin­ni­tas, et väi­ke külm ei ta­kis­ta – to­ru­töid saab te­ha ku­ni 15kraa­di­se kül­ma­ga, sel­lest ma­da­la­ma tem­pe­ra­tuu­ri­ga muu­tu­vad to­rud hap­raks ja nen­de pai­gal­da­mi­ne on ta­kis­ta­tud. Maa­pin­na kül­mu­mi­ne ehi­ta­jaid ei hei­du­ta: „Ku­na Aru­kü­las tu­leb um­bes 1,3 meet­ri sü­ga­vu­selt pae­pin­nas vas­tu, peab na­gu­nii kae­van­da­ma hüd­ro­va­sa­ra­ga.“
Ta ole­tas, et esi­me­se eta­pi tööd kes­ta­vad ke­va­de­ni.