Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu ka­van­dab te­ge­vu­si igas va­nu­ses ini­mes­te­le

869
Veeb­rua­rist Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus töö­tav KA­TI KA­RU tun­nis­tab, et tal en­dal on lu­ge­mi­seks jää­nud vä­hem ae­ga kui va­rem.

„Raa­ma­tu­ko­gu peaks ole­ma ava­tud koht, kus igaüks tun­neb end häs­ti,“ ar­vab Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja KA­TI KA­RU.

Kui Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu kauaaeg­ne di­rek­tor Eda Nee­me mul­lu sü­gi­sel ame­ti ma­ha pa­ni, ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ta raa­ma­tu­ko­gud ühi­se juh­ti­mi­se al­la. Val­la­raa­ma­tu­ko­gu asub Raa­si­kul ning Aru­kü­las on üks sel­le kol­mest ha­ru­ko­gust. Veeb­rua­rist töö­tab Aru­kü­las täis­ko­ha­ga raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­ Ka­ti Ka­ru, väik­se­ma koor­mu­se­ga li­saks se­ni­ne raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Kül­li­ki Kal­da. Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud es­mas­päe­vast lau­päe­va­ni, vä­he­malt kol­mel päe­val nä­da­las on mõ­le­mad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad kor­ra­ga tööl.

Küm­me aas­tat Aru­kü­las ela­nud Ka­ti Ka­ru te­gi raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks ha­ka­tes kan­na­pöör­de – ta on õp­pi­nud ma­jan­dust ning töö­tas aas­ta­küm­neid pan­gas.

„Aga üks­kõik, ku­hu ma läk­sin või ko­li­sin, siis ta­va­li­selt ot­si­sin ühe esi­me­se as­ja­na ik­ka üles raa­ma­tu­ko­gu,“ sõ­nab ta.

Nii oli ka Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu tal­le ju­ba en­ne sin­na töö­le kan­di­dee­ri­mist vä­ga tut­tav, sest oli aas­taid se­da lu­ge­ja­na kü­las­ta­nud: „Paar aas­tat ta­ga­si hak­kas tun­du­ma, et raa­ma­tu­ko­gu on koht, kus võik­sin töö­ta­da. Ei taht­nud enam ko­dust kau­ge­le sõi­ta ning soo­vi­sin te­ha mi­da­gi sü­da­me­lä­he­dast. Proo­vi­sin Jü­ri raa­ma­tu­kok­ku töö­le saa­da, aga mul po­le eri­ha­ri­dust. Kui Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu kuu­lu­tust nä­gin, tead­sin, et pean kan­di­dee­ri­ma.“

Kaks ja pool kuud pä­rast töö­ko­ha­va­he­tust kin­ni­tab Ka­ti Ka­ru, et po­le oma ot­sust ka­het­se­nud – pea­le raa­ma­tu­te lae­nu­ta­mi­se pa­kub uus töö veel pal­ju või­ma­lu­si oma ko­gu­kon­na heaks te­gut­se­da.

Raa­ma­tu­te tel­li­mi­ne en­di­selt ko­gu ot­sus­ta­da
Kui­gi val­la kesk­ne raa­ma­tu­ko­gu on Raa­si­kul, on ha­ru­raa­ma­tu­ko­gul raa­ma­tu­te tel­li­mi­sel en­di­selt va­bad käed ning oma ee­lar­ve. Raa­ma­tuid tel­li­tak­se ena­mas­ti Har­ju kesk­raa­ma­tu­ko­gu kau­du, osa ka ot­se poo­di­dest.

„Uu­si raa­ma­tuid saa­me kesk­mi­selt üle ka­he nä­da­la. Ühest kül­jest püüan tel­li­da ai­me­kir­jan­dust, mis tun­dub põ­nev. Aga ku­na pal­ju loe­tak­se lõõ­gas­tu­seks, tu­leb pä­ris pal­ju tel­li­da ka aja­vii­te­kir­jan­dust,“ üt­leb Ka­ti Ka­ru.

Ta rää­gib, et kui mee­dias il­mu­vad äs­jail­mu­nud raa­ma­tu­te tut­vus­tu­sed, tul­lak­se mõ­ni­kord ju­ba järg­mi­sel päe­val ko­gust uu­si raa­ma­tuid kü­si­ma: „See­tõt­tu tu­leb meil kii­res­ti rea­gee­ri­da.“

Pä­ris kõi­ke, mis il­mub, raa­ma­tu­kok­ku enam ost­ma ei pea, ku­na raa­ma­tuid on või­ma­lik oma lu­ge­ja­te soo­vil tel­li­da teis­test ümb­rus­kon­na ko­gu­dest, sa­mu­ti saa­vad ini­me­sed in­ter­ne­ti­kesk­kon­nast lu­ge­ja.ee vaa­da­ta, kas ja mil­li­ses piir­kon­na raa­ma­tu­ko­gus on soo­vi­tu ole­mas: „Mei­le käiak­se ka näi­teks La­ge­dilt või Kos­ti­ve­rest. Kui ini­me­sel on siia­kan­ti as­ja, tul­lak­se ka raa­ma­tu­kok­ku võt­ma raa­ma­tut, mi­da oma lä­hi­mas ko­gus ei ole.“

Ka­ti Ka­ru tõ­deb, et kui­gi Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu ruu­mid on kor­ra­li­kult re­mon­di­tud ja sin­na püü­tud kõik pai­gu­ta­da või­ma­li­kult ots­tar­be­kalt, po­le need siis­ki raa­ma­tu­ko­guks ehi­ta­tud ning raa­ma­tu­te hoid­laks on vaid üks pi­si­ke tu­ba. See tä­hen­dab, et kaks kor­da kuus raa­ma­tu­kok­ku li­san­du­va­te uu­te raa­ma­tu­te ma­hu­ta­mi­seks tu­leb osa­dest va­na­dest raa­ma­tu­test loo­bu­da: „Kui raa­mat on seis­ma jää­nud, se­da ei loe­ta ning Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus on see ole­mas, kan­na­me oma raa­ma­tu­ko­gust ma­ha.“

Kor­ra­li­ke ma­ha­kan­tud raa­ma­tu­te jaoks on Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu sis­se­pää­su juu­res riiul – sealt või­vad soo­vi­jad en­da­le raa­ma­tuid võt­ta. Ka ko­gu kü­las­ta­jad saa­vad sin­na tuua raa­ma­tuid, mi­da enam ko­dus hoi­da ei soo­vi.

„See on iga­päe­va­ne raa­ma­tu­va­he­ta­mi­se või­ma­lus. Sa­ge­li võe­tak­se sealt va­ne­maid lem­mi­kuid – raa­ma­tuid, mis meel­di­vad, aga en­dal ko­dus po­le. Aeg-ajalt vaa­ta­me riiu­li üle, et raa­ma­tud ei jääks sin­na lii­ga kauaks seis­ma,“ rää­gib Ka­ti Ka­ru.

Väi­ke­las­test pen­sio­nä­ri­de­ni
Ku­na eel­mis­tel aas­ta­tel on Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu saa­nud kor­ra­li­ku re­mon­di, tu­leks Ka­ti Ka­ru mee­lest ha­ka­ta nüüd uuen­da­ma si­sus­tust, mu­ret­se­da vit­riin­kap­pe näi­tus­te ja väl­ja­pa­ne­ku­te jaoks: „Kui raa­mat on riiu­lis nii, et ai­nult külg pais­tab, siis se­da sa­ge­li ei mär­ga­ta­gi. Te­gin Len­nart Me­ri sün­niaas­ta­päe­va pu­hul te­ma raa­ma­tu­test väi­ke­se väl­ja­pa­ne­ku. Ini­me­sed olid ül­la­tu­nud, pal­ju­sid te­ma kir­ju­ta­tud raa­ma­tuid ei tea­tud­ki.“

Et tuua raa­ma­tu­kok­ku uu­si ini­me­si, on Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus tä­na­vu kor­ral­da­tud selleks üri­tu­si. On toi­mu­nud esi­me­sed väi­ke­las­te lu­ge­mis­tun­nid – ko­du­sed emad koos las­te­ga on tul­nud raa­ma­tu­kok­ku, kus Ka­ti Ka­ru on nei­le näi­da­nud raa­ma­tuid ja et­te lu­ge­nud. Suu­re­ma­te­le, Aru­kü­la wal­dorf­koo­li õpi­las­te­le, kor­ral­das ta koo­li­va­hea­jal ot­si­mis­män­gu.

Täis­kas­va­nui­le on Ka­ti Ka­ru el­lu kut­su­nud nii­ni­me­ta­tud kel­la­viie­tee tee­maõh­tud. Esi­me­se koh­tu­mi­se tee­ma oli tai­me­seem­ne­te va­he­tus. Osa­le­jaid oli vä­he, aga uued as­jad ta­ha­vad­ki har­ju­mist, ar­vab ta: „Aga kui on hu­vi­tav esi­ne­ja, siis tul­lak­se küll. Näi­teks oli meil vä­ga vah­va raa­ma­tu­tut­vus­tus, kus oli kok­ku 30 ini­mest. Raa­ma­tu „43 trik­ki koer­te­le“ au­tor Kris­ta Laa­net, kes te­ge­leb pea­mi­selt väi­ke­koer­te tree­ni­mi­se­ga, käis nel­ja koe­ra­ga siin, näi­tas, mi­da on või­ma­lik nen­de­ga te­ha.“

Ka­ti Ka­ru kin­ni­tab, et Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on veel mit­meid plaa­ne. Näi­teks laie­neb sel su­vel sin­na Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus mi­tu aas­tat me­nu­kalt läi­nud las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus. Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ar­va­tes võiks sar­na­seid lu­ge­mi­se väl­ja­kut­seid kor­ral­da­da ka täis­kas­va­nud raa­ma­tu­hu­vi­lis­te­le ning ha­ka­ta raa­ma­tu­ko­gus pak­ku­ma koos­käi­mis­või­ma­lust pen­sio­nä­ri­de­le. Veel on tal idee ava­da Aru­kü­la su­vi­sel koh­vi­ku­te­päe­val raa­ma­tu­ko­gu­koh­vik koos raa­ma­tu­va­he­tus­laa­da­ga. In­fot ja rek­laa­mi toi­mu­va koh­ta ja­ga­tak­se nüüd Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu­le loo­dud Fa­ce­boo­ki le­helt.