Aru­kü­la põ­hi­koo­li uue staa­dio­ni ava­mi­sel osa­les 500-700 ini­mest

1219
Vaa­de Aru­kü­la uue­le staa­dio­ni­le kel­gu­mäe ot­sast – va­sa­ku­le jää­vad tar­taan­kat­te­ga kä­si­pal­li­väl­jak ja korv­pal­lip­lats, pa­re­mal on kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak.

Paa­ri aas­ta­ga on las­te ja täis­kas­va­nu­te spor­di­te­ge­vus­se val­las in­ves­tee­ri­tud li­gi 4 mil­jo­nit eu­rot, mär­kis Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­sel.

Aas­ta ta­ga­si ava­ti Ees­ti spor­di­nä­da­lal Raa­si­ku koo­li juur­dee­hi­tu­se­na spor­di­hoo­ne, tä­na­vu aga Aru­kü­la koo­li re­no­vee­ri­tud staa­dion koos spor­di­hoo­ne ja koo­li laien­du­se­ga. Ko­gu ka­heaas­ta­ne pro­jekt – Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus ning staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­ne – läks maks­ma 3,5 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest staa­dio­ni­le ku­lus 1,7 mil­jo­nit eu­rot. Ehi­tas OÜ Nord­lin Ehi­tus.
Aru­kü­la uuel val­gus­ta­tud ja aia­ga ümb­rit­se­tud staa­dio­nil on kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak suu­ru­se­ga 55×90 meet­rit, sel­le üm­ber nel­ja­rea­li­ne 350meet­ri­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring. Staa­dio­ni koo­li­pool­ses ot­sas asu­vad korv­pal­li- ja tar­taan­kat­te­ga kä­si­pal­li­väl­jak, tei­sel pool ala ker­ge­jõus­ti­ku har­ras­ta­mi­seks ning vi­bu­ra­da. Staa­dio­ni era­ma­ja­de pool­ses kül­jes on kuu­li­tõu­ke­sek­tor ja ran­na­vol­lep­lats, kau­gus­hüp­pe­kast, staa­dio­ni­ma­ja, kus on riie­tus- ja pe­su­ruu­mid ja tua­le­tid, ning sel­le kõr­val 56×28 meet­ri suu­ru­ne liu­vä­li-jää­ho­ki­väl­jak. Ho­ki­väl­ja­ku all on kül­mu­tus­sead­med, mis või­mal­da­vad jääd te­ha ka väik­se­ma­te plussk­raa­di­de­ga. Sel­leks on va­ja komp­res­so­rit, mis mak­sab li­gi­kau­du 170 000 eu­rot. Ku­ni se­da po­le, peab liu­väl­ja ka­su­ta­mi­seks oo­ta­ma loo­dus­lik­ku kül­ma.

Aru­kü­la spor­di­hoo­ne­le teh­ti juur­dee­hi­tus pealt­vaa­ta­ja­te tri­büü­ni­de ja rõ­du­de jaoks, eva­kuat­sioo­nit­re­pi­ko­da ning staa­dio­ni­pool­sest kül­jest li­gi­pää­se­ta­vad WCd. Kool sai tei­se­le kor­ru­se­le võim­la duši­ruu­mi­de pea­le kolm uut klas­si­ruu­mi.

Aru­kü­la staa­dio­ni ava­nud tea­te­jook­su­võist­kond: KAD­RI KES­KÜ­LA, KA­DI TAM­MA­RU, EM­MA MA­RIA KAU­RIT, RE­NE LILL, AR­NO VA­RE, VAL­DO LIIV, OLEV TOOM, AND­RE SEPP, AN­TI RO­GEN­BAUM, AVO MÖLS, ER­KO TEE­PE­RE, IVAR VIL­BERG ja TII­NA RÜH­KA.

Staa­dion ava­ti tea­te­jook­su­ga
Ko­ha­li­kud on Aru­kü­la uuel staa­dio­nil spor­ti­da saa­nud sep­temb­ri al­gu­sest, amet­lik ava­mi­ne oli lau­päe­val, 28. sep­temb­ril. See al­gas rong­käi­gu­ga staa­dio­ni­rin­gil. Kõi­ge ees sam­mu­sid trum­mi­tüd­ru­kud, nen­de jä­rel ava­mi­se­le ko­gu­ne­nud rah­vas, hin­nan­gu­li­selt um­bes 500-700 ini­mest. Leh­vi­ta­ti Raasiku val­la lo­go­ga li­pu­ke­si ning kanti staa­dio­ni hal­da­ja, sih­ta­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport lo­go­ga õhu­pal­le.

Staa­dio­ni­ma­ja ees heis­ka­sid hüm­ni saa­tel rii­gi­li­pu ko­ha­li­kud noo­red sport­la­sed, les­ta­uju­ja An­ge­li­ka Izo­si­na ja võist­lus­tant­si­ja Mi­lee­ne Va­rik Aru­kü­last ning ker­ge­jõus­tik­la­ne May­ro Mett Raa­si­kult, esi­nes Aru­kü­la pois­te­koor Age Ima­la ju­ha­ta­mi­sel.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp tä­nas kõi­ki, kes ai­ta­sid kaa­sa staa­dio­ni ja spor­di­hoo­ne laien­du­se val­mi­mi­se­le. Ta aval­das loo­tust, et ker­ge­jõus­ti­ku MM-võist­lus­te ajal ava­tud staa­dio­nil hak­ka­vad tree­ni­ma tu­le­va­sed Eu­roo­pa ja maail­ma­meist­rid ning olüm­pia­võit­jad. Ta kin­ni­tas, et Aru­kü­las on nüüd üks kaa­saeg­se­maid koo­lis­taa­dio­neid, mil­le teeb eri­li­seks, et seal on eral­di ala vi­bu­lask­mi­se har­ju­ta­mi­seks ning liu- ja ho­ki­vä­li: „Ole­me ol­nud pio­nee­rid, ain­sa oma­va­lit­su­se­na on se­ni liu­väl­ja suut­nud ra­ja­da suur Tal­lin­na linn.“

Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee ase­pre­si­dent, va­sa­ra­hei­te ka­he­kord­ne olüm­piap­ronks Jü­ri Tamm tä­nas Raa­si­ku val­la rah­vast, et on sur­ves­ta­nud oma juh­te te­ge­ma kaa­saeg­seid spor­di­ra­ja­ti­si, ning tree­ne­reid, õpe­ta­jaid, lap­se­va­ne­maid, kes on las­te­le ol­nud ees­ku­jud ja ka ta­gant sun­di­jad: „Sest spor­dis liht­salt lä­bi lüüa on kee­ru­li­ne, sel­leks tu­leb kas­va­ta­da tah­te­jõu­du ning peab ole­ma kan­na­tust.“

EOK asep­re­si­dent kin­kis Aru­kü­la staa­dio­ni­le, kus ava­mi­se ajal leh­vi­sid Ees­ti, Raa­si­ku val­la ja Raa­si­ku Val­la Spor­di lipp, ka olüm­pia­ko­mi­tee li­pu.

Uus staa­dion loe­ti ava­tuks pä­rast se­da, kui 350meet­ri­se jook­su­rin­gi lä­bi­sid 13 jooks­jat, kes and­sid tea­te­pul­ga ase­mel üks­tei­se­le eda­si põ­le­vat tõr­vi­kut. Ava­va­he­tust jook­sis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, vii­mast val­la­va­nem And­re Sepp, li­saks nei­le olid uue staa­dio­ni esi­me­ses tea­te­võist­kon­nas val­la­vo­li­ko­gu liik­med, saa­li­ho­ki­män­gi­ja Ka­di Tam­ma­ru, Ivar Vil­berg, koo­li­di­rek­tor Avo Möls ja FC Jo­ker tree­ner Re­ne Lill, Aru­kü­la koo­li hal­dus­juht Olev Toom, P.P. Ehi­tus­jä­re­le­val­ve OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Er­ko Tee­pe­re, staa­dio­ni­ehi­tu­se val­la­pool­ne jä­re­le­val­ve Val­do Liiv, noor kä­si­pal­lur Ar­no Va­re, Har­ju­maa kii­reim koo­li­tüd­ruk jook­suk­ros­sis Em­ma Ma­ria Kau­rit, Aru­kü­la kä­si­pal­lit­ree­ner An­ti Ro­gen­baum ning Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la. Fi­nišis­se süm­bool­set lin­ti lõi­ka­ma jõud­sid nad kõik koos.

Tä­na­ti ja õn­nit­le­ti te­gi­jaid
Val­la­va­nem ja Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la­ga kin­ki­sid staa­dio­ni raa­mi­tud fo­tod tä­nuks nei­le, kes ai­ta­sid sel­le val­mi­mi­se­le kaa­sa. Esi­mes­te­na tä­na­sid nad staa­dio­ni esi­me­se pro­jek­ti vi­san­da­nud ko­ha­lik­ku ar­hi­tek­ti Hei­ki Ta­rast, eel­mist val­la­va­ne­mat Rai­vo Uuk­ki­vi ning val­la­pool­set ehi­tus­jä­re­le­val­vet tei­nud Val­do Lii­vi. Tä­nu päl­vi­sid ka koo­li ja spor­di­hoo­ne juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­nud Maar­ja Num­mert OÜst Pi­ko­pro­jekt, ehi­tus­fir­ma OÜ Nord­lin Ehi­tus, jä­re­le­val­vet tei­nud OÜ PP Jä­re­le­val­ve esin­da­jad, ehi­tu­sel iga­nä­da­la­selt sil­ma peal hoid­nud ko­ha­li­ku ko­mis­jo­ni liik­med Avo Möls, Olev Toom, Ka­di Tam­ma­ru ja Ivar Vil­berg ning pal­jud tei­sed, kes staa­dio­ni val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid.

Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du ju­ha­tu­se lii­ge, ASi Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm mär­kis, et nüüd ei to­hiks Raa­si­ku val­las enam ühel­gi lap­sel ega lap­se­va­nemal ol­la ain­sat­ki põh­jen­dust, miks nad ei peaks spor­ti­ma, sest kõik või­ma­lu­sed sel­leks on loo­dud nii Raa­si­kul kui Aru­kü­las.

„Raa­si­ku vald on na­gu ne­li päe­va va­na il­maen­nus­tus – tä­na­seks lu­ba­ti vih­ma, aga pais­tab päi­ke, mõ­ni aeg ta­ga­si öel­di, et ise­seis­vaks te ei jää, pea­te lii­tu­ma, mui­du te ei jää el­lu. See staa­dio­ni ava­mi­ne on il­me­kas näi­de, et saab ka il­ma ühi­ne­mi­se­ta,“ lau­sus ta.

Har­ju­maa Spor­di­lii­du ni­mel õn­nit­les Raa­si­ku val­da uue staa­dio­ni pu­hul ju­ha­tu­se lii­ge, Saue lin­na­vo­li­ko­gu asee­si­mees Val­dis Too­mast. Õn­nit­le­ja­te seas olid ka Ko­se val­la­va­nem Mer­le Pus­sak, Raa­si­ku Õl­le­te­has, Ees­ti Ho­ki­liit, Nord­lin Ehi­tus, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts, Aren­cul­le saa­li­ho­ki­nais­kond, pe­rears­tid, vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg ning Raa­si­ku Lions-klu­bi, kes tõi peo­le suu­re tor­di.

Ava­peol esi­ne­sid ko­ha­lik noor­te­bänd As­te­roid ja an­sam­bel Traf­fic. Ka kont­ser­ti­de ajal män­gi­ti uuel staa­dio­nil pal­li, ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ran Jaak Tur­ro ju­hen­das ras­kus­hei­te hu­vi­li­si.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu esi­mees ja Soo­me kait­sea­tašee näi­tu­se ava­mi­sel Keh­ras
Järgmine artikkelPõhja-Eesti toidu turundamine