Aru­kü­la ma­jao­ma­ni­kelt kü­si­tak­se – kas soo­vi­vad lii­tu­da ÜVK­ga

1488
Ra­ve­ni ju­ha­tu­se lii­ge AND­RO EN­NOK Aru­kü­la uue pu­has­tus­sead­me juu­res. Kui ela­ni­kud soo­vi­vad ja ehi­ta­tak­se väl­ja asu­la ühis­ka­na­li­sat­sioon, ha­ka­tak­se sel­les pu­has­ta­ma ko­gu Aru­kü­la reo­vett.

Et Aru­kü­la era­ma­ja­des­se saaks ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni, pea­vad se­da soo­vi­ma vä­he­malt 60 prot­sen­ti kin­nis­tuo­ma­ni­kest.

Sel­le nä­da­la jook­sul vii­vad Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja OÜ Ra­ven töö­ta­jad Aru­kü­las 270 era­ma­ja post­kas­ti kü­sit­lus­le­hed. Ela­ni­kelt kü­si­tak­se, kas soo­vi­tak­se lii­tu­da ühis­vee­vär­gi ja ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga. Veel pa­lu­tak­se vas­ta­ta, mil­li­sest al­li­kast saa­dak­se prae­gu joo­gi­vett ja kui­das käit­le­tak­se reo­vett ning kui kin­nis­tu juur­de ra­ja­tak­se lii­tu­mis­punkt, mil­lal ka­vat­se­tak­se ÜVK­ga lii­tu­da.
Aru­kü­las on kok­ku 452 kin­nis­tut, mis tu­leks val­la ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va jär­gi lii­ta ÜVK­ga. Neist 192 oma­nik­ku kü­sit­le­ti 2014. aas­tal, nüüd uut an­kee­ti ei saa­de­ta. Va­rem kü­sit­le­tu­test aval­da­sid ÜVK­ga lii­tu­mi­seks soo­vi 149 ma­ja­pi­da­mist ehk 78 prot­sen­ti. Või­ma­lus saa­da tu­le­val aas­tal ühi­ne vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem on üks­nes siis, kui vä­he­malt 60 prot­sen­ti ma­ja­pi­da­mis­test on nõus sel­le­ga lii­tu­ma – vaid sel ju­hul an­nab KIK sel­leks Eu­roo­pa Lii­du toe­tust.
„Mei­le on olu­li­ne kõi­gi ta­ga­si­si­de ning pa­lu­me neil, kes kir­ja saa­vad, kind­las­ti vas­ta­ta ka siis, kui ühis­vee­vär­ki ja ka­na­li­sat­sioo­ni ei soo­vi,“ üt­les Ra­ve­ni ju­ha­tu­se lii­ge And­ro En­nok.
Kui­gi kü­sit­lus on nii vee­vär­gi kui ka­na­li­sat­sioo­ni koh­ta, puu­du­tab see pea­mi­selt ka­na­li­sat­sioo­ni, ku­na ühis­vee­värk on Aru­kü­las suu­res­ti ole­mas – 452 ma­ja­pi­da­mi­sest on sel­le­ga lii­tu­nud 377. Pea­le­gi ei ha­ka­ta üks­nes vee­to­ru­sid il­ma ka­na­li­sat­sioo­ni­ta sel­le pro­jek­ti raa­mes ehi­ta­ma.

Aru­kü­las – kas kõik või mit­te mi­da­gi
2013. aas­tal kin­ni­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va järg­mi­seks paa­ri­küm­neks aas­taks. Sel­les ka­van­da­ti ÜVK väl­jae­hi­ta­mist kol­mes eta­pis.
„Nii po­leks vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­na­tõus ela­ni­ke­le vä­ga järsk, pi­gem su­juv,“ sõ­nas And­ro En­nok.
Mul­lu ke­va­del esi­tas Ra­ven KI­Ki­le taot­lu­se toe­ta­da Aru­kü­la ja Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­se esi­mest etap­pi. Ku­na Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la reos­tus­koor­mus on üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di, oli sin­na või­ma­lik taot­le­da toe­tust Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist, Raa­si­kul, mil­le reos­tus­koor­mus on väik­sem, taot­le­ti toe­tust riik­li­kust abi­prog­ram­mist.
„Raa­si­ku osas taot­lus ra­hul­da­ti ja sai­me toe­tu­se, kuid Aru­kü­la osas ot­sus ve­nis,“ nen­tis And­ro En­nok.
Vas­tus, et Aru­kü­la ka­na­li­see­ri­mist ei toe­ta­ta, tu­li sel­le aas­ta al­gu­ses. Õi­ge­mi­ni üt­les KIK – kas kõik või mit­te mi­da­gi, ehk toe­tust an­tak­se ju­hul, kui ko­gu asu­las ehi­ta­tak­se ÜVK väl­ja kor­ra­ga, mit­te eta­pi­kau­pa. Ra­ve­ni juht sel­gi­tas, et Eu­roo­pa Lii­du di­rek­tii­vi jär­gi tul­nuks Aru­kül­la ühis­ka­na­li­sat­sioon ra­ja­da 2010. aas­ta lõ­puks. Nüüd on rii­gil va­li­da, kas ris­kib trah­vi­ga või sun­nib piir­kon­di, kus ühis­ka­na­li­sat­sioon on nõu­tud, kuid siia­ni ra­ja­ma­ta, te­ge­ma se­da kii­res­ti ja kor­ra­ga.
Ra­ve­nit KI­Ki ot­sus siis­ki ei ra­hul­da­nud ning et­te­võ­te läks koh­tus­se, nõu­ti, et KIK teeks ra­has­ta­mi­sot­su­sed vas­ta­valt val­la ÜVK aren­gu­ka­va­le: „KIK oleks pi­da­nud ko­he al­gul üt­le­ma, et etap­pi­de kau­pa ehi­ta­mist ei lu­ba­ta. Meie oli­me ar­ves­ta­nud, et Aru­kü­la ja Raa­si­ku pro­jek­tid lä­he­vad töös­se kor­ra­ga, siis oleks nen­de abi­määr ol­nud mõist­lik. Nüüd, kui ra­ja­me ÜVKd vaid Raa­si­kul, on toe­tu­se abi­määr meie jaoks lii­ga väi­ke, pea­me maks­ma ka­van­da­tust suu­re­ma omao­sa­lu­se ning see te­ki­tab Ra­ve­ni­le tõ­si­seid prob­lee­me.“
Koh­tuas­jas käi­vad komp­ro­miss­lä­bi­rää­ki­mi­sed. And­ro En­nok kin­ni­tas – igal ju­hul taot­le­tak­se, et KIK hü­vi­taks õi­gu­sa­bi ja kon­sul­tan­ti­de li­sa­ku­lu, kok­ku li­gi 5000 eu­rot: „Kui lä­he­me komp­ro­mis­si­le, ta­ha­me saa­da ga­ran­tiid, et KIK ra­has­tab Aru­kü­la kor­ra­ga ka­na­li­see­ri­mist ning Raa­si­ku osas suu­ren­dab abi­mää­ra 65 prot­sen­dilt 85le, mui­du po­le Ra­ven või­me­li­ne Aru­kü­la-pro­jek­tis omao­sa­lust nõu­tud ma­hus ta­su­ma.“
Ko­gu Aru­kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jae­hi­ta­mi­se hin­naks on ar­ves­ta­tud 3,3 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest on ka­vas KI­Kilt taot­le­da 2,6 mil­jo­nit, omao­sa­lu­seks on ar­ves­ta­tud um­bes 20 prot­sen­ti – Ra­ven võ­tab lae­nu ning 350 000 eu­ro eral­da­mi­se val­laee­lar­vest on vo­li­ko­gu kiit­nud põ­hi­mõt­te­li­selt heaks, kui 60 prot­sen­ti lii­tu­da soo­vi­jaist on ole­mas.

Kü­sit­lus­leh­ti oo­da­tak­se ta­ga­si 15. juu­niks
Kü­sit­lus­le­hed vii­sid Aru­kü­la ela­ni­ke post­kas­ti­des­se Ra­ve­ni töö­ta­jad.
„Pa­ni­me need ki­le­tas­ku­tes­se, et kaits­ta mär­jaks­saa­mi­se eest. Kõik kin­nis­tuo­ma­ni­kud saa­vad ühe­su­gu­se kü­sit­lus­le­he ja tüüp­kir­ja ning iga kir­ja juur­de li­sa­si­me joo­ni­se, mis puu­du­tab just te­ma kin­nis­tut. Mär­ki­si­me joo­ni­sel lii­tu­mis­punk­ti või­ma­li­ku asu­ko­ha ning pa­lu­me ta­ga­si­si­det, kas see so­bib või soo­vi­tak­se tei­se koh­ta,“ rää­kis Ra­ve­ni juht.
Vas­tu­seid oo­da­tak­se 15. juu­niks. Need saab pan­na Aru­kü­la Kon­su­mis või val­la­ma­ja fua­jees asu­va­tes­se kas­ti­des­se, Ra­ve­ni post­kas­ti, viia Ra­ve­ni kon­to­ris­se, saa­ta pos­ti­ga või skanee­ri­da ja saa­ta e-pos­ti­ga.
Ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­ne on ta­su­ta. Kui ÜVK on väl­ja ehi­ta­tud, tõu­seb vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind Aru­kü­las um­bes 25 prot­sen­ti: „Ole­me ar­ves­ta­nud, et ve­e kuupmeeter hakkab maksma 50 senti ja ka ka­na­li­sat­sioon 50 senti se­ni­sest roh­kem.“
And­ro En­nok mär­kis, et ar­ves­ta­des olu­kor­da peab ta ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni pi­ke­mas pers­pek­tii­vis väl­jae­hi­ta­mist mõist­li­kuks, kuid sel­le üle peaks ot­sus­ta­ma ko­ha­lik ko­gu­kond. Tei­ne al­ter­na­tiiv on te­ma sõ­nul see, et ela­ni­kud hak­ka­vad va­nu ko­gu­mis­ma­hu­teid väl­ja va­he­ta­ma. Prae­gu­sed po­le sa­ge­li lek­ke­kind­lad ning ela­ni­ke salv­kae­vu­des­se on ko­ha­ti im­bu­nud reos­tust. Või siis on vee­tar­bi­mi­ne suu­re­ne­nud ning see võib tä­hen­da­da, et ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ka­su­ta­mi­ne tu­leb sood­sam kui se­ni­se ko­gu­mis­ma­hu­ti asen­da­mi­ne suu­re­ma­ga.
„Ku­na prae­gu on vii­ma­ne või­ma­lus saa­da KI­Kilt nii suu­res ma­hus toe­tust, tu­leb ela­ni­kel ot­sus­ta­da – kas nad ta­ha­vad, et neil oleks kaa­saeg­ne ja kor­ra­lik to­rus­tik ning järg­mi­sed 20-30 aas­tat mu­re­tu,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku ehi­tus ve­nib
Raa­si­ku ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni esi­mest etap­pi, mis või­mal­dab Tal­lin­na maan­tee piir­kon­nas lii­tu­mi­se li­gi 70 ma­ja­pi­da­mi­se­le, alus­ta­ti täp­selt aas­ta ta­ga­si. Rii­gi­han­ke või­tis Vänd­ra MP, kel­le pak­ku­mi­ne oli üle 365 600 eu­ro. Esi­me­ne täh­taeg oli 30. no­vem­ber, se­da on ju­pi­kau­pa pi­ken­da­tud, prae­gu on täh­ta­jaks mää­ra­tud 31. juu­li, kuid And­ro En­no­ki hin­nan­gul po­le ka see reaal­ne. Ta ole­tas, et Raa­si­ku ka­na­li­see­ri­mi­se esi­me­ne etapp lõ­pe­ta­tak­se sü­gi­seks.
„Se­da, mis seal toi­mub, ei saa pi­da­da nor­maal­seks. Olen ehi­ta­jas vä­ga pet­tu­nud,“ tõ­des ta.
Töö­de ve­ni­mi­se koh­ta on too­dud eri­ne­vaid põh­ju­seid, küll on lii­ga külm, küll lii­ga vih­ma­ne: „Ilm­selt te­gi ehi­ta­ja ala­pak­ku­mi­se – meie ar­ves­ta­si­me kesk­mis­te hin­da­de alu­sel töö­de mak­su­mu­seks li­gi 752 000 eu­rot – ning üri­tas oma kah­ju­mit vä­hen­da­da sel­le­ga, et ot­sis kõi­ge oda­va­mad all­töö­võt­jad ja an­dis nei­le pi­kad täh­ta­jad.“
To­rud on nüüd­seks suu­res osas ma­ha pan­dud, kuid ühes ko­has on ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de pai­gal­da­mi­seks va­ja rin­gi tõs­ta elekt­ri­lii­ni, pea­le sel­le on te­ge­ma­ta suur osa taas­ta­mis­töö­dest ja hal­jas­tu­sest.
„Ole­me se­ni ol­nud ehi­ta­ja suh­tes lee­bed ja vas­tu­tu­le­li­kud, kuid kan­na­tus hak­kab kat­ke­ma ning tu­leb ha­ka­ta mõt­le­ma sankt­sioo­ni­de ra­ken­da­mi­se­le,“ tun­nis­tas Ra­ve­ni juht.
Ta li­sas, et Raa­si­ku ela­ni­kud on ol­nud vä­ga mõist­vad, aga kui neil on kae­bu­si ja pre­ten­sioo­ne, and­ku sel­lest Ra­ve­ni­le kind­las­ti tea­da veel siis, kui ehi­tus käib: „Edas­ta­me kõik kae­bu­sed ega võ­ta Raa­si­ku ka­na­li­sat­sioo­ni en­ne vas­tu, kui kõik on kor­da teh­tud. Hil­jem on küll ga­ran­tiiaeg, kuid elu on näi­da­nud – kui ra­had käes, ei teh­ta enam mi­da­gi ning se­da ris­ki me võt­ta ei soo­vi.“

Eelmine artikkelMAAR­JA KÄES Jär­silt sai Noo­re Meist­ri ehi­tus­vii­mist­lu­se võist­lu­sel esi­ko­ha
Järgmine artikkelTant­si­ja VIC­TO­RIA KOIT­SAAR õpe­tab Aru­kü­las Lus­ta­kaid Ja­la­ke­si