Aru­kü­la las­teaia juu­be­li­kuu al­gas ka­he näi­tu­se ava­mi­se­ga

2790
Ruk­ki­lil­le lap­se­va­ne­mad ot­si­sid pil­te en­da lap­se­põl­vest sa­mas las­teaias, di­rek­tor KA­RIN REIS­KA ja õpe­ta­ja AI­RA JÕÕTS pa­nid kok­ku näi­tu­se.

Sa­mal päe­val, kui Ees­ti saab 100aas­ta­seks, on Aru­kü­la las­teaia 35. sün­ni­päev.

Aru­kü­la las­teaia juu­be­pi­dus­tus­te avaü­ri­tu­sel te­gi val­la­va­nem And­re Sepp kii­re ar­vu­tu­se – 35 aas­ta jook­sul on Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teae­da oma lap­si too­nud um­bes 12 500 lap­se­va­ne­mat.

Lap­se­va­ne­ma­te abil on Aru­kü­la las­teaias juu­be­li pu­hul ava­tud kaks näi­tust – „Lap­se­va­nem Aru­kü­la las­teaias” ja „Män­guas­ju ja õp­pe­va­hen­deid eri­ne­va­test ajas­tu­test”, mil­le ava­mi­ne oli nel­ja­päe­val, 8. veeb­rua­ril koos koh­vi­kuõh­tu­ga.

Va­ba­rii­gi­ga sa­mal päe­val juu­be­lit tä­hist­sav Aru­kü­la las­te­aed oo­tab kü­la­li­si ak­tu­se­le nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril. Sün­ni­päe­va­le on pü­hen­da­tud veeb­rua­ris mit­meid üritu­si, mis üht­la­si seo­tud EV 100 ettevõtmis­te­ga, las­teaed on pan­nud pi­dus­tus­te­le koond­ni­me­tu­se „Väär­tus­lik 100+35”.

B-tii­va fua­jees saab nä­ha fo­to­sid las­teaia prae­gus­te las­te va­ne­ma­telt, kes ka ise Aru­kü­la las­teaias käi­nud. Iga fo­to on vär­vi­li­sel taus­tal, juu­res lap­se­va­ne­ma kom­men­taar pil­di si­sust. Fo­to­näi­tu­se lin­di lõi­kas lä­bi val­la­va­nem And­re Sepp koos las­teaia las­te­ga.

Las­teaia di­rek­tor Ka­rin Reis­ka, kes on Ruk­ki­lil­les töö­ta­nud 34 aas­tat, lau­sus näi­tu­se ava­mi­sel: „Aru­kü­la on ke­na elu­kesk­kond, mis on jät­nud pal­jud pe­red siia ela­ma. Tean ka, et siia on ta­ga­si tul­dud.”
Tei­ne näi­tus va­na­dest män­guas­ja­dest ja õp­pe­va­hen­di­test on A- ja B-tii­va kor­di­do­ri­de ak­na­lau­da­del, kok­ku 16 vaa­te­akent um­bes 150 eks­po­naa­di­ga.

Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Anu Mee­li­mäe üt­les, et põ­ne­vaid ese­meid tõid lap­se­va­ne­mad, töö­ta­jad, nen­de tut­ta­vad: „Eri­li­se­mad as­jad näi­tu­sel on 1920. aas­ta­test pä­rit nu­ku­vank­rid ja va­nad nu­kud. Hin­na­li­sed on ka Ei­se­ni 1919. aas­tast pä­rit „Ko­du­maa aja­lu­gu” ja tei­sed va­nad raa­ma­tud.”

Mõ­le­mad näi­tu­sed jää­vad kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le ava­tuks va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­ni.

Näi­tus­te ava­mi­se pu­hul oli las­teaias koh­vi­kuõh­tu õn­ne­loo­si­ga. Iga rühm sai koh­vi­ku­laua, lap­se­va­ne­mad küp­se­ta­sid ja müü­sid suu­pis­teid. Müü­gi­tu­lu jääb rüh­ma­le. Võt­ta sai ka õn­ne­loo­si, mil­le tu­lu lä­heb las­teaia­le he­li­süs­tee­mi ost­mi­seks. Koh­vi­kuõh­tu ja õn­ne­loo­si idee tu­li las­teaia hoo­le­ko­gult. Loo­si­mist kor­ral­das lap­se­va­nem Kris­ti Kor­jus. Koh­vi­kuõh­tu ko­gu­tu­lu oli 967 eu­rot.

Juu­be­li pu­hul saa­vad soo­vi­jad las­teaia fua­jees kok­ku pan­na ka 1000osa­list pus­let „Suur Ees­ti aja­loo pus­le”. Igaüks, kes vä­he­malt ühe tü­ki pai­ka pa­neb, võib oma ni­me ühis­loo­min­gu loo­ja­na ka kir­ja pan­na.
Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja re­gist­ree­ris sünd­mu­sed ka EV 100 kin­gi­tus­te vee­bi­le­hel: „Aus­tu­sest Ees­ti li­pu vas­tu teh­ti kol­lek­tii­vist fo­to, kus kõik töö­ta­jad on si­nis­tes, mus­ta­des või val­ge­tes riie­tes. Fo­tot koos juu­be­li­üri­tus­te kir­jel­du­se­ga saab nä­ha EV 100 vee­bi­le­hel.”

Rüh­ma­ruu­mi­de sein­tel on õp­peaas­ta al­gu­sest väär­tus­te puud, mi­da täi­de­tak­se väär­tus­kas­va­tus­li­ke te­ge­vus­te kir­jel­da­mi­se­ga. Olu­li­se­mad juu­be­li­sünd­mu­sed on kir­jas las­teaia fua­jees suu­rel bän­ne­ril.

Las­te­le on sün­ni­päe­va pu­hul ka­vas õue­pik­nik, las­te­peod ja must­kunst­ni­ku esi­ne­mi­ne, Ees­ti ja Aru­kü­la las­teaia juu­be­liks val­mib vi­deo­kok­ku­võt­te las­te mõ­te­test tee­mal „Mi­da soo­vin Ees­ti­le ja las­teaia­le”. Ühi­ne fil­mi­vaa­ta­mi­ne oli 13. veeb­rua­ril.

Õpe­ta­ja abi, Raa­si­ku ela­nik Ma­re Tam­me­rand tõi va­nu män­guas­ju oma ko­du­muu­seu­mist Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­last.
Õpe­ta­ja abi, Raa­si­ku ela­nik Ma­re Tam­me­rand tõi va­nu män­guas­ju oma ko­du­muu­seu­mist Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­last.
Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. veebruaril
Järgmine artikkelLok­sa aas­ta sport­la­sed on EPP PAAL­BERG ja EGERT JÕE­SAAR