Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts on ko­ha­lik­ku kul­tuu­rie­lu juh­ti­nud 20 aas­tat

1259

„Kaks­küm­mend aas­tat on Aru­kü­las tul­nud tant­si­da mi­nu pil­li jär­gi,“ üt­les Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Juu­be­lit olid ree­del, 19. ok­toob­ril tä­his­ta­ma kut­su­tud kul­tuu­ri­selt­si sõb­rad, toe­ta­jad, head koos­töö­part­ne­rid. Al­gul nae­ru­tas neid Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­lis näit­le­ja Ind­rek Taal­maa, see­jä­rel par­ke­ti­saa­lis kul­tuu­ri­selt­si juht. See oli stand up ko­möö­dia tei­ne vaa­tus, kom­men­tee­ri­ti Ga­ri­na Too­min­ga­se sõ­na­võt­tu. Ta mee­nu­tas koo­mi­li­si juh­tu­meid kul­tuu­ri­selt­si 20aas­ta­sest aja­loost ja ja­gas tä­nu­kir­ju. Esi­me­se an­dis Ga­ri­na Too­min­gas Ju­han Trum­bi­le – kul­tuu­ri­selt­si esi­me­se­le ju­hi­le, kel­le­ga 20 aas­tat ta­ga­si ha­ka­ti koos Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu or­ga­ni­see­ri­ma.

„Ma ei oleks siin, kui mu üm­ber po­leks nii pal­ju häid ini­me­si, ai­täh tei­le kõi­gi­le!“ üt­les kul­tuu­ri­selt­si juht sün­ni­päe­va­peol osa­le­nu­te­le.

Ni­me­li­selt tä­nas ta teis­te seas ka kah­te oma kõi­ge ak­tiiv­se­mat kul­tuu­ri­hu­vi­list – An­ne Vil­ber­gi ja Ka­rin Möl­lit­sat, kes on peaae­gu ala­ti ko­hal, kui Aru­kü­la rah­va­ma­jas on kaks kor­da kuus teat­rie­ten­du­sed. Mõ­le­ma jaoks bro­nee­rib kul­tuu­ri­juht rah­va­ma­ja saa­lis ala­ti 4 kind­lat koh­ta.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu on ai­nu­laad­ne, se­da veab selts, mil­lel on laia­põh­ja­li­ne üld­koo­so­lek – 86 lii­get.

„See on hea pin­nas, et te­ha kul­tuu­ri­te­ge­vust ko­da­ni­kual­ga­tu­se kor­ras. Jul­gen ka teis­te val­la­va­ne­ma­te eest öel­da, et ole­me jää­nud Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si var­ju, kuid selts on meid vä­ga häs­ti kaar­di­le tõst­nud ning käiak­se kü­si­mas, kui­das kul­tuu­ri­te­ge­vust sel­li­selt kor­ral­da­da,“ rää­kis ta.

Val­la­va­nem tä­nas Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu eest­ve­da­jat Ga­ri­na Too­min­gat val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga ning kin­kis kul­tuu­ri­selt­si­le sün­ni­päe­vaks 800 eu­rot.

Kul­tuu­ri­juht lu­bas, et ra­ha ka­su­ta­tak­se ko­gu­kon­na hü­van­guks – Aru­kü­la rah­va­ma­ja-val­la­ma­ja ta­ha uue kõn­ni­tee äär­de pin­ki­de ost­mi­seks.

Oma pe­re poolt kin­kis And­re Sepp Ga­ri­na Too­min­ga­le lo­to­pi­le­ti.

„Ga­ri­na on rää­ki­nud, mi­da kõi­ke ta veel Aru­kü­la rah­va­ma­jas teeks, kui tal oleks loto­õn­ne,“ sel­gi­tas ta.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls lu­ges et­te kul­tuu­ri­selt­si sün­ni­päe­vaks teh­tud luu­le­tu­se, koos las­teaia di­rek­to­ri Ka­rin Reis­ka­ga and­sid nad üle koo­li, las­teaia ja hu­vi­koo­li kin­gi­tu­se – ruu­po­ri. Õn­nit­le­ja­te seas olid ka Raa­si­ku val­la teis­te asu­tus­te ja et­te­võt­ja­te esin­da­jad.

Rah­va­ma­jast MTÜks
Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts loo­di 19. ok­toob­ril 1998, kui ko­gu Ees­tis ha­ka­ti pro­pa­gee­ri­ma kol­man­dat sek­to­rit. And­re Sepp mee­nu­tas, et Raa­si­ku val­las oli kul­tuu­ri­töö and­mi­ne MTÜ­de kor­ral­da­da too­kord­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti Tii­na Pal­li idee.

„Ta oli suur pro­jek­ti­kir­ju­ta­ja ning pea­põh­jus, miks ot­sus­ta­ti rah­va­ma­jad an­da mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te hal­la­ta, oli­gi, et MTÜd said taot­le­da pro­jek­ti­ra­ha,“ lau­sus And­re Sepp.

Eel­ne­valt käi­sid Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri­töö­ta­jad ko­ge­mu­si saa­mas Viim­sis, kus MTÜd ju­ba ole­mas. Pä­rast kul­tuu­ri­selt­si loo­mist kus­tus Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ju­han Trump en­da ase­täit­jaks Ga­ri­na Too­min­ga. Pool aas­tat hil­jem, kui val­lalt ei saa­nud rin­gi­juh­ti­de ta­su­de tõst­mi­seks toe­tust, pa­ni Ju­han Trump ame­ti ma­ha, uueks ju­hiks sai Ga­ri­na Too­min­gas.

„See, et Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu on ol­nud nii äge ja veel äge­da­maks lä­heb, on tä­nu Ga­ri­na­le. Ta on sel­lel ko­hal edu­kas, sest on kul­tuu­ri­juht, kes hoo­lib ini­mes­test,“ sõ­nas And­re Sepp.

Ka Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Ala­ri Kruus­vall kin­ni­tas, et ko­ha­lik kul­tuu­rie­lu on se­da­võrd elav ja põ­nev tä­nu te­gev­ju­hi­le, kes pea­le kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se on kir­ju­ta­nud pro­jek­te, et saa­da ra­ha kõik­või­ma­li­ke al­ga­tus­te el­lu­vii­mi­seks.

„Ta on heas mõt­tes hull, aga ega il­ma sel­le­ta meil nii vä­ge­vat kul­tuu­rie­lu ei oleks. Olen pi­da­nud ka kes­kööl and­ma mo­biil­te­le­fo­ni­ga di­giall­kir­ja, et pro­jekt saaks õi­gel ajal esi­ta­tud. Õn­neks nüüd on sel­li­ne või­ma­lus, va­rem pi­di Tal­lin­nas ki­hu­ta­ma 70ga, et jõu­da õi­geks ajaks maa­va­lit­sus­se KO­Pi pro­jek­ti vii­ma,“ ju­tus­tas ta.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si 20. sün­ni­päe­vaks val­mi­sid rin­na­märk ning fo­to­de­ga il­lust­ree­ri­tud in­fo­vol­dik üle­vaa­te­ga selt­si te­ge­vu­sest ja in­fo rin­gi­de koh­ta.