Aru­kü­la koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­ne etapp on lõ­pu­sir­gel

180

Üle-eel­mi­sest nä­da­last te­hak­se koo­li­toi­tu taas oma köö­gis.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li möö­du­nud su­vel ala­nud re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi tööd on koo­li di­rek­to­ri Avo Möl­si sõ­nul enam-vä­hem val­mis. Vä­he­sed ehi­ta­jad, kes koo­li­ma­jas lii­gu­vad, te­ge­le­vad vaeg­töö­de­ga.

Üle-eel­mi­se nä­da­la kes­kel hak­kas koo­li­pe­re söö­ma jäl­le oma kok­ka­de val­mis­ta­tud lõu­nat. Viis kuud ala­tes käe­s­ole­va õp­peaas­ta al­gu­sest os­te­ti söök­la re­mon­di tõt­tu lõu­na­söök Pai Pa­ga­rist, sel ajal olid me­nüüs vaid ter­mos­te­ga ko­ha­le­too­dud su­pid ja pa­ja­road.

„Saa­me taas kor­ra­li­kult süüa, na­gu va­rem – kar­tu­leid, ka­la, ka ma­gus­toi­tu, sa­mu­ti on ta­ga­si koo­li­piim ja puu­vil­jad,“ kii­tis di­rek­tor.

Koo­li­toi­tu pa­ku­tak­se kol­mel va­he­tun­nil, söök­la­na on ka­su­tu­ses ka söö­gi­saa­li juur­dee­hi­tus ehk ko­gu 180ko­ha­li­ne söö­gi­saal, mis po­le veel pä­ri­selt val­mis – uu­de os­sa pan­nak­se par­kett ma­ha koo­li­va­hea­jal veeb­rua­ri lõ­pus: „Ehi­ta­jad lu­ba­sid se­da te­ha viie päe­va­ga. Usun, et see on reaal­ne, põ­ran­da­pind po­le vä­ga suur. Prae­gu on söö­gi­saa­li laien­du­sel aju­ti­selt be­toon­põ­rand, see teh­ti tol­mu­kind­laks, saab pes­ta ja pu­has­ta­da.“

Ka rõ­du ar­velt poo­le suu­re­maks ehi­ta­tud õpe­ta­ja­te toas on ehi­tus­tööd lõp­pe­nud, kol­ma­päe­val tu­leb fir­ma mööb­lit pai­gal­da­ma. Nii pois­te kui tüd­ru­ku­te tööõ­pe­tu­se klas­si­des on si­sus­tus sees, kui­gi ni­pet-nä­pet on ehi­ta­jal veel te­ha, saab neis sel nä­da­lal tun­de alus­ta­da, rääkis direktor.

Ta üt­les, et iga­nä­da­la­sed ehi­tus­koo­so­le­kud jät­ku­vad kind­las­ti se­ni, ku­ni vaeg­tööd on teh­tud ning esi­me­se eta­pi tööd ehi­ta­jalt vas­tu võe­tud. Koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se esi­mes­se etap­pi kuu­lus ka alg­klas­si­de tii­va­le kol­man­da kor­ru­se pea­le ehi­ta­mi­ne. See sai val­mis aas­ta­va­he­tu­sel, pä­rast jõu­lu­va­heae­ga al­ga­sid seal koo­li­tun­nid.

Ap­ril­lis-mais al­ga­vad tei­se eta­pi tööd, siis ha­ka­tak­se tri­büü­ni­de tar­vis laien­da­ma koo­li spor­di­hoo­net ning duši­ruu­mi­de pea­le ehi­ta­tak­se kolm uut klas­si­ruu­mi.

Ke­va­del jät­ku­vad tööd ka koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­sel. Eel­tööd teh­ti ära sü­gi­sel, au­gus­ti al­gu­seks peab koo­li juu­res ole­ma kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, mil­le üm­ber on 350meet­ri­ne nel­ja ra­ja­ga jook­su­ring, staa­dio­nia­la­le tu­le­vad ka kuu­li­tõu­ke­sek­tor, hüp­pe­kas­tid ning pal­li­väl­ja­kud. Spor­di­hoo­ne Põl­lu tä­na­va pool­ses­se külg ra­ja­tak­se veel üks park­la.

Koo­li ja staa­dio­nit re­konst­ruee­rib OÜ Nord­lin Ehi­tus, tööd lä­he­vad kok­ku maks­ma üle 3,32 mil­jo­ni eu­ro.

Ku­na riik eral­dab koo­li­toi­du­le 1 eu­rot lap­se koh­ta päe­vas, kuid Aru­kü­la koo­li aju­ti­selt toit­lus­ta­nud Pai Pa­ga­ri lõu­na hind oli 1.35 eu­rot, tu­leb va­he ta­su­da val­laee­lar­vest. Ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk üt­les, et kõik ar­ved po­le veel lae­ku­nud, kuid li­sa­ku­lu koo­li­toi­du­le on suu­rus­jär­gus 6000-6500 eu­rot.