Aru­kü­la koo­li Pu­Puit osa­les Ees­ti pa­ri­ma mi­ni­fir­ma fi­naal­võist­lu­sel

888
Aru­kü­la koo­li MF Pu­Puit liik­med AN­GE­LA KA­SE­LAAN, MAI­GI TEI­NO, ELE­RIIN LIND ja KAI­SA PÄ­RI­LA tal­vi­sel laa­dal Kris­tii­ne kes­ku­ses.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 11. ap­ril­lil toi­mus Tal­lin­nas SEB pan­gas fi­naal­võist­lus Ees­ti pa­ri­ma mi­ni­fir­ma sel­gi­ta­mi­seks. Mi­ni­fir­mad on õpi­las­fir­mad, mil­le liik­med on 7.-9. klas­si õpi­la­sed. Sel õp­peaas­tal te­gut­seb Ees­ti koo­li­des 64 mi­ni­fir­mat. Viien­dat aas­tat toi­mu­va­le fi­naal­võist­lu­se­le, mi­da kor­ral­dab Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti SA, va­li­tak­se te­ge­vu­sa­ruan­ne­te põh­jal. Tä­na­vu pää­ses fi­naa­li 12 mi­ni­fir­mat 11 koo­list. Nen­de seas oli ka Aru­kü­la koo­li mi­ni­fir­ma Pu­Puit, mis müüs põ­le­ti­ga teh­tud gra­vee­rin­gu­te­ga või­noast, pan­ni­la­bi­dast ja lõi­ke­lauast koos­ne­vat komp­lek­ti.

„Idee tek­kis sü­gi­sel sel­lest, et oli­me tööõ­pe­tu­ses tei­nud pui­du­põ­le­ta­mist. Ku­na ko­dus oli pui­tu üle, pa­ni­me need kaks as­ja kok­ku,“ üt­les fir­ma te­gev­juht Kai­sa Pä­ri­la.

Li­saks te­ma­le kuu­lu­vad mi­ni­fir­mas­se Ele­riin Lind, Mai­gi Tei­no ja An­ge­la Ka­se­laan, kõik nad on 7. klas­si õpi­la­sed. Neid ju­hen­dab Mar­ge Aa­sa­laid.

Esial­gu gra­vee­ri­sid nad pil­te ja teks­te pui­du­toot­mi­se jää­ki­de­le. Laa­ta­delt saa­dud ta­ga­si­si­de tulemusena hak­ka­sid tüd­ru­kud gra­vee­ri­ma lõi­ke­lau­da­de­le, kuu­maa­lus­te­le, pan­ni­la­bi­da­te­le ja või­nu­ga­de­le. Nen­de too­de­te­ga min­di ka mi­ni­fir­ma­de võist­lu­se­le. Sin­na pää­se­mi­seks pa­ni Ele­riin Lind kok­ku et­te­võt­te tut­vus­tu­se­ga te­ge­vu­s­aruan­de. Võist­lus­päe­val tu­li fir­mat 4 mi­nu­ti jook­sul pub­li­ku­le ja žü­rii­le tut­vus­ta­da. Vii­ma­se­na oli sten­di­voor, kus pi­di ko­dus et­te­val­mis­ta­tud pla­ka­ti abil oma too­det rek­laa­mi­ma ja näi­ta­ma müü­gios­ku­si – ka­he tun­ni jook­sul oli või­ma­lik oma too­teid ka müüa.

„Hu­vi­li­si oli, kui­gi meie ei läi­nud sin­na soo­vi­ga oma too­dan­gut müüa, pi­gem rek­laa­mi­ma,“ sõ­nas Kai­sa Pä­ri­la.

Žü­rii va­lis väl­ja esi­kol­mi­ku ja an­dis väl­ja kolm erip­ree­miat: „Au­hin­nast koh­ta me ei saa­nud, küll aga pal­ju ko­ge­mu­si.“

Te­gev­juht li­sas, et mi­ni­fir­ma te­ge­mi­ne on ol­nud vä­ga õpet­lik: „Meist kel­lel­gi ei ol­nud va­rem sel­lea­last ko­ge­must. Ala­ti saab pa­re­mi­ni, aga usun, et meil on läi­nud vä­ga häs­ti,“.

Na­gu ka tei­sed mi­ni­fir­mad, lõ­pe­tab Pu­Puit koo­liaas­ta lõ­pus te­ge­vu­se. Se­ni jät­ka­vad tüd­ru­kud lõi­ke­lau­da­de­le, või­nu­ga­de­le ja pan­ni­la­bi­da­te­le pil­ti­de-kir­ja­de põ­le­ta­mist ning püüa­vad neid tu­rus­ta­da Fa­ce­boo­ki ja oma Ins­tag­ra­mi le­he kau­du.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed spor­diü­ri­tus­te­le
Järgmine artikkelKogu­kond­li­kud aru­te­lud pak­ku­sid la­hen­du­si rah­vas­ti­kuk­rii­si­le