Raasiku valla arengukava arutati kokku kuus tundi

576

Kirjalikud ettepanekud esitasid kaks inimest.

Raasikul ja Arukülas toimusid möödunud ning ülemöödunud nädalal valla 2013-2024 aasta arengukava projekti avalikud arutelud. Nii Raasikul kui Arukülas oli kohal 10 inimest, kellest kaks osalesid mõlemal pool. Kumbki arutelu kestis kolm tundi. Räägiti teede ja tänavate olukorrast ning kergliiklusteedest Arukülas ja Raasikul, ÜVK väljaehitamisest, turvalisusest, sotsiaalküsimustest, arvustati arengukava projekti.

Raasiku elanik Meelis Lauri tõi oma kirjalikus ettepanekus välja, et Raasiku valla turvalisemaks muutmiseks ei ole tegevuste ega ka investeeringute kavva midagi märgitud. Ta tegi ettepaneku kaaluda võimalust paigaldada lähitulevikust strateegilistematesse ristmikesse ja kohtadesse videovalve, et kohalikud inimesed saaksid end turvalisemalt tunda. Samuti tõi ta välja, et Raasiku vallas on probleeme valgustusega.

Meelis Lauri tegi veel ettepaneku mõelda suurema parkimisplatsi rajamisele Raasiku vallamaja juurde, kuna koolis või alevis toimuvate rahvarohkemate ürituste puhul pole võimalik parkida mujale, kui tänavate äärde. Prioriteediks seadis ta aga kergliiklustee rajamise Raasiku alevikku, sest noortel ei ole seal mitte kusagil rulluisutada peale maantee ja puudub turvaline ühendus tehase piirkonna ja Raasiku keskuse vahel.

Ta leidis ka, et arengukavas peaks kajastama surnuaedadega kaasneva tegevuse, tooma kalmistute koordineerimise tagasi valla ametnikule ja looma  surnuaedade registri, mis võiks olla avalikustatud valla kodulehel.

Kalesi küla elaniku Jako Reinaste arvates ei olnud arengukavade arutelude toimumise kuupäevadest teavitamine õige­aegne ja seetõttu jäi osavõtt kesiseks. Ta tegi ettepaneku korraldada arengukava avalikustamise ajal taas avalikud arutelud.

Jako Reinaste kirjutas, et arengukava peaks andma vastuse küsimustele, mis on iga valdkonna arengu eesmärk ja millal soovitakse selleni jõuda.
Eesmärgid tuleks siduda mõõdikute ja vahe-eesmärkidega, et hinnata, kas tehtu on efektiivne. Praegune arengukava  keskendub tema arvates pigem olukorra kirjeldamisele ja tegevuste loetlemisele. SWOT-analüüsid tuleks arengukavast eemaldada ja võtta informatsioon teadmiseks või viidata analüüsile kaudselt, kuna nende sisu on vastuoluline ja puudulik.

Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas tegi Jako Reinaste ettepaneku tuua täpsemalt välja vallaasutuste ruumikitsikuse probleem ja võimalikud lahendused. Ta lisas, et arengukava näeb ette ringijuhtide puuduse ja nende madala tasustamise leevendamiseks töötasude tõstmist vastavalt valla töötajate üldisele palgatõusule, kuid see ei paranda nende olukorda.

Sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja lastekaitse peatükis on tema arvates vaja anda hinnang, kas olukord selles valdkonnas paraneb või halveneb. Tehnilist taristut puudutavas peatükis aga vajalik soojuse hinna analüüs, tarbijate pretensioonid, kaugkütte perspektiiv ja arengu võimalused ning alternatiivid.
Samasuguse kirjelduse peaks koostama joogivee jaotamise ja kanalisatsiooni suhtes. Teede ehitamise ja renoveerimises osas oleks vajalik kirjeldada üldiseid eesmärke, mõõdikud ja teostamise ajakava, et anda adekvaatne hinnang teede olukorrale ja planeeritud tegevustele. Vajalik on kirjeldada hilisema konflikti vältimiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamise aluseid, et oleks võimalik juba projekti koostamiseks väljastada valla läbimõeldud projekteerimise tingimused ja hiljem langetada läbipaistvad otsused etapilise ehituse osas.

Möödunud kolmapäeval arutas kirjalikke ettepanekuid Raasiku volikogu. Turvakaamerate kohta arvati, et need turvalisust oluliselt ei taga. Pigem on tegu tarbetu lisakuluga vallale. Valgustuse puhul nenditi, et olukord ei ole tõesti kõige parem ja tuleks teha tasuvusuuring ning kalkulatsioonid.
Parkimisplatsi idee kiideti üksmeelselt heaks. Raasiku kergliiklustee ehitus on juba prioriteet, millal selleni jõutakse, on iseasi. Volikogu liikmed leidsid, et mõlema vallakodaniku ettepanekud on asjakohased ja väärivad kaalumist.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Allika külas
Järgmine artikkelKehra algklassid alustasid kooliaastat remonditud koridoridega majas