Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­des on mi­ni­fir­mad, Kuu­sa­lu koo­lis 4 õpi­las­fir­mat

1171

Tal­lin­nas toi­mu­nud õpi­las­fir­ma­de laa­dal müü­sid oma kau­pa Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de mi­ni­fir­mad ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3 õpi­las­fir­mat.

Teist aas­tat on Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­las­tel või­ma­lik va­li­kai­ne­na osa­le­da õpi­las­fir­ma kur­sus­tel ning te­ha prak­ti­li­se töö­na õpi­las­fir­ma. Eel­mi­sel õp­peaas­tal te­gut­ses koo­lis 2 fir­mat, tä­na­vu ja­gu­ne­sid kur­su­se va­li­nud 14 õpi­last nel­ja fir­mas­se. Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­des on möö­du­nud sü­gi­sest mi­ni­fir­ma­de hu­vi­rin­gid, kum­mas­ki koo­lis loo­di üks mi­ni­fir­ma ehk õpi­las­fir­ma, mi­da tee­vad 7.-9. klas­si lap­sed.

Möö­du­nud lau­päe­val, 9. veeb­rua­ril käi­sid Raa­si­ku val­la mõ­le­mad mi­ni­fir­mad ning Kuu­sa­lu koo­li kolm õpi­las­fir­mat oma too­dan­gut müü­mas Tal­lin­nas üle-ees­ti­li­sel õpi­las­fir­ma­de laa­dal, mil­lest võt­tis osa 280 õpi­las­fir­mat 900 liik­me­ga. Aru­kü­la ja Raa­si­ku mi­ni­fir­mad kaup­le­sid Kris­tii­ne kes­ku­ses, Kuu­sa­lu õpi­las­fir­mad Roc­ca al Ma­re kau­ban­dus­kes­ku­ses.

Raa­si­ku MF Kai­su­kas
Raa­si­ku mi­ni­fir­ma Kai­su­kas asu­ta­sid 9. klas­sis õp­piv Eli­za Be­lo­va ning 8. klas­si õpi­la­sed Kir­ke Loik, An­na Be­lo­va, An­na Pi­tšu­gi­na ja Karl Ka­ri­laid.
Fir­ma­juht Eli­za Be­lo­va, ke­da hu­vi­ta­vad kee­mia ja tea­dus, pak­kus fir­ma te­ge­vu­sa­la­de­na esial­gu mi­tut nen­de­ga seo­tud ideed. Ku­na neid oli kee­ru­li­ne teos­ta­da ning tei­sed fir­mas­se kuu­lu­vad tüd­ru­kud olid kä­si­töö­hu­vi­li­sed, ot­sus­ta­ti ha­ka­ta hee­gel­da­ma väi­ke­seid kai­su­ka­ru­sid. Det­semb­ris Viim­sis toi­mu­nud jõu­lu­laa­dal müü­di neid koos oma­küp­se­ta­tud pi­par­koo­ki­de­ga. Kaup, mi­da Viim­si laa­dal müüa ei õn­nes­tu­nud, müü­di ma­ha järg­mi­sel päe­val Raa­si­kul jõu­lu­laa­dal. Saa­dud tu­lust maks­ti fir­ma liik­me­te­le vei­di pal­ka ning osa ra­ha jäe­ti järg­mi­se laa­da­kau­ba ma­ter­ja­li jaoks.

Õpi­las­fir­ma­de tei­seks laa­daks hee­gel­da­sid Eli­za ja An­na Be­lo­va ning Kir­ke Loik ka suu­re­maid ka­ru­sid, sü­da­me­ku­ju­li­si pad­ja­ke­si, väi­ke­si loo­ma­ke­si võt­me­hoid­ja­teks ning val­mis­ta­sid pul­ga­küp­si­seid.

„Jõu­lu­laa­ta­de­ga jäi­me ra­hu­le, see­tõt­tu loot­si­me ka nüüd suu­re­mat müü­ki. Õpi­las­fir­ma­sid oli vä­ga pal­ju, müü­gil pal­ju hu­vi­ta­vaid as­ju, kä­si­töö ei tun­du­nud nii efekt­ne,“ rää­kis Kai­su­ka juht.

Ku­na fir­ma­juht hak­kab val­mis­tu­ma koo­li­ lõ­pe­ta­mi­seks ning ka teis­tel liik­me­tel on koo­lis ees kii­red ajad, on ka­vas Kai­su­ka te­ge­vus pea­gi lõ­pe­ta­da, en­ne se­da püü­tak­se al­les­jää­nud too­dang müüa Fa­ce­boo­ki grup­pi­de kau­du.

„Mi­na läk­sin mi­ni­fir­mas­se, et aru saa­da, mis on fir­ma juh­ti­mi­ne ning kas tu­le­vi­kus ta­han sel­le­ga te­ge­le­da. Olen vä­ga ra­hu­le, sest sain tea­da, et ta­han tu­le­vi­kus et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­da. Mõist­sin, et juht ole­mi­ne ei ole su­gu­gi liht­ne, fir­mas on olu­li­ne hea koos­töö, liik­meid peab hoo­li­kalt va­li­ma,“ lau­sus Eli­za Be­lo­va.

Aru­kü­la MF Pu­Puit
Aru­kü­la koo­li mi­ni­fir­mas Pu­Puit on ne­li 7. klas­si tüd­ru­kut: Kai­sa Pä­ri­la, Ele­riin Lind, Mai­gi Tei­no ja An­ge­la Ka­se­laan.

Mõ­le­ma mi­ni­fir­ma rin­gi va­ba­taht­lik ju­hen­da­ja, Raa­si­ku val­las juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­na töö­ta­va Mar­ge Aa­sa­lai­di sõ­nul oli tüd­ru­ku­tel sel­ge soov ha­ka­ta pui­du­toot­mi­se jää­ki­de­le põ­le­ti­ga gra­vee­ri­ma pil­te ja teks­te. Ku­na koo­li tööõ­pe­tu­se klas­si re­mon­di tõt­tu ka­su­ta­da ei saa­nud, ai­tas üks isa pui­tu lõi­ga­ta, tüd­ru­kud lih­vi­sid need ning põ­le­ta­sid nen­de pea­le pil­te ja lau­seid. Oma too­dan­gut müü­di det­semb­ris Viim­si õpi­las­fir­ma­de laa­dal ning Aru­kü­la jõu­lu­laa­dal. Tel­li­mus­töö­na põ­le­ta­ti ko­ha­peal too­te­le pea­le ost­ja soo­vi­tud ni­mi või tekst. Jõu­lu­laa­ta­delt saa­dud ta­ga­si­si­de põh­jal – laa­da­li­sed soo­vi­sid roh­kem prak­ti­li­si as­ju – hak­kas mi­ni­fir­ma gra­vee­ri­ma ka os­te­tud lõi­ke­lau­da­de­le, kuu­maa­lus­te­le, või­nu­ga­de­le, pan­ni­la­bi­da­te­le. Neid müü­di möö­du­nud nä­da­lal õpi­las­fir­ma­de laa­dal, uue too­te­na ka võt­me­hoid­jaid.

„Suu­ri ko­gu­seid nad et­te ei tee. Ku­na iga klien­di soov on eri­nev, kes­ken­du­vad­ki nad nüüd pi­gem tel­li­mus­töö­de­le,“ sel­gi­tas mi­ni­fir­ma ju­hen­da­ja.

Pu­Puit oma liik­me­te­le pal­ka maks­nud ei ole, ko­gu se­ni­ne tu­lu on in­ves­tee­ri­tud too­te­aren­dus­se. Fir­ma ka­vat­seb te­ge­vust jät­ka­ta õp­peaas­ta lõ­pu­ni, võt­ta vas­tu tel­li­mu­si ning kat­se­ta­da ka in­ter­ne­ti­tu­run­dust.

„Üks suu­re­maid õp­pe­tun­de on ol­nud õpi­las­te­le see, kui­das muu­ta laa­da­lis­te ne­ga­tiiv­ne krii­ti­ka po­si­tiiv­seks ehk suu­na­ta see too­tea­ren­dus­se. Meie mõ­le­mad fir­mad on sel­le­ga saa­nud vä­ga edu­kalt hak­ka­ma,“ kii­tis Mar­ge Aa­sa­laid.

Kuu­sa­lu koo­lis tä­na­vu 4 õpi­las­fir­mat
Kuu­sa­lu koo­li nel­jast tä­na­vu­sest õpi­las­fir­mast on õpi­las­fir­ma­de laa­ta­del ja ko­ha­li­kel jõu­lu­laa­ta­del oma kau­pa müü­nud kolm. ÕF L´aro­ma teeb so­ja­va­hast küün­laid. Fir­ma liik­med on Kris­ti­na-Mar­got Trepp, Gret­tel Toom­vap, Kaur Taal ja Ka­rel Taal. ÕFs Fru­ta on Eva-Roo­si Ee­ron, An­na­bel Pern ja He­le­na Sa­mel­selg, fir­ma too­de­te hul­gas on kui­va­ta­tud õu­nad ja ba­naa­nid ning kui­va­ta­tud õu­nad ja ba­naa­nid šo­ko­laa­di­ga. ÕF Kuu­ki liik­med An­ne­mai Jõ­gi, Li­set­te Kol­ga­norm, Sand­ra Ku­bi ja Ing­rid Re­ba­ne val­mis­ta­vad küp­si­seid, mis on kae­tud eri vär­vi ja mait­se­te­ga gla­suu­ri­de­ga.

„Noo­red olid laa­dalt saa­dud ko­ge­mus­te­ga ra­hul, ära müü­di um­bes poo­led kaa­sa võe­tud too­de­test. Teis­te­le fir­ma­de­le, kes po­le veel laa­ta­del käi­nud, soo­vi­ta­sid nae­ra­ta­da, ol­la ak­tiiv­sed, su­hel­da jul­gelt klien­ti­de­ga ning va­ja­du­sel ol­la paind­li­kud ja te­ha al­la­hind­lu­si,“ üt­les koo­li õpi­las­fir­ma­de ju­hen­da­ja Kad­ri Ida­vain.

Kuu­sa­lu koo­li nel­jas õpi­las­fir­ma EMB ReT­hink val­mis­tab taas­ka­su­ta­tud ma­ter­ja­list na­gi­sid ja sei­na­lam­pe ning on neid se­ni müü­nud in­ter­ne­tis. Fir­mas on Egert Gah­ler, Mart-Mih­kel Aun ja Brent Põh­ja­la.

In­ter­ne­tis ja koo­lis on müü­ki kat­se­ta­nud Kuu­sa­lu koo­li tei­sedki õpi­las­fir­mad, L´aro­malt on küün­laid tel­li­tud ka äri­kin­ki­deks.

„Ko­ha­li­kud ini­me­sed on vä­ga lah­ked õpi­las­fir­ma­sid toe­ta­ma,“ mär­kis Kad­ri Ida­vain.

Ta li­sas, et õpi­las­fir­ma­de põ­hiees­märk on te­ha koo­li uu­ri­mis­töö raa­mes prak­ti­li­ne töö ning saa­da äri­ko­ge­mus, li­saks sel­le­le on see või­ma­lus koo­li­ajal ra­ha tee­ni­da.

Kuu­sa­lu kõik õpi­las­fir­mad on ot­sus­ta­nud, et mak­sa­vad pal­ka vaid ühe kor­ra, en­ne fir­ma lik­vi­dee­ri­mist õp­peaas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelMA­RI­TE EN­NUS­TE­LE Ees­ti MV 3. koht
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu või­tis taas Mne­mo­siin